مولای من! عاشق چشم به راهم، به کوی خود ده راهم، از لطف نما نگاهم.