الهی توانگر توانایی، به همه چیز بینایی، بر ضعف و ناتوانی ام آگاهی، از تو می خواهم که قلم عدالت بر اعمالم ننمایی.