الهی کرم کن که ضعیفم، رحم که کن نحیفم، ای پردگار لطیفم.

الهی به درد و غم خود اسیرم، در ماتم خود می میرم، اگر نشوی تو دلگیرم.