قرارداد مضاربه در فقه

تعریف مضاربه در لغت

مضاربه واژه ایست عربی و معادل فارسی و انگلیسی ندارد. در عربی نامی که برای چیزی انتخاب می­شود، بدون مناسبت نیست و در زبانهای دیگر نیز،کم و بیش، این قاعده وجود دارد. کلمه مضاربه از ماده­ی«ضرب» است، و چون شخص مسافر خصوصا در زمانهای گذشته می­بایست پا را بر زمین زند و طی طریق کند، این زدن پا به زمین را «ضرب فی الارض» می­گفتند که کنایه از مسافرت است، و به مسافرت در زمین برای این نوع از تجارت مضاربه گفته شده است.

اینکه، واژه­ی مضاربه از چه ماده­ای مشتق و گرفته شده است، در میان اهل لغت، اختلافی وجود دارد. اهل لغت، چند احتمال را داده­اند. ما این احتمالات را بر حسب ذیل ذکر می­کنیم، سپس نظر نهایی خود را بیان می­نمائیم؛

1-  فیومی می­گوید: «ضربت فی الارض؛ سافرت و فی السیر اسرعت و ضارب فلان فلانا (مضاربه) از ماده «ضرب» گرفته شده است، یا فلانی با فلانی مضاربه کرد.[1] چون مضاربه از باب مفاعله است و در علم تصریف گفته­اند که اصل در معنای این باب آن است که میان دو نفر باشد، یعنی تحقق معنای آن صیغه بستگی به دو طرف دارد، و در اینجا این طور نیست. فقط تاجر در زمین ضرب و سیر می­کند نه مالک.

2-  جوهری می­گوید: «وضرب فی الارض ضربا و مضربا بالفتح؛ ای صار فی ابتغاء الرزق و ضاربه فی المال من المضاربه، و هی القراض. از ماده «ضرب» به معنای پیمودن زمین، برای طلب رزق و روزی گرفته شده است، و ضاربه فی المال از مضاربه، یعنی قراض است.»[2]

3-  فیروز آبادی می­گوید: «ضرب فی الارض ضربا و ضربانا: خرج تاجرا او غازیا» به معنای پیمودن زمین برای تجارت یا برای جنگ است و یا از ماده «ضرب الفسطاط» یعنی شریک شد در خیمه زدن. [3]

4-  ابن منظور می­گوید: اینکه از ماده ضرب زیر و رو شدن مال گرفته شده است، و بر این اساس علت نامگذاری این معامله به مضاربه این است که در این معامله، سرمایه در گردش می­افتد و زیر و رو می­شود.[4]

5-  زمخشری می­گوید: «ضاربته بالمال و فی المال، و ضارب فلان لفلان فی ماله: اتجر له فیه، به معنای زیر و رو شدن مال، گرفته شده است، یا به معنای برای او در مالش تجارت کرد.»[5]

6-  زبیدی می­گوید: «ومن المجاز: ضاربه و ضارب له، اذا اتجر فی ماله و هی القراض... و کأنه مأخوذ من الضرب فی الارض لطلب الرزق؛ قال الله تعالی: «وَآخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ»[6] برای او زد، یعنی در مالش تجارت انداخت و این قراض است... مضاربه مأخوذ از ضرب است، یعنی پیمودن زمین برای طلب رزق. همین طور خداوند متعال می­فرماید: «وگروهی دیگر برای بدست آوردن فضل الهی (و کسب روزی) به سفر می­روند.»».[7]

بجاست که اینجا از حیث لغت معنای «قراض» را هم بحث کنیم، چون بر اساس فقهی این واژه با اصطلاح مضاربه ارتباط دارد.

ریشه یابی کلمه قراض

در مورد کلمه «قراض» از نظر اهل لغت واینکه از چه ماده­ای گرفته شده، دو احتمال وجوددارد: 1- اینکه از ماده «قرض به معنای قطع و بریدن گرفته شده است. بنابر این، علت نام گذاری این معامله به قراض، یکی از دو وجه زیر است:

اول: اینکه صاحب مال، بخشی از مال خود را از سایر اموالش قطع و جدا نموده و به «عامل» تسلیم می­کند.

دوم: اینکه گویا در مقابل کار عامل، بخشی از سود را جدا کرده و به عامل می­پردازد.

2- احتمال دوم اینکه از ماده «مقارضه» به معنای مساوات گرفته شده است. و بر این اساس، علت نامگذاری این معامله به «قراض» این است که سرمایه از یک طرف، و کار از سوی دیگر وجود داشته، و سود هم در برابر ایندو می­باشد, در نتیجه مالک و عامل در آنچه که از آن معامله تحقق می­یابد، مساوی می­باشند، یا در اصل استحقاق سود مساوی می­باشند. (یعنی هر دو، استحقاق بهره بردن از سود را دارند.) اگرچه ممکن است میزان سهم هر یک از دو طرف از نظر مقدار، متفاوت باشد.[8]

ابن منظور می­گوید :«المقارضه تکون فی العمل السیء و القول السیء یقصد الانسان به صاحبه... » مقارضه در کار و گفتار ناپسند که انسان به توسط آن، صاحب گفتار و رفتار را قصد می­کند، واقع می­شود. سپس می­گوید: «القراض فی کلام اهل الحجاز المضاربه». قراض، در اصطلاح اهل حجاز، همان مضاربه است.[9]

زمخشری می­گوید: «اصلها من القرض فی الارض و هو قطعها بالسیر فیها و کذالک هی المضاربه ایضاَ، من الضرب فی الارض». ماده قراض از قرض است؛ یعنی پیمودن و قطع نمودن زمین. مضاربه هم همین طور از ضرب در زمین است. [10]

جمع بندی اقوال اهل لغت و نتیجه گیری:

تمام اهل لغت بر این امر اتفاق نظر دارند، که مضاربه از ماده «ضرب» گرفته شده است؛ در مقابل کسانی که می­گویند: این واژه از «ضرب الفسطاط و الخیمه» گرفته شده و یا از ماده «ضرب الایدی» اخذ شده است. یا اینکه واژه «مضاربه» مستقلا برای تجارت وضع شده است. در این احتمال ما شک نمی­کنیم. چون الآن به عنوان معنای حقیقی استعمال می­شود؛ حال منشاء قبلی آن هرچه باشد، اهمیت ندارد. [11] نکته دیگری که قابل توجه است اینکه اهل لغت مضاربه را به مقارضه و مقارضه را به مضاربه تفسیر کرده­اند؛ از این تفسیر دور لازم می­آید؛ در نتیجه نمی­دانیم معنای مضاربه و مقارضه، دقیقاً چیست، مگر اینکه به علت معلوم بودن معنای عرفی آندو، آنگونه معنا کرده باشند. نکته دوم این است که ما می­دانیم مقارضه و مضاربه یک نوع تجارت است و در موردی که فرد با اموال خود تجارت ­کند، نیز اطلاق می­شود، در حالیکه فقهای معظم، این دو لفظ را به اصطلاح مذکور اختصاص داده­اند. نکته سوم: میدانیم که مضاربه، مقارضه و قراض، یک معنا دارد و آن تجارت است، ولی فقهاء این الفاظ را در این معنا  استعمال ننموده­اند و میان آنان فرق قائل شده­اند. ان شاء الله ما به زودی متعرض این معنا خواهیم شد.

تعریف چند واژه فقهی

قبل از بیان تعریف اصطلاحی مضاربه، سزاوار است، تعریف چند واژه را بیان کنیم تا کاملا تعریف فقهی برای خواننده روشن شود.

کسی که سرمایه خود را برای تجارت به دیگری پرداخت کند، چهار صورت دارد:

1-  شرط کنند تمام سود، فقط برای عامل باشد. این را در اصطلاح فقهی«قرض» یا «مداینه» می­گویند؛ زیرا که وقتی اینچنین شرطی را می­کنند، قرینه می­شودکه مال را به او قرض داده و تملیک وی نموده است، زیرا که قرض از عقود لازمه است. البته هر لفظی که قرض دادن را بفهماند کافی است.

2-  شرط کنند که تمام سود، فقط برای مالک باشد، این را در اصطلاح، فقهاء «بضاعت» می­گویند. در این صورت، عامل هیچ گونه استحقاقی نسبت به سود نخواهد داشت.

3-   نسبت به سود، هیچ شرطی نکنند و صحبتی به میان نیاید، بلکه فقط مالک سرمایه­ای به عامل بدهد و شرط نشود که سود متعلق به هردو باشد یا یکی از آنها. در این صورت هم، مثل صورت قبل بضاعت تحقق می­یابد، یعنی هرچه سود حاصل شود، برای مالک خواهد بود، ولی عامل استحقاق اجره المثل عمل خود را خواهد داشت، زیرا عمل عامل محترم بوده و در نظر عرف، قیمت و مالیت دارد.

4-  شرط کنند که سود حاصل، برای هر دو باشد، به این معنی که به هر یک، سهم معینی برسد. این را در اصطلاح فقهاء «مضاربه» می­گویند. اکنون بحث ما همین قسم است.

با توجه به صورتهای مذکور، در صدد تعریف اصطلاحی مضاربه هستیم تا ببینیم که فقهاء معظم، مضاربه را چطور تعریف نموده­اند.

تعریف مضاربه در اصطلاح فقهی

جناب صاحب جواهر مضاربه را این چنین تعریف نموده­اند: «ان المضاربه؛ دفع الانسان الی غیره مالا لیعمل فیه بحصة من ربحه» مضاربه این است که شخصی به دیگری سرمایه دهد که با آن تجارت کند و در برابر زحمتش حصه معینی از سود بگیرد.[12]

جناب محقق بحرانی در حدائق، تعریف مضاربه را این طور بیان کرده­اند: «و هی عقد شرعی لتجاره الانسان بمال غیره بحصه من الربح»؛ مضاربه عبارت است از عقد شرعی که انسان، در برابر درصد معین از سود، با مال دیگری تجارت کند.[13] اگرچه مرحوم محقق بحرانی در تعریف مضاربه از علامه تبعیت کردند و این تعریف در برابر تعریف های دیگر بهتر است، ولی بر این تعریف هم اشکال وارد است، چون در تعریف مذکور از زاویه عامل صحبت شده، ولی از زاویه صاحب سرمایه صحبت نشده است. جناب سید کاظم طباطبایی در عروه الوثقی مضاربه را اینچنین تعریف کرده­اند: «عباره عن دفع الانسان مالا الی غیره لیتّجر به علی ان یکون الربح بینهما»؛ مضاربه عبارت است از این که انسان مال خود را به دیگری می­دهد که با آن تجارت کند و در برابر این عمل، سود تجارت در میان هر دو تقسیم می­شود.[14]  تعریفی که مرحوم سید ارائه دادند، تعریف جامع الافراد نیست، زیرا ایشان گفته­اند که اگر مال در دست مالک باشد وعامل متصدی معامله شود در این صورت مضاربه درست است؛ در حالی که در این صورت، مال به دیگری دفع نشده است تا مضاربه صدق کند، بلکه وکالت است که مالک سرمایه خودرا به دیگری برای تجارت می­دهد و سود حاصل از آن را در میان آن دو تقسیم شود، پس این تعریف با شرط ثانی منافات دارد.

حضرت آیه الله خویی در منهاج الصالحین مضاربه را چنین تعریف کرده­اند: «المضاربة هی ان یدفع الانسان مالاً الی غیره لیتجر فیه علی ان یکون الربح بینهما بالنصف او الثلث او نحو ذالک»؛ مضاربه عبارت است از اینکه انسان مال خود را به دیگری بدهد تا با آن تجارت کند و در برابر این عمل، سود تجارت میان هردو به نصف یا ثلث یا مانند آن، تقسیم شود.[15] جناب آیه الله خویی در تعریف مذکور از صاحب عروه تبعیت نموده­اند. جالب توجه این است که در منهاج الصالحین، عیناً از صاحب عروه تبعیت کرده­اند ولی در مبانی العروه الوثقی، تعریف مضاربه را این طور ذکر کرده­اند: «هو عقد بین المالک و العامل ...»[16]، یکبار به مسبب تعریف شده و یک بار به سبب!

حضرت امام خمینی «قدس سره» مضاربه را چنین تعریف کرده­اند: «هی عقد واقع بین الشخصین علی ان یکون راس المال فی التجاره من احدهما و العمل من الآخر» مضاربه عبارت است از عقدی که بین دو نفر منعقد می­شود، به این صورت که سرمایه از یک طرف و کار از دیگری باشد.[17]

صاحب بحوث فی الفقه المعاصر، مضاربه را از زاویه­ی دیگر تعریف نموده­اند: «وهی عملیة اشراک المال و العمل فی الانتاج و نسبة من الربح لکل منهما» مضاربه عبارت است از شرکت دادن سرمایه از شخصی و عمل از شخص دیگر، برای رسیدن به سود و درصد مشخصی از سود، برای هرکدام از صاحب سرمایه و کار می­باشد.[18] در این تعریف عمده ارکان مضاربه آمده است. در تعریف مذکور سعی شده هم از زاویه عامل و هم از زاویه صاحب سرمایه صحبت می­شود و کمترین ایراد بر تعریف وارد شود، چون از آنجا که گفته­اند هیچ تعریفی، نمی­تواند جامع الاطراف باشد. لذا ممکن است، بر تعریف فوق اشکال وارد شود، ولی تا حدی جامع الاطراف است و از میان تعریفهای ذکر شده، این تعریف در میان آنها بهترین تعریف است.

ادله صحت مضاربه

الف. مضاربه در سیره عقلاء

قبل از اسلام در عربستان مضاربه در میان مردم با همین نام رایج بوده است. توضیح اینکه شغل غالب مردم در آن روزگار، خصوصا آنان که در مکه زندگی می­کردند، تجارت بوده است. مضاربه میان آنان بدینگونه بوده که شخصی مال خود را به دیگری می­داد تا با آن به تجارت بپردازد و سود آن را بین خود تقسیم کند و البته خسارت احتمالی هم متوجه صاحب مال بوده است. درست به همین صورتی که در فقه موجود ارائه شده است. در آن دوران، به صاحب مال «مضارب» و به کسی که پول را می­گرفت و به تجارت می­پرداخت، عامل و به این معامله مضاربه و یا قراض می­گفتند.[19] مردم مکه به دلیل نبودن زمین کشاورزی در مکه و اطراف آن به تجارت روی آوردند و چون در این شهر ساکن بودند، به سبب سیادت و حرم داری و مهمان نوازی از زایران بیت الله الحرام، زندگی خود را با تجارت در سرزمینهای دور، مثل ایران و روم شرقی و شامات و یمن می­گذراندند و با زایران حرم نیز داد و ستد می­کردند. قرآن کریم راجع به تجارت قریش می­گوید: قریش به صورت دسته جمعی و سالی دوبار، به تجارت عمده مبادرت می­ورزیدند؛ یکی مسافرت تابستانی به سوی شامات و دیگری مسافرت زمستانی به سوی یمن. در این مسافرتها، گاهی با مشکلاتی از لحاظ امنیت دچار می­شدند، اما خداوند به حرمت خانه کعبه و روی آوردن زائران به آن دیار، اهل مکه را در امنیت قرار داد، به طوری که، شهر مکه محل تجارت گشت و سرانجام آنان از گرسنگی مصون و از ناامنی آزاد شدند. [20]

در تاریخ آمده است که عباس بن عبدالمطلب؛ عموی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) اموال خودر ا در مضاربه به جریان می­انداخته است.[21] در کتاب وسائل الشیعه از امام صادق علیه السلام روایت شده است: «کان للعباس مال مضاربة فکان یشترط ان لایرکبوا بحرا و لاینزلوا وادیاً، فان فعلتم فانتم ضامنون، فابلغ ذلک رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فاجاز شرطه علیهم»[22]عباس عموی پیامبر اموال خود را با مضاربه به جریان می­انداخت و با عاملان شرط می­کرد که از راههای خطرناک، مثل دره­ها و دریا نروند که موجب خسارت اموال شود و اگر بر خلاف گفته­هایم عمل کنید و به اموالم آسیبی وارد آید، شما ضامن آن هستید. چون نوع شرط به گوش رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) رسید، آن حضرت فرمود؛ اشکال ندارد.

با توجه به این روایت و شواهد تاریخی، بدون شک مضاربه قبل از اسلام در میان مردم عرب بوده و اسلام این معامله را امضاء کرده، این قرارداد، یک معامله عقلائی است و اسلام، سیره عقلائی را تایید کرده است، لذا این بهترین دلیل برای صحت مضاربه، محسوب خواهد شد. دلیلهای دیگر در ذیل بحث آورده می­شود.

ب. مضاربه در قرآن

بعضی از فقهاء برای صحت مضاربه، به دو آیه از قرآن کریم، استناد کرده­اند واستدلال نمودند که این دو آیه بر مضاربه دلالت می­کند. آیه اول: « لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلاً مِن رَبِّکُمْ »[23] در اثنای حج اگر بخواهید، خرید و فروش کنید، حرجی بر شما نیست.- آیه دوم: «وَآخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ»[24] و گروهی دیگر برای به دست آوردن فضل الهی (کسب و روزی) به سفر می­روند.- چون به عقیده اینها، مضاربه از مصدر «ضرب» است و معنای ضرب، پیمودن زمین است. لذا آیه دوم به عقیده ایشان به صراحت، بر مضاربه دلالت می­کند و اما آیه اول، بر معنای مضاربه اشاره می­کند، ولی این استدلال را هیچ کس از فقهای اسلام قبول ندارد، بلکه بر این استدلال اشکالاتی وارد کرده­اند و گفته­اند: مضاربه در زمان گذشته حرام نبوده که بعد حلال شده باشد. آیه اول تقریبا، همین معنا را میرساند. « لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ » حرجی بر شما نیست. اما آیه دوم؛ اگرچه مضاربه، یک اصطلاح فقهی است و ریشه­اش از ضرب گرفته شده، ولی در آیه بر عموم تجارت اشاره شده است، نه بر خصوص مضاربه.[25] تقریبا همین نظر را محقق مقدس اردبیلی «قدس سره» اختیار نمودند. و گفته­اند؛ این آیات به طور عام بر مضاربه دلالت می­کنند، ولی بر بیع و تجارت، به طور خاص دلالت می­کنند.[26] اگرچه بر آیه اول که فاضل مصری اشکال نمودند، به نظر، این اشکال قوی نیست. چون آیه اول: در حقیقت در میان آیات حج آمده و شان نزول نشان می­دهد، که مردم حجاز در زمان جاهلیت، هنگام انجام مراسم حج، معامله و تجارت و مسافربری و بارکشی را حرام و گناه می­دانستند و اگر کسی چنین می­کرد، حجشان را باطل می­دانستند. مسلمانان طبعا در ایام حج، منتظر بودند که بدانند، آیا احکام جاهلی همچنان امضاء می­شود و یا اینکه از نظر اسلام، بی­ارزش اعلام می­گردد. آیه مورد بحث، حکم جاهلی، یعنی گناه بودن معامله را، در آن ایام نادرست می­داند و اعلام می­کند که در موسم حج، هیچگونه مانعی از معامله و تجارت نیست و مانعی ندارد که مردم از فضل خداوند بهره­مند گردند و سودی به دست آورند، کار کنند و از دسترنج خود استفاده نمایند.[27] و اما اشکال دوم وارد است و در این زمینه، عمده­ترین قول، قول مقدس اردبیلی است، که این آیات به طور عموم بر مضاربه دلالت می­کنند؛ ولی به طور خاص بر بیع و تجارت دلالت می­کنند، لذا از آیات نمی­شود بر صحت مضاربه استدلال کرد.

ج. مضاربه در روایات

روایاتی که در زمینه مضاربه وارد شده­اند، چند دسته هستند. بعضی روایات اصل معامله را بحث کرده­اند که آیا اصل معامله صحیح است یا خیر. بعضی راجع به شروط معامله، و بعضی احکام را بیان نمودند. الان روایاتی را ذکر می­کنیم که صراحتا و یا لزوما بر صحت مضاربه دلالت دارند. از روایاتی که در این موضوع است، بدست می­آید که سرمایه از یک طرف و کار ازطرف دیگر است. به عنوان نمونه به این روایت می­توان اشاره کرد که راوی از امام صادق یا امام باقر علیه السلام درباره مضاربه سؤال می­کند:

1) عن محمد بن مسلم عن احدهما (علیهما السلام) قال: «سالته عن الرجل یعطی المال مضاربة، و ینهی ان یخرج به فخرج. قال: یضمن المال و الربح بینهما.»[28] یعنی شخصی مال می­دهد و دیگری آن را به عنوان مضاربه می­گیرد و مالک عامل را نهی کرده، که مال را از منطقه خارج کند، ولی او از منطقه بیرون رفت. حضرت فرمودند: عامل ضامن است و سود در میان هردو تقسیم خواهد شد. از روایت فوق فهمیده می­شود که اصل معامله بدون شک درست است، و اگر عامل برای مالک شرطی گذاشت و عامل این شرط را مخالفت کرد، آن وقت ضامن است. روایت دوم تقریبا همین معنی را می­رساند.

2) «قال ابو عبدالله (علیه السلام): کان للعباس مال مضاربه فکان یشترط ان لایرکبوا بحرا و لاینزلوا وادیا فان فعلتم فانتم ضامنون، فابلغ ذالک رسول الله(صلی الله علیه و آله) فاجاز شرطه علیهم.» حضرت امام صادق علیه السلام می­فرمایند: عباس عموی پیامبر، اموالش را به مضاربه به جریان می­گذاشت و با عاملان شرط می­کرد که از راههای خطرناک، مثل دره­ها و دریا نروند که موجب غرق اموال سرمایه او و یا به سرقت رفتن آن شود و اگر برخلاف عمل کنید و به اموالم آسیبی وارد آید شما ضامن آن هستید. چون نوع شرط، خدمت رسول خدا عرض شد، آن حضرت فرمود اشکال ندارد. در تاریخ آمده است که عباس عموی پیامبر در زمان جاهلیت اموالش را با مضاربه به جریان می­انداخته است. روایت فوق دلالت می­کند که او اموالش را بعد از طلوع اسلام با مضاربه به جریان می­انداخت و با عاملان، شرط می­بست، وقتی این کار به گوش پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) رسید حضرت فرمود اشکال ندارد. اگر اصل معامله اشکالی داشت، حتما پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) جلویش را می­گرفت، ولی این طور نشد، بلکه حضرت اجازه دادند در مضاربه بر اساس توافق بین عامل و مالک سود حاصله را تقسیم می­کنند. ولی این توافق آن وقت درست است که اصل معامله در نظر شارع مقدس اسلام، صحیح باشد و الا این توافق معنایی ندارد.

3- در ذیل این روایت، توجه فرمایید: «عن عبدالرحمان بن ابی عبدالله قال سالت ابا عبدالله (علیه السلام) عن الرجل یکون معه المال مضاربه، فیقل ربحه فیتخوف ان یؤخذ فیزید صاحبه علی شرطه الذی کان بینهما و انما یفعل ذالک مخافه ان یؤخذ منه قال لاباس به.»[29] راوی می­گوید از امام صادق علیه السلام سؤال نمودم درباره شخصی که پول مضاربه­ای گرفته ولی سود کمی بدست آورده و ترس دارد که صاحب مال­به خاطر کمی سود پشیمان شود و پولش را بستاند وشخص عامل از ادامه­ی مضاربه باز بماند براین اساس شخص عامل قسمتی از سود خودش را به مالک می­دهد. امام فرمودند اشکال ندارد. این روایت چند تا مطلب را بیان می­کند؛ 1- اصل معامله مضاربه درست است. 2- اگر در میان مالک وعامل راجع به سود شرط شود که عامل نصف سود را بردارد و بعد عامل روی جهاتی بخواهد از حق خودش بگذرد، این امر صحیح است. 3- حکم علیت را بیان می­کند که این مقدار اضافه عامل به صاحب مال بدهد ربا نیست، چون ربا آن است که با شرط قبلی چیزی اضافه داده شود ودر فرض مزبور، بدون شرط مقداری اضافه داده می­شود که مانند هدیه است.

روایاتی که در زمینه مضاربه آمده است، روایات متواتر معنوی محسوب خواهد شد، لذا بر صحت مضاربه بدون شک دلالت می­کنند. اگرچه این روایات موضوعاتی که مربوط به مضاربه هستند، را بیان نموده­اند، گاهی لزوم یا جواز را موضوع قرار داده­اند، گاهی شرط را بیان کرده­اند، و گاهی به موضوع ضمانت پرداخته­اند که آیا عامل ضامن است یا مالک. خلاصه در موضوع مضاربه، یکی دو روایت نیست، بلکه دهها روایت آمده است، واین واضح ترین دلیل بر صحت مضاربه است.

ارکان مضاربه وشرائط آنها

الف: عقد

دراین فصل لازم است وارد بحث قرار داد مضاربه وکیفیت آن شویم. یکی از موضوعات اساسی در مضاربه عقد و قرارداد است که بین صاحب سرمایه، مالک وعامل منعقد می­شود. البته لازم نیست به الفاظ فارسی باشد و به هرلفظی که دال بر ایجاب وقبول باشد منعقد می­شود. این توافق حصاری است که اعمال وفعالیت اقتصادی کارمند را محدود و محصور می­کند، اما اگر این ایجاب و قبول نباشد، امکان پدید آمدن اختلاف و نزاع بر سر مسائل حقوقی مضاربه خواهد بود. بر این اساس فقها در هر عقدی مسئله ایجاب و قبول را مطرح کرده و بر آن تاکید نوده­اند و هر قراردادی که از نظر اجتماعی با اهمیت­تر باشد، شروط و مقررات ایجاب و قبول مهمتر خواهد بود. مانند مسأله ازدواج، که قرآن آن را«میثاقاً غلیظاً» نامیده است. و هرچه قراردادها کلی باشد، توجه به آن بیشتر است.[30] از این رو عقود معاملات از جمله مضاربه لازم است، دارای ایجاب و قبول باشد، یعنی صاحب سرمایه(مالک) بگوید: این مقدار مبلغ پول، در اختیار شما قرار می­دهم برای مضاربه و عامل هم بگوید: قبول نمودم. آن وقت قرارداد مضاربه در میان صاحب پول و عامل منعقد خواهد شد. در هر عقدی فقهاء یک شرط را بیان نموده­اند که در اجرای صیغه عقد، علاوه بر مجری، قصد جدی و اراده حتمی، همراه با الفاظ به خصوص و حضور شاهد را لازم دانسته­اند. همه این دقتها برای عدم وقوع اختلاف است. [31]

ب: صاحب سرمایه (مالک)

دومین رکن که در قرارداد مضاربه، ذکر شده است، صاحب سرمایه(مالک) است. او سرمایه و پول دارد، ولی قادر نیست که مجال کار را راه­اندازی کند. این صاحب سرمایه، باید چند شرط عمومی داشته باشد. چند شرط ویژه نیز، فقهاء بر این بخش ذکر نموده­اند، که آن را هم باید داشته باشد.
شرایط عمومی برای صاحب سرمایه

فقهاء برای هر عقدی، این شرایط عمومی را ذکر نموده­اند. قرارداد مضاربه هم یک عقد است، لذا این شرایط شامل عقد مضاربه هم می­شود.

1-  صاحب سرمایه (مالک) کامل باشد، و شرعا ممنوع از تصرف، در مال خود نباشد. کمال به دارا بودن این سه چیز، تحقق می­یابد. (1) بلوغ، (2)عقل، (3) رشد، ( یعنی سفیه نبودن). پس با دارا بودن این سه چیز، صاحب سرمایه کامل محسوب می­شود و حق تصرف در اموال خود را دارد. بنابراین سرمایه گذاری کودک صحیح نیست.، چون شرعا ممنوع التصرف، در اموال خود است، و نیز سرمایه گذاری فرد دیوانه و آدم بیهوش و مست که عقل ندارند، صحیح نیست، زیرا آنها شرعا، ممنوع التصرف در اموال خود هستند.

2-  اختیار: شرط دوم برای صاحب سرمایه آن است که صاحب سرمایه در عین سرمایه گذاری با اختیار خود معامله را انجام دهد. و به رضا و رغبت خود در معامله­ی مضاربه سرمایه گذاری کند، پس بنابراین اگر، کسی او را مجبور و وادار بر عقد مضاربه کند، این معامله باطل خواهد بود. حد اکراه و اجبار این است که اگر آن معامله را نکند، ضرری به جان یا مال او و یا یکی از مؤمنین برسد.

3-  قصد: شرط سوم برای سرمایه­گذار آن است، که او، در حین انعقاد قرارداد مضاربه، قصد جدی داشته باشد. بنابراین، کسی که در عقد، قصد جدی نداشته باشد، آن عقد صحیح نخواهد بود، مثل کسی که از روی غفلت، عقد مضاربه را جاری سازد، یا کسی که از روی شوخی، قرارداد مضاربه را ببندد. در تمام حلالت مذکور، عقد مضاربه باطل خواهد بود.

ج) کارمند (عامل)

این شرایط عمومی که برای صاحب سرمایه (مالک)، ذکر کردیم، کارمند (عامل) هم این شرائط را داشته باشد، اگر یکی از شرائط مذکور در کارمند نباشد قرارداد مضاربه، باطل خواهد بود. الان نیازی نیست که آن شرائط را ذکر کنیم، لذا به همان که ذکر کردیم، اکتفا می­کنیم.
شرائط خصوصی برای کارمند (عامل):
1- امین بودن کارگزار (عامل)

در قرارداد مضاربه، علاوه بر شرائط عمومی، یک سری شرایط خصوصی هم هستند، از جمله امین بودن کارمند، همین که صاحب سرمایه قبول می­کند که فردی را کارمند(عامل) خود بداند، باید به او اعتماد کند. البته برای تحصیل اعتماد و اطمینان، شناخت کافی راجع به او پیدا کند. وقتی اطمینان حاصل شد، آن وقت قرارداد مضاربه را منعقد کند، پس اگر عامل گفت: این مقدار خرید و فروش نمودم یا این مقدار خرج سفر شده است و یا فلان مقدار سود به دست آمده است، باید مورد قبول صاحب سرمایه باشد؛ مگر در دو صورت: 1- اینکه تعدی به سرمایه کرده باشد، مثل اینکه از حدودی که صاحب سرمایه برای عامل مشخص نموده از نظر زمان و مکان و نوع تجارت تجاوز کند و بر خلاف آن عمل کند. 2- اینکه در نگهداری از سرمایه، سهل انگاری کند و در اثر آن، بعضی از سرمایه تلف شود یا خساراتی بر سرمایه وارد شود، کارمند ضامن خواهد بود.

شرط فوق طبق ادعای صاحب جواهر، اجماعی است،[32] لذا این شرط در کارمند باید وجود داشته باشد.
2- شناخت کافی از امور اقتصادی

علاوه بر امین بودن عامل، شناخت کافی از امور تجارتی هم لازم است. عامل باید از معاملاتی که در آن موضوع انجام می­گیرد، احتمالات ضرر و در زمینه سود شناخت کافی داشته باشد. در این صورت می­تواند جلو ضرر احتمالی را بگیرد و از هدر رفتن سرمایه، مصون خواهد ماند، پس تنها امین بودن کارمند کافی نیست.بلکه از امور تجارتی آگاهی داشته باشد، و نیز قیمت خرید، هزینه­ها، قیمت فروش و قیمت بازار را در آن مقطع، در نظر داشته باشد تا بتواند از خطرات احتمالی مصون بماند.

د: نقد بودن سرمایه

در قرارداد مضاربه، نقد بودن سرمایه از ارکان آن است. سرمایه­ای که قرار است در تجارت مضاربه­ای به جریان افتد، باید نقد رایج باشد تا عامل با دست پر به سراغ مبادله و معاوضه کالا برود. فرض کنید، اگر سرمایه نقد نباشد و کالا باشد، لازم است، اول کالا فروخته شود تا نقد شود یا اگر سرمایه «قرض و دین» باشد، یعنی مالک طلبی دارد و به عامل بگوید: طلبم را وصول کن و آن را سرمایه مضاربه قرار بده، در این صورت عامل باید برود، آن سرمایه را وصول کند و بعد وارد مضاربه شود. در این صورت، بعد از وصول سرمایه، مضاربه آغاز می­شود و قبل از آن، عامل فقط وکیل در وصول قرض بوده است و نه عامل مضاربه.
1-  آیا چک جزو سرمایه نقد است یا جزو دین؟[33]

در زمان حاضر، باید این موضوع روشن شود که چک چه عنوانی دارد؟ آیا چک سرمایه نقد است یا جزو دین؟ همچنین سفته و اوراق قرضه بهادار چگونه است؟

آنچه از روایات باب مضاربه به دست می­آید، این است که سرمایه باید نقد باشد و به اصطلاح مال باشد و مال در مضاربه، مال التجاره است که عامل بتواند به آسانی با آن معامله کند و روایات صریحاً بیان می­دارند که سرمایه نباید دین باشد. از جمله این روایت را ملاحظه کنید.

«عن السکونی، عن ابی عبدالله (علیه السلام) قال: قال امیرالمؤمنین (علیه السلام) فی رجل له علی رجل مال فیتقاضاه و لایکون عنده، فیقول: هو عندک مضاربه، قال لایصلح حتی تقبضه منه.[34]» حضرت امام صادق (علیه السلام) از جدش امیرالمؤمنین (علیه السلام) نقل می­کند که فرمودند: شخصی از شخص دیگری طلبکار بود و آن را می­طلبد، در حالیکه نزد آن بدهکار، چیزی نیست. پس طلبکار می­گوید: آن طلب در نزدت به عنوان مضاربه باشد، امام فرمود: مضاربه درست نمی­شود، مگر وقتی که پول از او بگیرد(تا سرمایه نقد باشد.). برای تایید حدیث فوق، می­توانیم از روایات دیگری که در این زمینه آمده است، استفاده کنیم و دلیل دیگری غیر از روایات وجود دارد که می­گوید: سرمایه در مضاربه باید نقد باشد و آن دلیل به اصطلاح فقهاء، انصراف ذهن است و یا انصراف عرفی، زیرا هر وقت به عامل می­گوییم، با این پول تجارت مضاربه­ای کن، ذهنش به پول نقد است و یا هر وقت که عامل، مراجعه به صاحب سرمایه مضاربه­ای می­کند و پول می­خواهد تا در مضاربه به کار گیرد، منظورش پول نقد است، حال اگر پول نقد نباشد و چک باشد تا نقد شود، یا طلب باشد که قابل وصول است، یا کالایی باشد که قابل نقد شدن باشد، عامل می­تواند به عنوان وکیل صاحب سرمایه آن را وصول کند و بعد از آن به مضاربه بپردازد. یا اگر چکی باشد، که آن را در عرف به عنوان پول می­پذیرند، در این صورت، حکم چک همان، حکم پول است، و آن روایاتی که می­گوید، شخصی به دیگری مالی داد که مضاربه انجام دهد، کلمه مال شامل چک هم می­شود. ممکن است، کسی سؤال کند که در زمان تشریع، پول نقد، تنها درهم و دینار بوده است و در روایات درهم و دینار آمده است، پس چطور شما، اسکناس و پول چک را جای درهم و دینار قرار دادی؟ ما در جوابش می­گوییم؛ اولاً مراد از نقد در روایات نقد رایج است گرچه در آن زمان، مصداق نقد رایج درهم و دینار بود است، امروزه اسکناس هم مصداق نقد رایج است. ثانیاً، اسلام یک دین ابدی و جاودانی است و مخصوص زمان خاص نیست. از این رو اسلامی که می­خواهد حکومت جهانی برپا کند و تمام قوانین خود، از جمله قوانین اقتصادی را اجرا کند، چگونه ممکن است راه حلی برای این مورد نداشته باشد. با توجه به اینکه، اسلام ضروریات زندگی مردم و قوانین ثانوی را پذیرفته و خود را دینی آسان، معرفی کرده است، لذا اگر کسی بر این امر اصرار کند، که باید، مضاربه با پولهای قدیمی باشد، آن وقت باید گفت: آن پول از اعتبار ساقط شده است و فقط در موزه­ها وجود دارد و در نتیجه، موضوع مضاربه منتفی است، یعنی در زمان حاضر درهم و دیناری نیست، بساط مضاربه باید برچیده شود. و این امر معقول نیست. اسلام نیازهای بشر را تا روز قیامت، تامین خواهد کرد، لذا راه حلی برای این مشکل هم ارائه داده است، چون در روایات منظور از درهم و دینار، مطلق پول است و پول هم آن چیزی است که وسیله معامله عام باشد. در زمانی نوعی از پول رواج داشته و اکنون نوعی دیگر، یعنی اسکناس، زمانی دیگر ممکن است، چیز دیگری باشد، مشکل پیش نمی­آید و مضاربه انجام می­شود. راجع به اینکه در مضاربه، فقط باید درهم و دینار باشد، یک دلیل وجود دارد و آن اجماع است، که بعضی از فقهای گذشته، آن را نقل و بعضی از فقهای معاصر هم، به آن بسنده کرده­اند. مرحوم آیه الله خویی[35] و مرحوم آیه الله حکیم[36] گفته­اند: که تنها دلیل این قول اجماع است. اجماعی که رای معصوم را کشف کند و این در بحث ما محقق نیست، لذا ما از اطلاق ادله رفع ید خواهیم کرد، پس منظور از درهم و دینار مطلق پول است، چک پول و کارت اعتباری هم امروزه، پول محسوب می­شوند.
2-  مقدار سرمایه باید معین باشد.

اسلام برای جلوگیری از بروز اختلافات، در میان صاحب سرمایه و عامل، تصریح کرده که سرمایه ضمن اینکه نقد رایج باشد، مقدارش نیز مشخص باشد. از همین رو فقهای اسلام، فتوا داده­اند، که باید مال مضاربه معلوم و معین باشد و اگر دو مال را بیاورد و بگوید؛ بر اساس یکی از این دو مال، با هرکدام که خواستی، با تو عقد مضاربه بستم، معامله درست نیست.[37] چون این موجب جهالت می­شود و جهالت غرر را پیش می­آورد، لذا درست نیست.
3-  مشاع بودن سود معامله مضاربه

مراد از مشاع بودن سود قرارداد مضاربه این است که سرمایه باید معلوم و نقد باشد و بعد، عامل با آن وارد تجارت شود و سودی که حاصل می­شود، بر اساس شرط و توافق تقسیم شود، و تا معامله تمام نشده، نمی­توان سود آن را تقسیم کرد. بنابراین در ابتدای معامله، یا در حین معامله و قبل از تقسیم، دقیقا نمی­توان، سود حاصل از آن را مشخص کرد و اگر هم قابل تشخیص باشد، باید صبر شود تا ضرر و خسارت احتمالی آن برطرف شود. چون خسارت مربوط به اصل مال است و اگر هم سود را تقسیم نمودند، خسارتهای بعدی را باید، دوباره حساب کنند.[38]
ه: کار، رکن دیگر قرارداد مضاربه

در بحث قبلی سرمایه را یکی از ارکان مضاربه، ذکر نمودیم. اینک می­افزاییم که رکن دیگر مضاربه، کار عامل است، از این رو با شناختی که مالک از عامل دارد که تا چه اندازه کاری است و قدرت و توان او چقدر است، پولش را به او می­دهد و او هم کار و تجارت با آن را می­پذیرد و اگر احیانا مدیریت مضارب و عامل خوب نبود و یا قدرت معامله نداشت و یا به عللی دیگر، می­توانند مضاربه را فسخ کنند. باید توجه داشت که در هر زمان، کیفیت تجارت و مدیریت بر آن فرق دارد و شخص عامل، می­تواند با شرط در عقد از انواع وسایل برای پیشرفت کارش استفاده نماید.

در روایت آمده است که امام صادق (علیه السلام) فرمود: «... فی المال الذی یعمل به مضاربه، له من الربح»[39] عامل که با مال کار می­کند، حق سود دارد. – هدف از آوردن حدیث این است که کار، رکن مضاربه است وسهم عامل به کار او تعلق دارد، همان طور که سهم صاحب سرمایه به پول و سرمایه تعلق دارد. در قراداد مضاربه، کار اساس است و با ارزش، و پول هم نتیجه کار است و با ارزش. نه پول بدون کار مولد است و نه کار بدون پول. کار در قرارداد مضاربه، بدون پول، پول نمی­زاید و اسلام چون دینی وسط است، در این مسأله اقتصادی هم حکم وسط دارد، چه اینکه عدالت اقتضاء می­کند، هم کار عامل و هم پول صاحب سرمایه، دارای سود باشد.

قلمرو مضاربه

انسان امروز، سه نوع از فعالیتهای اقتصادی انجام می­دهد؛ 1- تولید، مثل زراعت و تولید کالاهای مصرفی، 2- توزیع، که به یک معنا کارش جابجایی کالای تولید شده است،3- مصرف. سؤال این است که مضاربه در میان سه نوع از فعالیتهای اقتصادی، از کدامین نوع است. مسلما از نوع سوم نیست و به صورت غیر مستقیم، به نوع اول برمی­گردد، ولی آنچه قطعی است، این است که مضاربه در شمار، نوع دوم است، یعنی مضاربه، کاری توزیعی و تجاری است و این امر نزد فقهاء متفق علیه است. منظور از بیان این موضوع این است، که اگر ثابت شود که مضاربه کاریست در خصوص تجارت، پس پول مضاربه در تجارت می­تواند سرمایه­گذاری شود و عامل مضاربه در تجارت و خرید و فروش کالا می­تواند فعالیت نماید. بنابراین او در امور تولیدی نمی­تواند، این سرمایه را به کار اندازد. اما اگر قلمرو مضاربه را توسعه بدهیم و بگوییم؛ پول مضاربه، در تولید؛ مانند، زراعت، دامداری یا درختکاری، می­تواند سرمایه گذاری شود، آن وقت مورد مضاربه اعم خواهد شد. بنابراین برای اثبات این موضوع، لازم است به سراغ ادله­ از منابع اسلامی برویم تا انحصار مضاربه در تجارت و غیر تجارت روشن شود.

الف: تعریف تاجر از دیدگاه حقوق

طبق ماده یک قانون تجارت (« تاجر کسی است که شغل معمولی خود را، معاملات تجارتی قرار دهد. » برای آنکه کسی تاجر شناخته شود، دو شرط لازم است، اول آنکه شغل معمول خود را معاملات تجارتی قرار دهد و دوم آنکه معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد.)[40] البته به این تعریف اشکال وارد است که تاجر را به معامله تجاری تعریف کرده است. معاملات تاجر باید، به حساب و نام خودش صورت گیرد. بنابراین کسانی که به حساب دیگری، معاملات تجارتی می­نمایند، مانند کارمندان تجارتخانه، مدیران شرکتهای تجارتی، تاجر محسوب نمی­شوند. در این قسمت باید عامل مضاربه را استثنا نمود، زیرا او اگرچه برای دیگری معاملات تجارتی انجام می­دهد، ولی در سود صاحب سرمایه شریک است. مناسب است که اینجا برای خود عملیات تجارتی یک تعریف نماییم.

ب: تعریف عملیات تجارتی در حقوق

«عملیات تجارتی، اصولا عملیاتی هستندکه به طور مستمر به وسیله تاجر برای جلب نفع انجام می­گیرد.»[41] در اغلب قوانین تجارتی فقط عملیات مربوط به اموال منقول، را تجارتی می­دانند و عملیات مربوط به اموال غیر منقول، صراحتا استثنا شده است. با توجه به تعریف مذکور، مضاربه، مربوط به اموال منقول اطلاق می­شود، پس این تعریف اموال غیر منقول را، عملیات تجارتی محسوب نمی­کند.

ج: کالاهای تجارتی نزد عرف

آنچه به عنوان نظر نهایی در این باره می­توانیم بگوییم که عرف چه ملاکی، راجع به کالاهای تجارتی دارد؟ چون در این باره، قضاوت عرف خیلی مهم است، پس در ذیل، چند تا مطلب را می­آوریم و قضاوت را به عهده عرف

/ 2 نظر / 98 بازدید
ع.ک.

از زحمت شما ممنونم و استفاده کردم

حسین

با سلام و تشکر از این متن مفید لطفا در صورت امکان، مشخصات کامل نویسنده اصلی این مقاله و محل انتشار اولیه (مشخصات نشریه، کتاب یا...) و سال انتشار اون رو هم جهت استفاده بیشتر و کامل تر محققین، قرار بدید ممنون