در خانواده سالم وقتی مشکل ایجاد می شود

 اعضای آن به هم نزدیک می شوند تا مشکل را حل کنند 

 نه اینکه از هم دورشوند و از مسوولیتهای احتمالی فرار کنند.

در این خانواده ها وقتی کسی اشتباهی می کند دیگر اعضا،

 شخصیت او را زیر سوال نمی برند و بیشتر روی 

رفتار اشتباه او نظرمی دهندنه کل شخصیت

 یا نسبت دادن به خانواده پدر و مادری همسر.در خانواده

سالم به جای اینکه دنبال مقصر بگردند و فرد خاصی

را سرکوفت بزنند اول سعی می کنند مشکل را کامل

بشناسند و با پیدا کردن راه حل فشار وارده بر خانواده را کم کنند.

 

در خانواده سالم اعضا حق دارند در مورد علتهای رفتار یا گفتار

همدیگرسوال کنند و بقیه نیز به راحتی دلایل خود را بیا ن

می کنند.


خانواده سالم گلستان استعدادها و

خانواده ناسالم گورستان استعدادهاست

 

در خانواده سالم چه به شوخی و چه جدی

 از القاب زننده وتمسخر آمیزاستفاده نمی شود

مثل:شلخته،کله شق، یکدنده،خودخواهو .......

در خانواده سالم اعضا تجارب و خاطرات تلخ و کاستیها

 گذشته همدیگر را تکرار نمی کنند

(“ یادت هست پارسال خونه فلانی آبروی ما رو بردی)

در خانواده سالم افراد تکه کلامها،عادتها،لهجه

 ،نحوه زندگی یاطرز پوشش دیگر اعضا یا

 خانواده اصلی همسر یا بستگانشان را

مسخره نمی کنند یا زیر سوال نمی برند.

در خانواده سالم کلمات “به من چه و به تو چه“

وجود ندارد واعضای خانواده نسبت به مسایل خانوادگی

 احساس مسوولیت وتعهد می کنند.

 

در خانواده سالم زنده ها به اندازه افراد فوت شده

دارای ارزش واحترام هستند و قدر حیات و وجود

یکدیگر را درک می کنند.

 

اعضای خانواده متعادل به هم اعتماد دارند و

به رفتارها و روابط همدیگر شک نمی کنند.همچنین گفتارها

 و کارهای یکدیگر را سوءتعبیر نمی کنند.

 

در خانواده سالم بچه ها عضو فرعی خانواده نیستند

 بلکه عضوفعال ومسوول خانواده به حساب می آیند

 و به نظرات وپیشنهادات آنها توجه می شود.

همچنین ملاک توجه و احترام به

فرزندان تحت تاثیر جنسیت بچه ها و

 مسایل ظاهری آنها قرار نمی گیرد.

در خانواده سالم با ورود یا تولد فرد جدید،

توجه و محبت دیگراعضا به هم کم نمی شود.همسر جای خود

و فرزندان جای خودپیوسته مورد توجه و احترام هستند.

در خانواده متعادل وقتی مشخص می شود که

ریشه یک مشکل از بیرون به خانواده تحمیل شده،

 به جای استرس و نگرانی ایجاد

کردن،سعی می شود باعث ایجاد اطمینان و آرامش

 و حمایت درخانه شوند.همچنان وقتی مشکلی

 ریشه در خانواده دارد،علت مشکل را به مدرسه،محیط بیرون

 و دیگران نسبت نمی دهندو سعی می کنند علت

را واقع بینانه بشناسند و آن را حل کنند.و..