امام کاظم ( ع ) :

« أولُ ما یَبَرُّ الرجلُ ولدهُ أن یُسمِّیهِ باسمٍ حسنٍ فلیُحسِنْ أحدکُمُ سمَ ولدِهِ »

« نخستین کار نیکی که شخص برای فرزندش انجام می دهد ، این است که نام نیکو بر او بگذارد . پس شایسته است هر یک از شما نام فرزند خود را نیکو قرار دهد . »