در تاریخ 17/ 6/ 1392 پایان نامه تحت عنوان "بررسی ابزارهای سیاست پولی در بانکداری بدون از دیدگاه امامیه و حنفیه" با نویسندگی  عبدالله انصاری دفاع شد که چکیده آن حضور خوانندگان تقدیم می گردد.

چکیده

سیاست پولی مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی به منظور کنترل نظام پولی و حفظ ثبات ارزش داخلی و خارجی پول جهت تسریع رشد اقتصادی، هماهنگ کردن فعالیت‌ بخش‌های مختلف اقتصادی و حل مسائل و رفع بحران‌های دورانی و غیر دورانی، در جامعه اتخاذ می‌کند. بدیهی است که اجرای خردمندانه سیاست پولی و تنظیم عرضه پول برای رسیدن به اهداف سیاست پولی تنها از مسیر متغیرها(ابزارها)ی آن میسّر می‌باشد.


 

این ابزارها در طول زمان دست‌خوش تغییراتی گردیده و متناسب با خصوصیات اقتصادی هرکشوری متفاوت می‌باشد که بانک‌های مرکزی با مطالعه وضعیت اقتصادی کشور، با در نظرداشت شرایط موجود به اجرای سیاست‌ پولی می‏پردازند؛ باید دقت داشت که انتخاب سیاست‌های کارآمد و استفاده از ابزارهای مؤثر کار ساده‌ای نیست. روشن است که پارامترهای زیادی در گزینش این ابزار‌ها دخالت دارند که بدون توجه به این عوامل ممکن است ابزارهای برگزیده شوند که بانک مرکزی نتواند به درستی به هدف‌های خود نائل آید.

در بانکداری متعارف بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست پولی و دستیابی به اهدافی چون رشد اقتصادی، اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و بهبودی موازنه پرداخت‌های خارجی، از ابزارهای نظیر تغییر نرخ تنزیل مجدد، تغییر نرخ ذخیره قانونی و عملیات بازار باز بهر‌ه‌ می‌گیرند، با توجه به ممنوعیت ربا در اسلام و الغای کارکرد آن در نظام بانکداری بدون ربا و حرمت به کارگیری ابزاری مبتنی بر ربا، این نظام می‌تواند به منظور دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و در عین حال رونق و تنوع بیشتر بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار، از انواع اوراق بهادار مبتنی بر عقود اسلامی بهره بَرَد. بانک مرکزی نیز می‌تواند با خریدوفروش این اوراق به تنظیم، کنترل و هدایت حجم گردش پول به اعمال سیاست پولی و اعتباری بپردازد.

این تحقیق ضمن نقد و بررسی ابزارهای پیش‌گفته و امکان‌سنجی کاربرد آن‌ها در بانکداری بدون ربا به عنوان متغیرهای سیاست اقتصادی در چوکات فقه اسلامی، در تلاش است به معرفی و بررسی فقهی چند نمونه از ابزارهای نوین جایگزین ابزارهای سیاست پولی در بانکداری ربوی ارائه شده جهت کنترل و نظارت میزان نقدینگی و تنظیم حجم پول پرقدرت از دیدگاه امامیه و حنفیه به پردازد.

واژگان کلیدی: سیاست پولی، ابزارهای سیاست، بانکداری متعارف، بانکداری بدون ربا، ابزارهای جایگزین، ماهیت فقهی، بازار اولیه، بازار ثانویه و بازار بورس.