نظریه روانکاوى

بخش نخست ذهن و نحوه کارکرد آن(2) فصل 1 دستگاه روان

روانکاوى یک موضوع اساسى را مفروض تلقى مى‏کند، موضوعى که صرفا با توسل به اندیشه فلسفى مى‏توان درباره‏اش به بحث پرداخت، اما دلیل موجه‏بودن این فرض را باید در نتایج آن جست. دانسته‏هاى ما در خصوص آنچه روان (یا حیات ذهنى) مى‏نامیم از دو نوع است: اولاً اندام جسمانى و عرصه عملکرد آن که عبارت است از مغز (یا دستگاه عصبى) و [ ثانیا ] از سوى دیگر اَعمالِ خودآگاهانه ما که داده‏هایى بلافصل‏اند و به هیچ روى نمى‏توان آنها را بیش از این توصیف کرد. هرآنچه بین این دو قرار دارد براى ما ناشناخته است و داده‏هاى مذکور واجد هیچ رابطه مستقیمى با این دو حد نهایىِ دانشِ ما نیستند. اگر چنین رابطه‏اى وجود داشت، حداکثر مى‏توانست محل دقیق فرایندهاى ضمیر آگاه را بر ما معلوم کند، ولى کمکى به شناخت آن فرایندها نمى‏کرد.

دو فرضیه ما از این منتهى‏الیه یا سرآغازِ دانشمان سرچشمه مى‏گیرد. نخستین فرضیه به تعیین محل فرایندهاى ضمیر آگاه مربوط مى‏شود. ما چنین فرض مى‏کنیم که حیات ذهنى، کارکرد دستگاهى است که ویژگیهاى آن عبارت‏اند از امتداد در مکان و تشکیل شدن از چندین بخش. به بیان دیگر، ما تصور مى‏کنیم که [ ساختار ] این دستگاه همانند یک تلسکوپ یا میکروسکوپ یا چیزى شبیه به آنهاست. گرچه در گذشته نیز تلاشهایى در این زمینه صورت گرفته است، اما تبیین چنین استنباطى به این شکلِ محکم و منسجم امرى بدیع و بى‏سابقه است.

ما از راه مطالعه تکوین فردىِ انسانها، به این دانش درباره دستگاه روان نائل شده‏ایم. دیرینه‏ترینِ این حوزه‏ها یا کنشگرانِ روان را «نهاد» مى‏نامیم. «نهاد» شامل تمامى آن خصایصى است که فرد به ارث مى‏بَرَد، تمامى آن خصایصى که در بدو تولد با او هستند و در سرشت او جاى دارند. به همین سبب، مهمترین جزءِ «نهاد» غرایز هستند که از سامان بدن سرچشمه مى‏گیرند و تبلور روانىِ آنها ابتدا در اینجا [ یعنى «نهاد» ] به شکلهایى که براى ما ناشناخته است رخ مى‏دهد.(3)

تأثیر دنیاى بیرونى و واقعىِ پیرامونِ ما باعث تحولى خاص در بخشى از «نهاد» شده است. «نهاد» در بدو امر حکم یک لایه قشرى را داشت که از اندامهاى لازم براى دریافت محرکها و نیز از تمهیداتى برخوردار بود تا بتواند در برابر محرکها همچون یک سپرِ محافظ عمل کند؛ [ لیکن به دلیل تأثیر دنیاى بیرونى، ] بخشى از «نهاد» از این حالت اولیه به سازمان ویژه‏اى تبدیل گردیده است که از این پس همچون واسطه‏اى بین «نهاد» و دنیاى بیرونى عمل مى‏کند. این حوزه از ذهن را «خود» نامیده‏ایم.

ویژگیهاى اصلىِ «خود» بدین قرارند: در نتیجه ارتباط از پیش برقرار شده ادراک حسى و کنش عضلانى، «خود» حرکتهاى اختیارى را تحت فرمان خویش دارد. تا آنجا که به رخدادهاى بیرونى مربوط مى‏شود، «خود» وظیفه مذکور را از این طریقها انجام مى‏دهد: از راه واقف شدن به محرکها؛ از راه انباشتن تجربیاتى درباره آنها (در حافظه)؛ از راه اجتناب از محرکهاى فوق‏العاده قوى (با گریز [ از آن محرکها ] )؛ از راهِ حل و فصل کردن محرکهاى ملایم (با سازگارى)؛ و سرانجام از راه فراگیرى نحوه ایجاد تغییرات مصلحت‏آمیز در دنیاى بیرونى، تغییراتى که به نفع «خود» هستند (با فعالیت). تا آنجا که به رخدادهاى درونى مربوط مى‏شود، در ارتباط با «نهاد»، «خود» آن وظیفه را از این طریقها انجام مى‏دهد: از راه مسلط شدن بر خواستهاى غرایز؛ از راه تصمیم‏گیرى درباره این‏که آیا آن خواسته‏ها اجابت شوند یا خیر؛ از راه موکول کردن اجابت آن خواسته‏ها به زمان و اوضاع مساعد در دنیاى بیرونى؛ یا از راه سرکوب کردن تمام تحریکاتِ آن خواسته‏ها. نحوه عملکرد «خود» با در نظر گرفتن تنشهاى حاصل از محرکها معین مى‏شود، خواه این تنشها ذاتىِ آن باشند و خواه به آن اِعمال گردند. پدید آمدن این تنشها عموما به صورت عدم‏لذت احساس مى‏شود و کاهش یافتن‏شان به صورت لذت. با این حال، آنچه به صورت لذت یا عدم‏لذت احساس مى‏شود احتمالاً اوج مطلقِ این تنش نیست، بلکه جزئى از ضرباهنگ تغییراتِ آن تنشهاست. «خود» تقلا مى‏کند تا به لذت دست یابد و از عدم‏لذتْ برى باشد. هر افزایشى در عدم‏لذت که فرد توقعِ آن را دارد و پیش‏بینى‏اش مى‏کند، با یک علامت اضطراب مواجه مى‏گردد. روى دادن چنین افزایشى ــ خواه تهدیدى از درون باشد و خواه تهدیدى از بیرون ــ خطر نامیده مى‏شود. گه‏گاه «خود» ارتباطش با دنیاى بیرون را قطع مى‏کند و به حالت خواب فرو مى‏رود؛ در این حالت، «خود» تغییرات گسترده‏اى در سامانِ خویش ایجاد مى‏کند. از این حالت خواب چنین مى‏توان استنباط کرد که سامانِ یادشده عبارت است از توزیع خاصى از انرژىِ ذهن.

دوره طولانىِ کودکى ــ که طى آن انسانِ در حال رشد با اتکا به والدینش به زندگى ادامه مى‏دهد ــ رسوبى را از خود باقى مى‏گذارد که عبارت است از شکل‏گیرىِ کنشگرى ویژه در «خود»، کنشگرى که تأثیر والدین از طریق آن ادامه مى‏یابد. این کنشگر، «فراخود» نامیده شده است. این «فراخود»، از حیث این‏که از «خود» متمایز مى‏گردد و مخالف آن است، نیروى سومى را [ در ذهن ] تشکیل مى‏دهد که «خود» مى‏بایست برایش اهمیت قائل شود.

نحوه عملکرد «خود» چنان باید باشد که هم خواستهاى «نهاد»، هم خواستهاى «فراخود» و هم [ الزامات ] واقعیت را همزمان اجابت کند؛ به سخن دیگر، «خود» مى‏بایست خواستهاى این سه عامل را با یکدیگر وفق دهد. چند و چون رابطه «خود» و «فراخود» را هنگامى مى‏توان به‏طور کامل دریافت که ریشه آن رابطه را در نگرشهاى کودک درباره والدینش بیابیم. البته نحوه عملکرد این تأثیر والدین نه فقط شخصیتهاى پدر و مادر واقعىِ کودک، بلکه همچنین سنتهاى خانوادگى و نژادى و ملىِ انتقال یافته به کودک از طریق آنان و نیز الزاماتِ محیط اجتماعىِ بلافصلى را که آنها بازمى‏نمایانند شامل مى‏شود. به طریق اولى، در فرایند رشد فرد، کسانى که بعدها جانشین یا جایگزین والدین او مى‏شوند (از قبیل معلمان و الگوهاى آرمانهاى اجتماعىِ تحسین‏شده در زندگىِ عمومى) در «فراخودِ» او تأثیر مى‏گذارند. چنان‏که خواهیم دید، «نهاد» و «فراخود» به رغم تمام تفاوتهاى بنیادینشان، واجد یک ویژگىِ مشترک هستند: این دو [ نیروى کنشگر روان ] تأثیرات گذشته را بازنمایى مى‏کنند ــ «نهاد» بازنمود تأثیر وراثت است و «فراخود» در اصل بازنمود تأثیرات اشخاص دیگر ــ ، حال آن‏که «خود» عمدتا حاصل تجربیاتِ فرد است و به عبارت دیگر، رخدادهاى اتفاقى و در زمان حاضر محتواى آن را تعیین مى‏کنند.

مى‏توان فرض کرد که این توصیف کلى و اجمالى از دستگاه روان انسان، در مورد جانوران عالى که ذهنى شبیه به ذهن انسان دارند نیز صادق است. هر موجودى که مانند انسان در کودکى به مدتى طولانى [ به والدینش ] وابسته باشد، قاعدتا واجد «فراخود» است. ناگزیر باید فرض کنیم که «خود» متمایز از «نهاد» است. در روانشناسىِ حیوانات هنوز به مسأله جالبى که در اینجا ارائه کردیم پرداخته نشده است.

فصل 2 نظریه غرایز

قدرت «نهاد» مبیّن هدف واقعىِ زندگىِ موجود زنده منفرد است. این هدف عبارت است از ارضاء نیازهاى ذاتىِ موجود زنده. هدفى مانند زنده نگاه داشتن خویشتن یا محافظت از خویش در برابر انواع خطرات از طریق اضطراب را نمى‏توان به «نهاد» نسبت داد. این اهدافِ اخیر به «خود» تعلق دارند، یعنى همان کنشگرى که ضمن ملحوظ کردن دنیاى بیرون، مساعدترین و کم‏خطرترین راه ارضاء را مى‏یابد. ممکن است «فراخود» نیازهاى جدیدى را مطرح کند، اما نقش عمده این کنشگر همچنان محدود ساختن ارضاءهاست.

آن نیروهایى که بنا به فرض ما در پسِ تنشهاى ناشى از نیازهاى «نهاد» قرار دارند، غرایز نامیده مى‏شوند. آنها بازنمود خواسته‏هاى بدن از ذهن هستند. غرایز به رغم این‏که علت غایىِ همه فعالیتهاى انسان هستند، اما ماهیتى محافظه‏کارانه دارند. هر وضعیتى که موجود زنده به آن نائل شده باشد، به مجرد کنار گذاشته شدنِ آن وضعیت، باعث گرایشى به استقرار مجدد آن مى‏گردد. بدین‏سان مى‏توان تعداد نامشخصى از غرایز را از هم تمیز داد و در واقع در عرف عام نیز این تمایزات گذاشته مى‏شوند. لیکن براى ما این پرسش مهم مطرح مى‏شود که آیا مى‏توان معدودى غریزه بنیانى را سرچشمه همه این غرایز بى‏شمار دانست. ما دریافته‏ایم که غرایز قادرند هدف خود را عوض کنند (از طریق جابه‏جایى(4)) و همچنین این‏که غرایز مى‏توانند جایگزین یکدیگر شوند، به این صورت که انرژىِ یک غریزه به غریزه‏اى دیگر انتقال مى‏یابد. این فرایند اخیر را هنوز به اندازه کافى نمى‏شناسیم. پس از مدتها تردید و دودلى، فرض را بر این گذاشته‏ایم که صرفا دو غریزه اساسى وجود دارند که عبارت‏اند از اروس و غریزه ویرانگر. (تباین بین غریزه صیانت نَفْس و غریزه صیانت نوع و نیز تباین بین عشق به «خود» و عشق به مصداق امیال، به اروس مربوط مى‏شود.) هدف غریزه بنیانىِ اول عبارت است از برقرارى وحدتهاى هر چه بیشتر و حفظ آنها، یا ــ به‏طور خلاصه ــ پیوند دادن. برعکس، هدف غریزه بنیانىِ دوم عبارت است از گسستن پیوندها و ــ از این طریق ــ ویرانگرى. مى‏توان چنین فرض کرد که هدف غایىِ غریزه ویرانگر این است که موجود زنده را به حالتى غیرآلى سوق دهد. به همین سبب، این غریزه را غریزه مرگ‏خواهى نیز مى‏نامیم. اگر چنین فرض کنیم که جانداران پس از پدیده‏هاى بى‏جان به وجود آمدند و [ در واقع ] از آن پدیده‏ها منشأ گرفتند، آنگاه غریزه مرگ‏خواهى با قاعده‏اى که مطرح کرده‏ایم سازگار است، یعنى این قاعده که غرایز به بازگشت به حالتى پیشین گرایش دارند. این قاعده را نمى‏توانیم در مورد اروس (یا غریزه عشق) صادق بدانیم. انجام دادن این کار در حکم پذیرش این پیش‏فرض است که گوهر حیات در گذشته یک وحدت بوده است که بعدها دچار انشقاق گردید و اکنون در تقلاى وحدتِ دوباره است.(5)

در کارکردهاى زیست‏شناختى، این دو غریزه اساسى در تخالف با یکدیگر عمل مى‏کنند و یا با هم ترکیب مى‏شوند. بدین‏سان، عمل خوردن یک جور ویرانگرى در مورد چیزى است که خورده مى‏شود با این هدف که نهایتا آن چیز [ در بدن ] ادغام گردد. نیز عمل جنسى نوعى عمل تعرض‏جویانه است که با هدف تنگاتنگترین وحدتها صورت مى‏گیرد. این عملکردِ همگام و متقابلاً مخالفِ دو غریزه اساسى، تنوع تمام‏عیار پدیده‏هاى حیات را موجب مى‏گردد. قیاس این دو غریزه بنیانى را مى‏توان از قلمرو جانداران به دو نیروى مخالف (جاذبه و دافعه) که بر دنیاى غیرآلى سیطره دارند، بسط داد.(6)

تغییر در نسبتهاى تلفیق غرایز، به ملموسترین نتایج منجر مى‏گردد. افزایش تعرض‏جویىِ جنسى، عاشق را به قاتل جنسى تبدیل مى‏کند، حال آن‏که کاهش شدید عامل تعرض‏جویانه همان فرد را خجالتى یا عِنّین مى‏سازد.

ممکن نیست بتوان هیچ‏یک از دو غریزه اساسى را به یکى از حوزه‏هاى ذهن محدود ساخت. ویژگىِ آنها، حضور فراگیرشان است. مى‏توان وضعیت اولیه را آن وضعیتى در نظر گرفت که کل انرژىِ موجودِ اروس (که از این پس با عنوان «نیروى شهوى» [ یا «لیبیدو» [ به آن اشاره خواهیم کرد) در «خود»ـ نهادِ هنوز متمایز نشده وجود دارد و کارش خنثى ساختن آن گرایشهاى ویرانگرى است که همزمان وجود دارند. (اصطلاحى مشابه با «نیروى شهوى» که بتوان براى توصیف انرژىِ غریزه ویرانگر به کار برد، نداریم.) در مرحله‏اى بعد، کم و بیش به سهولت مى‏توانیم بى‏ثباتیهاى نیروى شهوى را دنبال کنیم، اما انجام دادن این کار در مورد غریزه ویرانگر دشوارتر است.

تا زمانى که غریزه مذکور در درون عمل مى‏کند (مانند غریزه مرگ)، نامشهود باقى مى‏مانَد و صرفا هنگامى مورد توجه ما قرار مى‏گیرد که به صورت غریزه‏اى ویرانگر به بیرون معطوف گردد. به نظر مى‏رسد که این معطوف شدن غریزه به بیرون، براى صیانت فرد ضرورتا باید صورت پذیرد. دستگاه عضلانىِ بدن این وظیفه را انجام مى‏دهد. با تشکیل «فراخود»، مقادیرى معتنابه از غریزه تعرض‏جویى در داخل «خود» جاى مى‏گیرند و در آنجا به شکلى خودویرانگرانه عمل مى‏کنند. این یکى از خطراتى است که در مسیر رشد فرهنگى، براى سلامتِ انسانها پیش مى‏آید. به‏طور کلى، جلوگیرى از تعرض‏جویى کارى مضر است که به ناخوشى (یا مریض شدن) مى‏انجامد. رفتار شخصِ فوق‏العاده خشمگین شده، غالبا نشان مى‏دهد که گذار از تعرض‏جویىِ ممانعت شده به خودویرانگرى به این صورت است که وى تعرض‏جویى‏اش را به خویش معطوف مى‏کند: چنین شخصى موهایش را از سر مى‏کَنَد یا با مشت به سر و صورت خود مى‏کوبد، گرچه واضح است که او ترجیح مى‏داده این رفتار را با کسى غیر از خودش انجام دهد. در هر وضعیتى، به هر حال بخشى از خودویرانگرى در درون [ «خود» ] باقى مى‏مانَد، تا این‏که سرانجام این خودویرانگرى موفق به کُشتن فرد مى‏شود و اتمام یا تثبیت(7) نامطلوبِ نیروى شهوىِ او احتمالاً نمى‏تواند مانع این امر گردد. پس به‏طور کلى چنین مى‏توان پنداشت که فرد به سبب تعارضهاى درونى‏اش مى‏میرد، ولى نوع به دلیل ناموفق ماندن مبارزه‏اش با دنیاى بیرون مى‏میرد، یعنى زمانى که انطباقهایش براى مواجهه با تغییرات دنیاى بیرون کافى نیست.

مشکل بتوان درباره عملکرد نیروى شهوى در «نهاد» و «فراخود» سخنى گفت. هرآنچه درباره نیروى شهوى مى‏دانیم به «خود» مربوط مى‏شود، یعنى همان کنشگرى که تمام نیروى شهوىِ موجود ابتدا در آن ذخیره مى‏شود. این حالت را خودشیفتگىِ اولیه مطلق مى‏نامیم.(8) این حالت تا آن زمانى ادامه مى‏یابد که «خود» شروع به نیروگذارىِ روانى(9) در اندیشه‏هاى مربوط به مصداقهاى امیال [ یا «اُبژه‏ها» ] با نیروى شهوى مى‏کند و به عبارت دیگر نیروى شهوىِ مبتنى بر خودشیفتگى را به نیروى شهوىِ متمرکز بر مصداق امیال(10) تبدیل مى‏کند. در سرتاسر عمر، «خود» نقش منبع بزرگى را دارد که نیروگذاریهاى روانىِ شهوى از آن به مصداقهاى امیال معطوف مى‏گردند و هم این‏که دوباره به داخل آن بازگردانده مى‏شوند، درست همان‏گونه که یک آمیب با پاهاى کاذبش رفتار مى‏کند.(11) فقط وقتى کسى کاملاً عاشق مى‏شود است که بخش عمده نیروى شهوى به مصداق امیال انتقال مى‏یابد و آن مصداق تا حدودى جاى «خود» را مى‏گیرد. یکى از ویژگیهاى نیروى شهوى که در زندگى اهمیت دارد، تحرک آن یا سهولت گذار آن از یک مصداق امیال به مصداقى دیگر ــ است. تحرک را باید نقطه مقابل تثبیت نیروى شهوى به مصداقهاى خاص دانست که غالبا تا پایان عمر ادامه مى‏یابد.

بى‏تردید مى‏توان گفت که نیروى شهوى از منابعى جسمى برخوردار است و به عبارت دیگر از اندامها و اجزاء گوناگونِ بدن به «خود» سرازیر مى‏شود. این ارتباط را به روشنترین وجه در مورد آن بخش از نیروى شهوى مى‏توان دید که ــ بنا به هدف غریزى‏اش ــ تحریک جنسى نامیده مى‏شود. بارزترین اجزاء بدن که این نیروى شهوى از آنها نشأت مى‏گیرد، با نام نواحىِ شهوت‏زا مشخص مى‏گردند، هرچند که در حقیقت کل بدن ناحیه‏اى شهوت‏زا از این نوع است. بخش بزرگى از آنچه در خصوص اروس (به سخن دیگر، درباره مظهر اروس یعنى نیروى شهوى) مى‏دانیم، از طریق مطالعه راجع به کارکرد جنسىِ انسان حاصل آمده است، کارکردى که در واقع بر حسب نظرگاه غالب ــ هرچند نه برحسب نظریه ما ــ با اروس مطابقت دارد. ما توانسته‏ایم دریابیم که میل وافرِ جنسى ــ که لاجرم اثر بسزایى در زندگىِ ما خواهد گذاشت ــ چگونه از تأثیرات پى در پىِ تعدادى از غرایز به تدریج به وجود مى‏آید، غرایزى که بازنمود نواحى شهوت‏زاى خاصى هستند.

فصل 3 تکوین کارکرد جنسى

بر حسب نظرگاه غالب، حیات جنسىِ انسان اساسا در این خلاصه مى‏شود که بکوشد تا اندامهاى تناسلىِ خود را در تماس با اندامهاى تناسلىِ شخصى از جنس مخالف قرار دهد. کارهاى دیگرى که به منزله اَعمال جانبى و مقدماتى ملازمِ این عمل تلقى مى‏شوند، عبارت‏اند از بوسیدن این بدنِ غیرخودى، نگریستن به آن و نیز لمس کردن آن. گمان مى‏شود که این کوشش به هنگام بلوغ آغاز مى‏گردد (یعنى در سن بالیدگىِ جنسى) و تولیدمثل را امکان‏پذیر مى‏سازد. با این حال، انسان از دیرباز حقایق خاصى را مى‏دانسته است که در چارچوب تَنگِ این نظرگاه نمى‏گنجد. [ حقایق مذکور بدین قرارند: ] 1. این حقیقتى درخور ملاحظه است که برخى از انسانها صرفا به افرادى از جنسِ خود و نیز به اندامهاى تناسلىِ آنان گرایش دارند. 2. این موضوع نیز به همان اندازه درخور توجه است که امیال برخى دیگر از انسانها دقیقا کارکردى جنسى دارند، لیکن این اشخاص در عین حال به اندامهاى تناسلى و کاربرد معمولِ این اندامها کاملاً بى‏اعتنا هستند. این نوع اشخاص، اصطلاحا «منحرف» نامیده مى‏شوند. 3. سرانجام این نیز موضوع درخور توجهى است که برخى از کودکان از اوان بچگى به اندامهاى تناسلى خود علاقه نشان مى‏دهند و نشانه‏هاى تحریک آن اندامها را در آنها مى‏توان مشاهده کرد. (به همین سبب، کودکان یادشده منحط تلقى مى‏گردند.)

از جمله به دلیل همین سه حقیقتِ نادیده انگاشته شده، روانکاوى با همه عقاید عامیانه در خصوص تمایلات جنسى به مخالفت برخاست و البته موجب حیرت و حاشاى بسیارى کسان شد. عمده‏ترین یافته‏هاى روانکاوى [ درباره جنسیت ] بدین قرارند:

الف. حیات جنسى صرفا در سن بلوغ آغاز نمى‏گردد، بلکه نمودهاى آشکار آن اندکى پس از تولد شروع مى‏شوند.

ب. ضرورى است که بین دو مفهومِ «جنسى» و «تناسلى» اکیدا تمایز گذاریم. شِقِ اول مفهومى عام و دربرگیرنده اَعمالى است که ربطى به اندامهاى تناسلى ندارند.

پ. حیات جنسى از جمله التذاذ از نواحى مختلف بدن را شامل مى‏شود و این همان کارکردى است که متعاقبا به منظور تولیدمثل مورد بهره‏بردارى قرار مى‏گیرد. این دو کارکرد به ندرت با یکدیگر به‏طور کامل مقارن مى‏شوند.

ادعاى اول ــ که بیش از بقیه دور از انتظار است ــ طبیعتا بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. پى برده‏ایم که در اوان طفولیت نشانه‏هایى از فعالیت جسمانى وجود دارند که فقط تعصب دیرینه مانع از جنسى دانستن آنها مى‏شود. این فعالیت به پدیده‏هاى روانى‏اى مربوط مى‏شود که بعدها در حیات شهوانىِ بزرگسالان به آنها برمى‏خوریم، پدیده‏هایى از قبیل تثبیت به مصداقهاى خاصى از امیال، غیرت جنسى و غیره. اما همچنین دریافته‏ایم که این پدیده‏هاى اوان طفولیت، بخشى از روند منظم رشد هستند و با افزایش تدریجى، در اواخر پنج سالگى به اوج مى‏رسند و سپس فروکش مى‏کنند. طى این فروکش، پیشرفت [ تمایلات جنسىِ کودک ] دچار وقفه مى‏شود، بسیارى چیزها از یادش مى‏رود و او به میزان زیادى پسرفت مى‏کند. پس از پایان این دوره به اصطلاح نهفتگى(12) حیات جنسى بار دیگر با بلوغ به پیش مى‏رود، به گونه‏اى که مى‏توان گفت در این مرحله، حیات جنسى دوباره شکوفا مى‏شود. از اینجا به این حقیقت مى‏رسیم که آغاز حیات جنسى دو مرحله‏اى است، یعنى طى دو موج جداگانه صورت مى‏گیرد. تا آنجا که مى‏دانیم، این موضوع فقط در مورد آدمیان صادق است و البته تأثیر بسزایى در تکامل تدریجىِ ویژگیهاى انسان دارد.(13) این موضوع بى‏اهمیت نیست که به استثناى معدودى از خاطرات بازمانده، بقیه رخدادهاى این مرحله آغازین از زندگى دچار فراموشىِ کودکى مى‏شوند. دیدگاههاى ما در خصوص سبب‏شناسىِ روان‏رنجوریها(14) و راهکار ما براى درمان بیماران از طریق تحلیل، از همین اسستنتاجها به دست آمده‏اند. یافتن ریشه فرایندهاى رشد در این مرحله آغازینِ زندگى، همچنین شواهدى در اثبات برخى دیگر از نتیجه‏گیریهاى ما فراهم آورده است.

نخستین اندامى که از زمان تولد به بعد به صورت یک ناحیه شهوت‏زا پدید مى‏آید و خواسته‏هایى شهوى به ذهن متبادر مى‏کند، دهان است. در وهله اول، همه فعالیتهاى روانى معطوف به ارضاى نیازهاى آن ناحیه از بدن است. البته این ارضاء در اصل با هدف خوراک‏رسانى به بدن براى حفظ جان صورت مى‏گیرد؛ لیکن شناخت کار اندامهاى بدن را نباید با روانشناسى اشتباه گرفت. اصرار سرسختانه نوزاد براى مکیدن شیر از مادر، در همان مراحل آغازینِ زندگى حکایت از نیاز به ارضاء شدن دارد، ارضائى که گرچه سرمنشأ و بانى‏اش تغذیه شدن است، اما صَرف‏نظر از خوراک‏خواهى کوششى براى کسب لذت است و به همین سبب مى‏توان و باید آن را اصطلاحا کوششى جنسى نامید.

از همین مرحله دهانى، تکانه‏هاى(15) دگرآزارانه همزمان با درآمدن دندانها گه‏گاه رخ مى‏دهند. مقدار این تکانه‏ها در مرحله دوم [ رشد روانى جنسىِ کودک ] به مراتب بیشتر مى‏شود، مرحله‏اى که ما آن را دگرآزارانه ـ مقعدى مى‏نامیم زیرا در آن زمان کودک به دنبال ارضاء شدن از راه تعرض‏جویى و نیز از راه کارکرد دفع است. دلیل موجّه ما براى این‏که میل وافر به تعرض‏جویى را از جمله خصایص نیروى شهوى مى‏دانیم، بر پایه این دیدگاه استوار است که دگرآزارى در واقع چیزى نیست مگر تلفیق غریزىِ امیال وافرِ کاملاً شهوى و امیال وافرِ کاملاً ویرانگرانه، تلفیقى که از آن پس با شدت و قوّت و بى‏وقفه ادامه مى‏یابد.(16)

مرحله سوم [ رشد روانى جنسىِ کودک ] ، مرحله قضیبى نامیده مى‏شود. به عبارتى مى‏توان گفت که این مرحله پیش‏درآمد شکل نهایىِ حیات جنسى است و از همان زمان بسیار به آن شباهت دارد. باید توجه داشت که این نه اندامهاى تناسلىِ زن و مرد بلکه [ صرفا ] اندام مذکر (قضیب) است که در این مرحله نقشى ایفا مى‏کند. اندامهاى تناسلىِ مؤنث تا مدتها ناشناخته باقى مى‏مانند. بدین‏ترتیب مى‏بینیم که کودکان در تلاش براى فهم فرایندهاى جنسى، بر نظریه دیرینه ریزشگاهى(17) صحّه مى‏گذارند، نظریه‏اى که دلیل موجّهِ تکوینى نیز دارد.(18)

با شروع و ادامه یافتن مرحله قضیبى، تمایلات جنسىِ اوانِ دوره کودکى به اوج مى‏رسند و سپس به زوال نزدیک مى‏شوند. لذا، پیشینه [ رشد روانى ـ جنسىِ ] دختران و پسران با یکدیگر متفاوت است. فعالیت فکرىِ هر دوى آنان اکنون در خدمت تحقیقات جنسى قرار گرفته است. پیشینه یادشده هم در دختران و هم در پسران با فرض حضور عام قضیب مورد بررسى قرار مى‏گیرد. لیکن در مرحله بعدى، مسیر [ رشد ] دو جنس مذکر و مؤنث از هم جدا مى‏گردد. پسربچه وارد مرحله اُدیپى مى‏شود؛ [ نتیجتا ] وى با دست با آلت خود بازى مى‏کند و همزمان در خصوص انجام کارى با آن در مورد مادرش خیالپردازى مى‏کند، تا این‏که ــ هم به سبب هراس از خطر اختگى و هم به دلیل دیدن فقدان قضیب در افراد مؤنث ــ دچار بزرگترین ضایعه روحى در زندگىِ خویش مى‏شود و این ضایعه باعث آغاز دوره نهفتگى با همه پیامدهایش مى‏گردد. دختربچه، پس از تلاش بى‏ثمر براى انجام همان کارى که پسربچه انجام مى‏دهد، عدم برخوردارىِ خود از قضیب ــ یا در واقع حقارت کلیتوریسِ خود ــ را درمى‏یابد و این موضوع تأثیراتى پایدار در رشد شخصیت او بر جاى مى‏گذارد. دختربچه در نتیجه این ناکامىِ اولیه در رقابت با پسربچه، غالبا در بدو امر از حیات جنسى کلاً روى برمى‏گرداند.

اشتباه است اگر تصور کنیم که این سه مرحله به شکلى مشخص یکى پس از دیگرى روى مى‏دهند. چه بسا یکى از این مراحل علاوه بر دیگرى رخ دهد؛ همچنین ممکن است که این مراحل با یکدیگر مصادف شوند و همزمان رخ دهند. در مراحل اولیه، غرایز گوناگون انسان کسب لذت را مستقل از یکدیگر آغاز مى‏کنند. در مرحله قضیبى، آرام آرام سامانى شروع به شکل‏گیرى مى‏کند که سایر امیال وافر را تابع اولویت اندامهاى تناسلى مى‏سازد. شکل گرفتن این سامان، مبیّن آغاز هماهنگ شدن میل عمومى به لذت با کارکرد جنسى است. سامان یادشده صرفا در سن بلوغ به کمال مى‏رسد و این، حکم مرحله تناسلى و چهارم [ در رشد روانى جنسى ] را دارد. آنگاه وضعیتى ایجاد مى‏شود که در آن: 1. برخى از نیروگذاریهاى روانىِ شهوى به قوّت خود باقى مى‏مانند؛ 2. بقیه این نیروگذاریها به صورت اَعمالِ مقدماتى و جانبى در کارکرد جنسى ادغام مى‏شوند، اَعمالى که موجب به اصطلاح پیش‏لذت مى‏گردند؛ 3. سایر امیال وافر از این سامان بیرون رانده و یا کلاً فرو نشانده مى‏شوند (سرکوبى)(19) یا این‏که به شکلى دیگر در «خود» به کار مى‏روند، به این ترتیب که ویژگیهاى منش را به وجود مى‏آورند یا با جابه‏جایىِ اهدافشان والایش(20) مى‏شوند.

این فرایند گه‏گاه با اِشکالات و کاستیهایى از سر گذرانده مى‏شود. بازدارنده‏هاى(21) تکوینِ این فرایند، خود را به شکل انواع و اقسام اختلالها در حیات جنسىِ فرد آشکار مى‏سازند. وقتى چنین شده باشد، درمى‏یابیم که نیروى شهوى به وضعیتهایى در مراحل قبلى [ رشد روانى ـ جنسى ] تثبیت شده است. میل وافرِ این مراحل ــ که ربطى به هدف بهنجارِ [ عملِ [ جنسى ندارد ــ انحراف جنسى نام دارد. براى مثال، یکى از این بازدارنده‏هاى رشد، هنگامى که تبلور آشکار داشته باشد، عبارت است از همجنس‏گرایى. تحلیل روانکاوانه نشان مى‏دهد که در تمامى موارد، نوعى علقه همجنس‏گرایانه به مصداق امیال وجود دارد و در اکثر موارد این علقه به شکلى نهفته تداوم مى‏یابد. آنچه باعث پیچیدگىِ وضعیت مذکور مى‏گردد این است که معمولاً فرایندهاى لازم براى نیل به رشدِ بهنجار به‏طور کامل حاضر یا غایب نیستند، بلکه تا حدودى فراهم مى‏شوند و لذا نتیجه نهایى منوط به روابط کمّى است. درست است که در این اوضاع و احوال، سامان تناسلىِ فرد حاصل مى‏آید، لیکن آن بخشهایى از نیروى شهوى که با بقیه قسمتها پیشرفت نکرده‏اند و همچنان به اهداف و مصداقهاى امیالِ پیشاتناسلى تثبیت‏شده مانده‏اند در آن وجود ندارند. چنانچه ارضاء تناسلى وجود نداشته باشد یا مشکلاتى در دنیاى واقعىِ بیرون پیدا شوند، این ضعفْ خود را این‏گونه نشان مى‏دهد که نیروى شهوى به بازگشت به نیروگذاریهاى شهوىِ اولیه‏اش گرایش مى‏یابد (واپس‏روى.)(22)

در این مطالعه کارکردهاى جنسى، توانسته‏ایم دو کشف را بدوا و به‏طور مقدماتى با یقین درست بدانیم یا در واقع حدس بزنیم که این دو کشف درست هستند، کشفهایى که در قسمتهاى بعدى خواهیم دید در کل حوزه موضوعى که بررسى مى‏کنیم [ یعنى روانکاوى [ واجد اهمیت هستند. [ دو کشف یادشده بدین قرارند: ] اولاً، نمودهاى بهنجار و نابهنجارى که ما مشاهده مى‏کنیم (به عبارت دیگر، پدیدارشناسىِ موضوع) مى‏بایست از منظر پویش‏شناسى و نظام اقتصادىِ آنها توصیف شوند (در این مورد، از منظر توزیع کمّىِ نیروى شهوى). ثانیا، علت اختلالهایى که ما مطالعه مى‏کنیم مى‏بایست در پیشینه رشدِ فرد ــ یعنى در رخدادهاى اوایلِ زندگى‏اش ــ جستجو شود.

فصل 4 ویژگیهاى روان

[ تا به اینجاى بحث، ] توصیفى از ساختار دستگاه روان و نیز آن نیروها و انرژیهایى که در آن فعال هستند به دست داده‏ام؛ همچنین در نمونه‏اى بارز معلوم کرده‏ام که این انرژیها (عمدتا نیروى شهوى) چگونه خود را به صورت کارکردى بدنى سامان مى‏دهند، کارکردى که هدف از آن حفظ جان است. [ اما ] هیچ قسمتى از این بحث ماهیت کاملاً ویژه امر روانى را معلوم نکرده است، البته به جز این حقیقت تجربى که این دستگاه و این انرژیها شالوده کارکردهایى هستند که حیات روانى مى‏نامیم‏شان. اکنون مى‏خواهم به بحث در خصوص موضوعى بپردازم که به‏طرز بى‏همتایى شاخصِ امر روانى است و در واقع طبق عقیده‏اى بسیار پرطرفدار چنان با آن مطابقت مى‏کند که هیچ موضوع درخور بررسىِ دیگرى در این زمینه باقى نمى‏مانَد.

نقطه آغاز این بررسى، حقیقتى بى‏نظیر است که هیچ تبیینى یا تشریحى را برنمى‏تابد، یعنى حقیقتى به نام ضمیر آگاه. با این حال، اگر کسى از ضمیر آگاه سخن به میان آوَرَد، ما بلافاصله و بنا بر تجربیات شخصىِ خودمان معناى این اصطلاح را مى‏دانیم.(23) این فرض که امر روانى منحصر به ضمیر آگاه است، بسیارى از مردم را ــ چه آنان که علم روانشناسى مى‏دانند و چه آنها که این علم را نمى‏شناسند ــ قانع مى‏کند. در آن صورت، هیچ کار دیگرى براى روانشناسى باقى نمى‏مانَد مگر این‏که در پدیده‏هاى روانى فرق بین [ مفاهیمى از قبیل [ ادراک، احساس، فرایند اندیشه و اراده را مشخص سازد. لیکن در این مورد اتفاق نظر وجود دارد که این فرایندهاى آگاهانه، به وجود آورنده زنجیره‏هاى ناگسسته و فى‏نفسه کامل نیستند. بدین‏ترتیب ناگزیر باید چنین فرض کرد که فرایندهاى جسمانى و بدنى‏اى توأم با فرایندهاى روانى وجود دارند که لزوما باید کاملتر از زنجیره‏هاى روانى بدانیمشان، زیرا برخى از آنها واجد فرایندهاى آگاهانه متناظر هستند و برخى دیگر فاقد این فرایندهاى متناظر. اگر چنین باشد، آنگاه البته موجّه خواهد بود که در روانشناسى تأکید را بر این فرایندهاى بدنى بگذاریم، اُس و اساسِ راستینِ امر روانى را در آنها ببینیم و به دنبال ارزیابىِ دیگرى از فرایندهاى آگاهانه باشیم. لیکن اکثر فلاسفه و نیز بسیارى دیگر از مردم، درستىِ این دیدگاه را مورد تردید قرار مى‏دهند و اعلام مى‏دارند که تناقض‏گویى است اگر بگوییم که امر روانى مى‏تواند ناخودآگاهانه باشد.

اما این دقیقا همان دیدگاهى است که روانکاوى خود را ناگزیر از تأکید گذاشتن بر آن مى‏داند و در واقع دومین فرضیه بنیادینِ این نظریه است. این دیدگاه پدیده‏هاى ظاهرا بدنىِ توأم با فرایندهاى روانى را به مفهوم راستینِ کلمه امرى روانى مى‏داند و لذا در وهله نخست به کیفیتِ آگاهانه اهمیتى نمى‏دهد. البته این فقط نظریه روانکاوى نیست که چنین دیدگاهى دارد. برخى از اندیشمندان (مانند تئودور لیپس(24)) همین نظر را با همین تعبیرات بیان داشته‏اند. همچنین ناخرسندىِ عمومى از عقیده معمول در خصوص امر روانى، هر چه بیشتر به این خواسته مبرم دامن زده است که مفهوم امر ناخودآگاه در اندیشه روانشناسانه ملحوظ گردد، گرچه باید افزود که این خواسته چنان شکل نامعین و مبهمى به خود گرفته است که بعید مى‏نماید تأثیرى در این علم باقى گذارد.

البته ممکن است چنین به نظر آید که این مجادله بین روانکاوى و فلسفه، مجادله‏اى کم‏اهمیت درباره تعاریف است؛ به بیان دیگر، چه بسا عده‏اى فکر کنند که مسأله بر سر این است که آیا نام «روانشناختى» را براى اشاره به کدام زنجیره پدیده‏ها به‏کار باید برد. اما در حقیقت این مرحله فوق‏العاده اهمیت یافته است. روانشناسىِ ضمیر آگاه از زنجیره‏هاى گسسته‏اى که آشکارا منوط به امرى دیگر بودند هرگز فراتر نرفت؛ حال آن‏که، دیدگاهِ متقابل ــ که امر روانى را فى‏نفسه ناخودآگاه مى‏پنداشت ــ روانشناسى را قادر ساخت تا همچون سایر علومِ طبیعى جایگاه خود را بیابد. فرایندهایى که روانشناسى مورد بررسى قرار مى‏دهد، به خودى خود همان‏قدر ناشناختنى‏اند که فرایندهاى مورد بررسى در سایر علوم، مانند شیمى یا فیزیک؛ لیکن مى‏توان قانونمندیهاى این فرایندها را مشخص ساخت و روابط و وابستگیهاى متقابلشان را به نحوى منسجم و به تفصیل دنبال کرد. خلاصه کلام این‏که مى‏توان به «درکى» از حوزه پدیده‏هاى طبیعىِ مورد نظر دست یافت. این کار را نمى‏توان انجام داد مگر از راه مطرح کردن فرضیه‏هاى نو و ابداع مفاهیم نو. اما این فرضیه‏ها و مفاهیم را نباید اسباب شرم ما و لذا شایسته تحقیر پنداشت، بلکه برعکس بجاست که آنها را مایه غناى علم بدانیم. مى‏توان ادعا کرد که فرضیه‏ها و مفاهیم مذکور ارزش همان تقریبهایى را دارند که در چارچوبهاى فکرىِ مشابه در سایر علوم طبیعى یافت مى‏شوند و ما مشتاقانه در پى آنیم که همزمان با کسب تجربه بیشتر و بررسىِ این تجربه‏ها، بتوانیم فرضیه‏ها و مفاهیم خود را تعدیل و تصحیح و به‏طور دقیقتر تبیین کنیم. این نیز کاملاً با توقعات ما همخوانى دارد که مفاهیم و اصول بنیادینِ علم جدید (غریزه، انرژىِ اعصاب، و از این قبیل)تا مدتى نسبتا مدید به اندازه مفاهیم و اصول بنیادینِ علومِ کهنتر (نیرو، جرم، جاذبه، و از این قبیل) نامعین باقى بمانند.

همه علوم مبتنى بر مشاهدات و آزمایشهایى هستند که به واسطه دستگاه روانِ ما انسانها انجام مى‏شوند. لیکن از آنجا که موضوعِ علمِ ما خودِ همان دستگاه است، قیاس مذکور بیش از این مصداق ندارد. ما مشاهداتمان را به واسطه همان دستگاهِ ادراک انجام مى‏دهیم، دقیقا به کمک همان گسستها در زنجیره رویدادهاى «روانى». به بیان دیگر، کار ما این است که با استنتاجهاى موجّه و تبدیل آن به مطالب آگاهانه، ابهامها را برطرف کنیم. بدین‏ترتیب زنجیره‏اى از رویدادهاى آگاهانه را به‏اصطلاح برمى‏سازیم که مکمل فرایندهاى روانىِ ناخودآگاهانه‏اند. قطعیت نسبىِ علم روانىِ ما بر پایه نیروى الزام‏آورِ این استنتاجها استوار است. هر کس که تحقیقات ما را به‏طور همه‏جانبه بشناسد، درخواهد یافت که راهکار ما در برابر هر انتقادى پابرجا مى‏مانَد.

در این تحقیقات، آن تمایزهایى که ما ویژگیهاى روان مى‏نامیم، به اجبار توجه ما را به خود معطوف مى‏سازند. نیازى به برشمردن ویژگیهاى آنچه «آگاهانه» مى‏نامیم نیست. این مفهوم همان چیزى است که در آراء فلاسفه و عقاید عموم، ضمیر آگاه نام دارد. هر امر روانىِ دیگرى از نظر ما [ جزو ] «ضمیر ناخودآگاه» است. [ پذیرش این موضوع ] ما را بى‏درنگ به تقسیم‏بندى مهمى در ضمیر ناخودآگاه رهنمون مى‏سازد. برخى از فرایندهاى روانى به سهولت جنبه آگاهانه مى‏یابند. پس از آن، فرایندهاى مذکور ممکن است جنبه آگاهانه خود را از دست بدهند، ولى مى‏توانند یک بار دیگر بدون هیچ مشکلى آگاهانه شوند. این تغییر حالات یادآور این حقیقت‏اند که به‏طور کلى آگاهى حالتى است بسیار ناپایدار. امر آگاه صرفا براى یک لحظه جنبه آگاهانه دارد. چنانچه ادراکات ما بر آگاهانه بودن امر مذکور صحّه نگذارند، آنگاه تناقضى کاملا

/ 2 نظر / 4 بازدید
همسریابی

سلام. آیا شما مجردین ؟ آیا شما هنوز نیمه ی گمشده تان را پیدا نکردید؟آیا از وقت گذرانی از چت روم و جامعه های مجازی خسته شدید؟آیا از تنهای و بدون عشق زندگی کردن خسته شدید؟آیا بدنبال آغاز یک رابطه ی شیرین و همیشگی با بهترین محبوب خود هستید؟آیا همسر خود را به هر دلیلی از دست دادید؟ شما رو دعوت میکنیم تا به بهترین و جامع ترین سایت همسریابی آنلاین،جامعه ی مجردین آماده ی ازدواج بپیوندید و عاشق و معشوق خود را پیدا کنید. یک زندگی پر از مهر و محبت منتطر شماست.بیش از این یار خود را در همسرتاپ منتظر نگذارید.همسرتاپ خدمتگذار تمامی جوانان عزیز کشورمان ایران می باشد.باشد که قدمی باشد در راستای تسهیل امر ازدواج. http://www.hamsartap.com (با امکان تبادل لینک اتوماتیک)

شبكه اجتماعي فيستك

فيستك شبكه اجتماعي بزرگ و در عين حال پر امكانات شبكه فيستك از دو سرور قوي استفاده ميكند كه در سرعت و كيفيت حرف اول را ميزنه فيستك شامل خدمات ارسال و اشتراك گذاري مطلب ارسال موزيك و تصوير و فيلم انواع بازي هاي تحت وب ساخت كلوب مجزا براي خود و همكارانتان و خانواده خود پروفايل همسر خدمت ويژه سامانه پيامك و انجام قرعه كشي و ثبت نام اس ام اسي و مسابقه و پشتيباني با پيام امتياز دهي به كاربر وهزارن خدمت ديگر فيستك با امكانات بالا و رايگان در اختيار شماست هم اكنون ثبت نام كنيد www.facetak.net