شیوه های تاثیرگذاری جهانی زنان مسلمان

در حالی که مهمترین ویژگی قرن حاضر رجعت به عصر معنویت و بازسازی اخلاق است و فارغ از دیدگاه های مختلف به عنوان ورود به بحث بینش اسلام مبتنی بر قرآن و سنت و دکترین امام و رهبری در عصر حاضر پرداخته می شود.

قرآن کریم عالی ترین کتاب آسمانی مسلمانان، ناظر به مقام انسانیت زن هاست که آن مقام فقط به افراد ذکور تعلق نمی گیرد.چه بسا مردانی که سقوط نموده اند و مصداق آیه “اولئک کالانعام بل هم اضل” شوند و چه بسا زنانی که مشمول آیه “یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه” شوند که با توجه به آیات و روایات متعدد حتی نبوت زن پذیرفته شده است، البته نه رسالت نبوت که رسول می گردد چرا که رسول مامور به تبلیغ و تبشیر و انذار است ولی نبی شخصی است که به لحاظ دریافت و تعمل انباء از سوی خداوند متعال به این عزت و مکنت اختصاص یافته است. در ارائه تاثیرگذاری جهانی زنان مسلمان لازم است پیش درآمدی از اهداف عالیه اسلام، ویژگی های تفکرات ناب اسلامی و موانع پیش روی رشد و تعالی زن مسلمان که بازدارنده تاثیر گذاری، آن هم در سطح جهانی می باشد و راه کارها و شیوه های تاثیرگذار ارائه شود تا با توجه به اهداف مقدس نظام ارزشمند اسلام، ویژگی های بی بدیل و عمیق و فراگیر اسلام را پذیرفته و برای رسیدن به آرمان بلند اسلام در راستای احیای حقوق حقه زن مسلمان تلاش گردد و در این تلاش عوامل بازدارنده و موانع فرا روی زنان جامعه مسلمانان کاهش یافته و رو به نابودی روند، که این امر نیازمند همکاری، سعی و پیگیری، استمرار حرکت های زیربنایی فکری و تحرکات علمی زنان مسلمان است که در این مرحله راه کارهای علمی هر کدام می توانند برای رسیدن به اوج قله معنویت و پیشرفت زن مسلمان در چارچوب قوانین و تکالیف جاری اسلام باشد تا شاهد پیاده شدن شیوه ها و روش های موثر رفتاری و گفتاری و همه جانبه زنان مسلمان در جهان باشیم.

امید است که این بحث قدمی در جهت کسب رضایت الهی و خشنودی قلب نازنین حضرت فاطمه زهرا(س) الگوی اعصار برای زنان عالم گردد.

اهداف تاثیرگذاری جهانی زنان مسلمان
پرواضح است هر حرکت و اقدامی که به دنبال اهداف مشخص شده ای نباشد د رواقع حرکت و اقدامی باطل و بی اثر خواهد بود پس بر ای هر تحقیق و تالیف اثرگذار باید اهدافی را پیش بینی نموده و در مسیر دستیابی به آنها قدم برداشت.
قطعا بررسی شیوه های تاثیرگذاری جهانی زنان مسلمان نیز ا هدافی را ملحوظ نموده که از آن جمله می توان به اهداف زیر اشاره نمود:

۱- تبیین و تبلیغ الگویی زهرایی، الگویی زینبی به عنوان زنان بزرگ، زنان با عظمت، زنانی که می توانند دنیایی و تاریخی را تحت تاثیر خود قرار دهند به هدف نائل شدن به مقام شامخ انسان الهی.
۲- پیروی از حضرت فاطمه زهرا(س) در جهت مبارزه و تلاش برای بسط خصلت ها و رفتارهای ایشان و گسترش بعد معنوی شخصیت ایشان.
۳- احیای کرامت انسانی زن بر پایه های اعتقادات اسلامی.
۴- آگاه سازی زنان از حقوق و تکالیف خودشان بر مبنای اصول اسلامی.
۵- تقویت روحیه خودباوری زنان با تصویر تکالیف الهی.
۶- هدف قرار دادن شناسایی علمی و دقیق مسائل و مشکلات زنان و اولویت بندی آنها جهت رفع این مشکلات در چارچوب قوانین مبتنی بر ارزش های دین.
۷- تبیین وجود زن به عنوان بستر الهی رشد و پرورش انسان های جدید و کشتگاه مقدس انسانی.
۸- وفاداری به اصول دکترین رهبری انقلاب که امری ممکن و میسور است که این دکترین نگاه تناسب گرایانه و عدالت گرایانه دارد با این فرمایش: زن نباید تحت ستم باشد و مرد خود را حاکم بر زن بداند.
۹- افزایش سطح خردمندی و اندیشه زنان از طریق فعالیت های گوناگون فکری، اجتماعی، اقتصادی، ادبی، هنری.
۱۰- بازیابی هویت علمی و معرفتی.
۱۱- برخورد قانونی واخلاقی با متعدیان به زن در جامعه و زدودن نگرش های صنفی، تبعیض نژادی، تبعیض های جنسیتی و …
۱۲- تامین مصالح فردی واجتماعی که مظهر حیات و بقای یک نظام اعتقادی حیات بخش در جامعه انسانی است به عنوان نیروی کار و فعال اجتماعی.
۱۳- احقاق حق حیات اجتماعی زن.
۱۴- زنده ماندن روح مقاومت، روح امید و روح نشاط در زنان.
۱۵- زمینه سازی حل مشکلات زنان به طور عملی.
۱۶- تقویت شعار “اگر بدانید و آگاه باشید و بخواهید همه موانع را از پیش رو بر خواهید داشت.”
۱۷- رعایت حقوق فردی، اجتماعی (حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی، حقوق سیاسی، حقوق قضایی،…) خانوادگی زن.
۱۸- کمک به رسیدن به مدارج عالی معنوی.
۱۹- افزایش امنیت و آرامش زن.
۲۰- مبارزه با احساس از خود بیگانگی زن.
۲۱- ایجاد امنیت روانی، روحی و آرامش در محیط های تحصیلی و اجتماعی (سلامت جامعه)
۲۲- بیمه کردن جامعه با حجاب و عفاف که بیمه از بیماری های متعدد اجتماعی و پایدارسازی طراوت و جمال زن مسلمان است.
۲۳- ضرورت اسلامی و انقلابی حجاب برای حفظ عصمت و طهارت فضای جامعه.
۲۴- حمایت از حجاب زن مسلمان به عنوان نماد فکری تمدن دینی که به زن مسلمان هویت بخشیده است.
۲۵- گسترش حجاب به عنوان تجلی کننده دریافت، استقلال فرهنگی، سمبل مبارزه با استعمار، پرچم استحکام بخش نظام خانوادگی، ایجاد آرامش روانی.
۲۶- بیمه جامعه در مقابل پیامدهای ناشی از بی بند و باری با تقویت حجاب و پوشش مناسب.
۲۷- پیشگیری از مفاسد اجتماعی با تقویت حجاب و پوشش مناسب اسلامی.
۲۸- آرامش وثبات روانی در محیط اجتماعی و پوشش مناسب اسلامی.
۲۹- مبارزه پیگیر با اسارت فرهنگی زن که مانع اساسی رشد زنان است.
۳۰- ارضای صحیح قوای جنسی در خانواده زمینه ساز سلامت جسم و روان است و هم سلامت اجتماعی و مصونیت اخلاقی جامعه.
۳۱- مبارزه با راه های بردگی و تجارت و بهره برداری جنسی زن.
۳۲- حمایت از جریان های اسلامی و انسانی و حمایت از زنان مومن و محجبه.
۳۳- تلاش علمی و تربیت فرزند با حفظ پوشش مناسب اجتماعی.
۳۴- ارتقاء بخشیدن به آموزش در تمامی سطوح.
۳۵- ترسیم الگوی فعالیت های اجتماعی زنان از جمله اشتغال در جهت کارآمدی زنان در نظام رسانه ای برای هویت بخشی و نقش های جنسیتی.
۳۶- از بین بردن تفکر صف آرایی و مقابله با مردان.
۳۷- معرفی این دیدگاه که شخصیت و ارزش های زن به مرد وابسته نیست و هر دو به یک اندازه شایسته نام انسان هستند. اول پذیرش اصل انسانیت مساوی زنان با مردان. بعد بررسی تفاوت های طبیعی.
۳۸- مبارزه با دیدگاهی که قصد انکار کردن زن بودن زن و فراموش نمودن زن بودن زن و نگاه به زن با نگاهی مردانه که بزرگترین اهانت به زن است.
۳۹- زدودن اهانت های متعدد نسبت به زنان در طول تاریخ.
۴۰- از بین بردن ستم تاریخی.
۴۱- نگاه اصولی- اعتدالی تنها راه پیشرفت ترقی و تعالی زن است. که تعامل خردمندانه به دور از هرگونه افراط و تفریط بین وظایف انسانی، نقش های خانوادگی و ضرورت های اجتماعی را رقم می زند.
۴۲- ورود به عرصه عمل و پرهیز از شعارزدگی.
۴۳- راهکارهای مناسب کاربردی و اجرایی برای بهبود وضعیت زنان و بازگرداندن کرامت انسانی زنان.
۴۴- تامین خدمات لازم به ویژه خدمات موثر در حوزه بهداشت و خانواده.
۴۵- حمایت فراگیر از زنان سرپرست خانوار و زنان روستایی.
۴۶- مبارزه موثر و منطقی با اشکال مختلف نقض حقوق زنان مبتنی بر ارزش های دینی.
۴۷- عملی نمودن اندیشه های ناب اسلامی در مورد زنان.
۴۸- تولید دانش های تجربی ویژه جامعه زنان مسلمان.
۴۹- معرفی خانه به عنوان بهترین محل برای بروز استعدادهای زن و اعلام توانمندی های او و انجام پیچیده ترین، دشوارترین فعالیت های فرهنگی، هنری در جایگاه مادری.
۵۰- ضرورت حق متفاوت بودن و نگاهداشت هویت زن.
۵۱- گسترش فرهنگ خانواده: ۱- به دلیل اینکه خانواده مخزن خوبی برای فرهنگ هر کشور و عالی ترین مرکز رشد و بالندگی معارف تربیتی اسلام است.
۲- خانواده مهمترین مکتب تربیت و تکامل انسان هاست.
۳- خانواده نخستین سنگ بنای ساختمان بشریت و تنها مسیر مشروع برای تولد انسان هاست.
۵۲- ضرورت حفظ کیان خانواده.
۵۳- ضرورت توسعه عواطف انسانی و مهرورزی با حفظ نقش ویژه مادری.
۵۴- خانواده محوری مفهومش حذف زنان از جامعه نیست. بلکه مفهومش اثربخشی، عمق بخشی، آگاهی بخشی و تسهیل گری به حضور فرهنگی و تربیتی زنان در حفظ خانواده است.
۵۴- جلوگیری از متلاشی شدن بنیان خانواده با بازسازی نگرش صحیح به جایگاه های اعضای خانواده خصوصا زن به عنوان رکن اصلی خانواده به عنوان همسر، مادر، مربی و …
۵۵- تحکیم خانواده بر اساس محبت، صمیمیت، انس، وحدت، همدلی و دلسوزی همسران.
۵۶- ضرورت حفظ پاکی و عفاف و صیانت از خود.
۵۷- چگونگی بهره برداری زنان خانه دار از فرآیند رشد جهت جلوگیری از عقب ماندگی.
۵۸- ابتکار عملی داشتن و خلاقیت زنان فعال جهان اسلام در عرصه های بین المللی از موضوع اقتدار و پویایی و زنده بودن قوانین اسلام.
۵۹- فعال کردن مسئولین جهانی برای پاسخگویی به این سئوال که با توجه به مبحث جهانی شدن تا چه اندازه مصالح آنان در تصمیم گیری های جهانی دیده شده است و سازمان ملل متحد و تشکل های اقماری این سازمان با همه ادعایی که برای دفاع حقوق زنان داشته اند چه جایگاه عملی را برای زنان مشخص کرده اند خصوصا در بخش مولد قدرت و توزیع قدرت و مصرف و بهره وری از قدرت.
۶۰- مشخص شدن جایگاه زنان مسلمان در تصمیم های بین المللی.
۶۱- چگونگی تقویت زنان و خانواده در برابر موج جهانی سازی (بررسی ناکارآمدی سیستم خانواده.)
۶۲- از بین بردن ضعف بخش اطلاع رسانی با نگاه علمی.
۶۳- از بین بردن ضعف های ارتباطات بین بخشی مربوط به حوزه زنان.
۶۴- مصونیت سازی و ایمن سازی در مقابل ویروس های مهلک و بنای پرحجم ارتباطات.
۶۵- افزایش توانمندی و امکانات و کارآمد زنان مسلمان در مقابل تحولات تحمیلی جهانی شدن با شعار دفاع از حقوق زنان در راستای به برده کشی زنان.
۶۶- پرهیز زنان فعال و موثر مسلمان از انفعال در عرصه های بین المللی.
۶۷- چگونگی حضور هدفمند، موثر، همه جانبه، آگاهانه و کارآمد در عرصه های بین المللی با حضور افراد فعال و موثر زنان اندیشمند و خلاق مسلمان.
۶۸- رویارویی با چالش فرا روی زنان سیاست گذار و سیاست ساز.
۶۹- اجازه رشد و تعالی زنان در چارچوب ارزش های دینی و فرهنگ حاکم هر کشور و پرهیز از نسخه واحد برای کل کشور با توجه به عرف و خرده فرهنگ ها و آداب و رسوم جوامع مختلف که مخالف ارزش های دینی نیست.
۷۰- تلاش برای پاسخگویی به پارادوکس بزرگ بین المللی و ارائه راهکارهایی که زن در هر دو نقش خود (خانواده و اجتماعی) بتواند حضور یابد و پرداختن به هر یک مخل پرداختن به دیگری نباشد.
۷۱- جلوگیری از قربانی شدن زنان به دلیل ناهنجاری های اقتصادی.
۷۲- تسهیل فرآیند مشارکت زنان در زمینه های مختلف از طریق تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات.
۷۳- بازنگری در کلیه قوانین ناظر بر امور خانواده.

ویژگی های حقوق زنان از دیدگاه اسلام
با توجه به اینکه دیدگاه اسلام به عنوان آخرین دین الهی و کاملترین ادیان درباره زن، دیدگاهی مترقی و در عین حال متعادل بوده و زن را همانند مرد دارای سه ویژگی مهم انسانی یعنی اختیار، مسئولیت پذیری و توان ارتقاء و کمال می داند شناخت ویژگی های حقوق زنان در اسلام و تقویت و ارائه آنها می تواند در تاثیر گذاری زنان مسلمان در عرصه جهانی بسیار مفید باشد. بعضی از ویژگی های دیدگاه اسلام در مورد زن به شرح زیر می باشد:

۱) الهام گرفتن از احکام اسلامی برای رساندن زنان به وضع مطلوب در راستای تقویت نهاد خانواده و جایگاه ویژه زن در این نهاد.
۲) احساس آرامش و امنیت، احساس امکان بروز استعدادها و مورد ستم قرار نگرفتن در جامعه در خانواده.
۳) خانواده که بنیانی ترین نقش را در جریان تربیت و مشکل دهی به شخصیت فرزندان به عهده دارد.
۴) پرهیز از پرداختن به امور بی ارزش و دون پایه.
۵) تبیین نظر اسلامی درباره حقوق زن و مرد خصوصا در کانون خانواده به عنوان اصلی ترین هسته تربیت نسل آینده با آموزه های اسلامی.
۶) ارتقاء بخشیدن به تسهیلات و ضوابط متناسب با مسئولیت های خانوادگی زنان در جذب، بکارگیری، بازنشستگی.
۷) جایگاه ویژه زن به عنوان رکن اساسی خانواده و تربیت و هدایت و به عنوان حافظ خانواده عنصر اصلی تشکیل خانواده زن است نه مرد.
۸) بزرگترین واولین مسئولیت زن اداره کانون گرم خانواده است.
۹) جایگاه رفیع خانواده در نگرش اسلام.
۱۰) زنان مدیران لایق و کارآمد، محور خانه می باشند و گردش خانواده با مدیریت عاطفی زن، زن را مدار خانواده و فرزندان را موضوع خانواده قرار داده است.
۱۱) ویژگی سازنده و موثر دین اسلام در نقش تعیین کننده و محوری برنامه های زندگی که سرلوحه آن دستورات الهی می باشد با مدیریت عاطفی زن و خانواده تعیین شده است.
۱۲) خانواده بهترین محل پیوند زن و مرد و بیشترین زمینه سازی کمال آن دو است.
۱۳) آفرینش اصیل زن و مرد به این معناست که هر کدام برای رسیدن به کمال خود خلق شده اند نه آنکه اصل کمال مرد باشد و زن ابزاری برای کمال یابی مرد باشد.
۱۴) اسلام در خانواده نه مرد سالاری، نه زن سالاری بلکه انسان سالاری و حق سالاری و تکلیف سالاری را ترویج می کند.
۱۵) مصون سازی خانواده از تهاجمات نظامی و صدمات مستقیم جنگ.
۱۶) از دیدگاه قرآن هدف از خلقت زن و مردم عبودیت خداوند و تقرب به درگاه اوست.
۱۷) اوج شخصیت انسانی زن زمانی است که موعود امم یک زن را مقتدای خویش قرار داد.
۱۸) بزرگترین انسان تاریخ حضرت پیامبرش(ص) شکوهمندترین و عظیم ترین لقب ام ابیها(س) را به دختر خویش عطا کرد.
۱۹) برای اسلام، جنس زن بودن و مرد بودن مطرح نیست، تعالی بشری مطرح است، اخلاق بشری مطرح است، بروز استعدادها مطرح است.
۲۰) توجه به اختلافات غیرارادی و تفاوت هایی که منشاء جنسیتی دارند مربوط به طبیعت مرد و زن (نه شخصیت آنها) می باشد.
۲۱) پرهیز از پرداختن به امور بی ارزش و دون پایه.
۲۲) مبارزه با غفلت از اصالت و ارزش های معنوی.
۲۳) تمرین مدیریت برای حق محوری و حق مداری و تربیت نیروهای حق محور.
۲۴) خودداری از مصرف گرایی و اسراف.
۲۵) رهاسازی زن مسلمان از اسارت زر و زیور.
۲۶) اهتمام به حفظ حجاب و عفاف به عنوان رکن عفاف که وسیله ای برای تعالی شخصیت زن و برای تکریم زن در چشم دیگران می باشد که مایه احترام و مایه شخصیت زن است زیرا که حجاب مهد آرامش زن می باشد و همیشه پوشیدگی زن خاکریز بزرگی در برابر موج وسوسه و کجرویها بوده است و به همین علت حجاب برتر یعنی چادر به عنوان سمبل مبارزه با استعمار شناخته شده است و این مقوله مهم در دل استعمارگران بیم و هراس ایجاد کرده است هرچند که حجاب تجلی زیبایی های معنوی زن مسلمان می باشد.
۲۷) تکلیف به حجاب همچون دیگر احکام و قواعد حقوقی دین اسلام در راستای تامین سعادت همه جانبه و خانواده می باشد، زیرا که حجاب با حقوق و آزادی زن نه تنها منافات ندارد بلکه باعث تثبیت آزادی زن است و عامل تقویت شرافت، عزت و کرامت انسانی زن است و حجاب از احکام برجسته اسلام در پیشگیری از فساد می باشد وامنیت بخش زن و مرد و مساعدت کننده زن در رسیدن به رتبه معنوی عالی است چرا که حجاب مسئله ارزشی است که مقدمه ای برای تعالی بیشتر و بالاتر است و به نوعی تکریم زن است که حجاب، هنر زن و زن، هنر آفرینش الهی است. حجاب مدال افتخار باریافتگان کمال و مدال پیروزی بر نفس اماره است و تجلی زیبایی های معنوی زن د رعالم خلقت است و در این بین چادر بارزترین نمونه حجاب اسلامی در عصر حاضر به عنوان برترین، بهترین، سالم ترین پوشش مناسب و مطلوب است. با توجه به خداترسی تقوای زن مسلمان دانست.
۲۸) مصون سازی زنان از هتک حرمت، حیثیت و ناموس زنان در دوران جنگ.
۲۹) ضرورت دفاع از حقوق زنان با نگاه دینی با مبنای اسلامی و هدف اسلامی.
۳۰) تغییر موازنه قوا به نفع اسلام و فرهنگ اسلامی با ایفای نقش واقعی زنان طبق مسئولیت های محوله اسلامی.
۳۱) مبارزه با آزادی های غلط از جمله آزادی از اخلاق، آزادی از قید و بندهای خانوادگی.
۳۲) ویژگی جایگاه با عظمت و با شکوه حضرت بلقیس به عنوان ملکه سبا که در تفاسیر قرآنی به مضامن زیر اشاره شده است:
* پادشاه و حکمرانی زیرک با حسن تدبیر، هوشمند، دارای بهره عقلانی.
* حاکمی با روحیه صلح جویی و جنگ گریزی.
* فرمانروایی کاردان و سیاستمدار با برخوردی مودبانه و شایسته یک ملکه.
* دارای شوکت و اقتدار نظامی یک حاکم با اندیشه سیاسی و توان بالا در تحلیل امور کشور.
* پادشاهی توانمند و آگاه.
* اینچنین حاکمی در برخورد با رسالت نبی خداوند حضرت سلیمان(ع) با انقلاب درونی و ایمان قلبی و توحید خالص بر آستان الهی تعظیم کرد. این همه نقش گسترده زن در گرایش جامعه به خداوند را رقم می زند.
۳۳) مثال های ویژه عبرت های آموزنده قرآنی از نمونه های زندگی حضرت مریم(ع) و دختران حضرت شعیب تا زن حضرت نوح(ع) و زن حضرت لوط تا کوثر بی منتهای نبی اکرم(ص)؛ هل اتی…
۳۴) زنان تاثیرگذار بر سیر و سلوک عرفانی، از حضرت زهرا(س) و فرزندان و نوادگان و وابستگان خاندان معصوم (ع) گرفته تا افرادی همچون رابعه، عودیه، شعوانه ابلیه، بحریه، عنیده، عایشه نیشابوری، همسر ابوالسعید ابوالخیر، ام زهرا، فاطمه قرطبی، مریم بنت محمد همسر ابن عربی، خواهر شیخ مکبی الدین (شیخیه اعجاز…)
۳۵) بیعت، روشن ترین نماد حرکت سیاسی، اجتماعی، مظهر حضور عینی در متن جامعه که از روزهای اول اسلام زنان در این تکامل سیاسی مخاطب بوده اند و اولین ارزش رای گیری به شیوه بیعت اسلام به زنان اختصاص دارد.
۳۶) تاکید قرآن در مورد متعدد و متنوع حقوق انسانی زنان از جمله:
۱- پذیرفتن اصل استقلال اقتصادی زن با اجازه کسب و درآمد حلال؛ سوره مبارکه نساء آیه شریفه ۳۲
۲- نداشتن مسئولیت مالی در قبال فرزندان و خانواده چرا که زن علی رغم حقوق اقتصادی تامین نفقه اش با پدر و سپس با همسر است.
۳- زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.
۴- دریافت مهر و صداق (مالی که زن بر اثر نکاح مالک آن می شود-) سوره مبارکه نساء آیه شریفه ۴
۵- دریافت نحله (عطیه، بخشش)
۶- تثبیت حق ارث؛ سوره مبارکه نساء؛ آیه شریفه ۷
۷- زن در کلیه عقود و معاملات حقوقی مختار و آزاد است، در وصیت هم اختیار کامل دارد. سوره مبارکه بقره آیه شریفه ۱۸۰مواد ۸۳۵ و ۸۳۸ قانون مدنی در باب وصیت موصی اعم از زن و مرد می باشد.
۸- رای که شکل پیشرفته بیعت است ارزشی است که از صدر اسلامی به زن داده شده است؛ سوره مبارکه ممتحنه، آیه شریفه ۱۲
۹- یکسان بودن زن و مرد در قبال احکام شرعی؛ سوره مبارکه احزاب آیه شریفه ۳۵
۱۰- هیچ تفاوتی در زمینه ارزش های دینی، پاداش اخروی و دعوت کتاب آسمانی قرآن در زمینه پایبندی به ارزشها بین زن و مرد وجود ندارد؛ سوره مبارکه توبه/ ۷۱، سوره مبارکه نساء/۳۲، سوره مبارکه مائده/۳۸، سوره مبارکه نور/۲، سوره مبارکه آل عمران/۱۹۵، سوره مبارکه احزاب/ ۳۶
۱۱- در مسئله ارث تثبیت حق ارث در اسلام و اینکه منشا حقوقی مسئله ارث زن، نقض شخصیت حقوقی زن نیست بلکه به توازن در مسائل مادی در عرصه حقوق و تکالیف برمی گردد.
۳۷) تقویت برخورداری تامین اجتماعی و تسهیلات اقتصادی.
۳۸) مبارزه پی گیر با تجارت و بردگی زنان و بهره کشی جنسی.
۳۹) جدی گرفتن اصل رشد زنان از لحاظ معنوی و اخلاقی.
۴۰) توجه ویژه به خانواده مهمترین و اولین حلقه از زنجیره فرآیندی جامعه پذیری.
۴۱) بیداری جهان اسلام در عصر کنونی ویژگی مثبتی است که نباید مغفول بماند و از مهمترین شرایط ایجاد شده برای تاثیرگذاری مسلمانان خصوصا زنان مسلمان مدیر و مدبر آفرین، انسان ساز و تاریخ ساز می باشد.

موانع اثرگذاری جهانی زنان مسلمان
با توجه به اینکه هر حرکت فرهنگی، سیاسی واجتماعی در راه رسیدن به اهداف خود با موانعی مواجه می شود مسلما حرکت برای دستیابی به اهداف اعلام شده اخیر در راستای اثربخشی و اثرگذاری جهانی زنان مسلمان، موانعی را نیز سد راه خود خواهد داشت که شناخت این موانع و تجزیه و تحلیل آنها می تواند چالش ها را به فرصت تبدیل نماید و باعث تسهیل حرکت برای رسیدن به اهداف مورد نظر باشد. بعضی از موانع که در این مسیر بیشتر جلب توجه می نمایند عبارتند از:
۱- جهالت سیاسی توام با شایعه سیاسی، نشر شایعه را به دنبال دارد که در پیشرفت اهداف متعالی رشد و تعالی و اثرگذاری جهانی زنان مسلمان مانعی بزرگ است.
۲- فقر مالی و فرهنگی، بی سوادی یا کم سوادی، بی سرپرستی و بی اعتباری زنان فاقد سرپرست در جامعه، عدم تطابق نیازها و خواسته های انسانی بین افراد، عدم رعایت حقوق زن در عرف اجتماع از دیگرموانع تاثیرگذاری بین المللی زن مسلمان می باشد.
۳- اختلال در نقش های مردانه.
۴- قلمداد کردن خسته کننده و کلیشه ای بودن نقش های مهم زنان به ویژه مادری، همسری، خانه داری.
۵- انسان محوری (اومانیسم.)
۶- تفکر پاکسازی جامعه و فضای زندگی از قیود و ارزشهای دینی (سکولاریسم.)
۷- دیدگاه حس گرایی و نفی ارزش های اخلاقی و واقعیت های متعالی که در محک تجربه حس نمی آید (پوزیتیویسم.)
۸- حاکمیت تمایلات و شادکامی فردی (فردگرایی.)
۹- آزادی ولنگاری و رهایی از هر قید و بند از جمله قیود اخلاقی (لیبرالیسم.)
۱۰- کاهش میل مادری به دلیل میل به حضور اجتماعی و ایجاد پارادوکس بین حضور در خانواده و در اجتماع.
۱۱- تحت فشار قرار گرفتن تبلیغاتی همه جانبه و مستمر زنان برای احقاق حق در قالب شعارهای فردگرایی و …
۱۲- عدم تبلیغ و تبیین مناسب نقش اثرگذار زن مسلمان در کتب درسی و آموزشی.
۱۳- عدم اعتماد به نفس و نگرش غلط برخی از زنان جامعه.
۱۴- شیوع غم و غصه و عدم کارآیی لازم زنان.
۱۵- ورود به بحث های انحرافی در مقوله زنان و حقوق آنها.
۱۶- دفاع زن گرایانه از مرد (فمنیسم) که ما زنان برای بهتر شدن چاره ای جز مرد شدن نداریم.
۱۷- حرکت های بی منطق، حرکت های مبتنی بر جهالت بدون تکیه بر فطرت و طینت زن و مرد بدون تکیه بر سنت های الهی از موانع اساسی اثربخش جهانی و منطقه ای زنان مسلمان است.
۱۸- داعیه حقوق بشر، حقوق زن که در واقع سنگ آزادی غربی و بی بندوباری می باشد از دیگر موانع جدی اثرگذاری جهانی زنان مسلمان می باشد.
۱۹- دیدگاه احساس مالکیت مرد به استخدام واستثمار زنان.
۲۰- مردسالاری غربی زن را برای مرد می خواهد تا به التذاذ بصری برسد و ابزاری جهت ارضای تمتعات جنسی او باشد از موانع پیشرفت زنان می باشد و طبیعتا مانعی بزرگ برای عمق بخشیدن به اثرات رفتاری زنان مسلمان است.
۲۱- عدم اطلاع رسانی لازم از وضعیت زنان در کشورهای به اصطلاح پیشرفته باعث ایجاد مدینه فاضله در اذهان زنان مسلمان می گردد و مانعی عظیم برای رشد وارتقاء و اثر بخشی آنهاست چرا که باعث برخوردهای انفعالی و وادادگی فرهنگی، سیاسی می شود؛ به نمونه هایی اشاره می گردد:
الف: داعیان حقوق زن در مقایسه دستمزد کارگران زن نسبت به مردان چنین آماری به خود اختصاص داده اند؛ در ایتالیا حقوق و دستمزد کارگران زن %۲۸ کمتر از مردان است. در اتریش %۱۲ و در فرانسه مهد به اصطلاح دمکراسی و تمدن %۱۲ و در ژاپن %۷ می باشد که مشاغلی که پرداختی به آنان تعلق نمی گیرد سهم زنان ۹ برابر مردان است و در آمریکا زنان همواره ۶۰ سنت در برابر هر دلاری که مردان کسب کرده اند به دست آورده اند.
ب: کشوری که بیشترین ادعای حمایت از حقوق زنان و سردمداری جایگاه های مهم تصمیم سازی به زنان را دارد ۲۰ شغل اولیه زنان در این کشور (آمریکا) به ترتیب: منشی گری- صندوق داری- مدیریت فروش داخلی- سرپرست فروش- پرستار رسمی- کمک پرستار- آموزگار- کتابدار- کارمند پذیرش هتل ها- حسابداری- اپراتوری- آشپزی- بازرسی- نظافتچی- دبیر کارمند کارخانه- آرایشگری- اپراتوری ماشین- نساجی و … می باشد. پس از مدتی زن، ابزار انگیزش برای مصرف هرچه بیشتر در جامعه شده و برای او اقتدار اجتماعی و هویت سیاسی در شکل عینی و حقیقی مفهوم نخواهد داشت.
ج: در غرب، شاخص های مربوط به پیشرفت زنان معرفی و تاکید می شود. تنها حضور صوری تعداد معینی از زنان در مناصب وزارتی و قانونگذاری است در حالی که زنان با توجه به شرایط حاکم دچار بحران هویتی شده اند که موجب عکس العمل هایی همچون جسارت فردی به شکل تبرج و جلوه گری مادی شده است.
۲۲- مشکلات چند زاویه ای زنان، مشکلات حقوقی، فرهنگی، آموزشی، قضایی، اقتصادی، سیاسی… یکی دیگر از موانع اثربخشی در سطح جهان می باشد.
۲۳- نتایج دهشتناک ناشی از جنگها و درگیری های محلی بارزترین و نخستین قربانیان خود را مستقیم یا غیرمستقیم به زنان اختصاص می دهد و این قربانیان نزاعها و تنش ها که در صدد رفع زحمت طاقت فرسا و رقت بار جریان جنگ و نزاع و درگیری می شوند از رشد و پیشرفت و ارتقاء و موثر بودن در عرصه های بین المللی باز می مانند.
۲۴- کمبود نیروهای انسانی محقق، کارآمد علمی، اخلاقی و سیاسی و اجتماعی زنان از مهمترین موانع رشد و اثرگذاری زنان مسلمان در سطح جهانی می باشد.
۲۵- در حاشیه ماندن شان انسانی زن در جامعه.
۲۶- هیجانات فردی که زن را به طغیان و سرکشی وا می دارد و بدین وسیله او را به مراتب پست و تزلزل شخصیت انسانی می کشاند مانعی حجیم برای بلوغ فکری فرهنگی زنان و سدی برای موثر بودن زن است.
۲۷- استخدام کلیه امکانات در جهت ترویج بی حجابی و اباحه گری که عامل ترویج فساد در جامعه، وسیله مصرف گرایی، عامل شکستن سد عفاف و ایمان و حرکت سیاسی است و بازماندن از سیر صعودی اخلاقی و ارزشی می باشد.
۲۸- تضعیف رشد اقتصادی به جهت کشاندن تمتعات جنسی از محیط خانه به اجتماع.
۲۹- مصرف کننده دائمی زنان اهل تبرج و اسیر ظواهر دنیوی برای کارخانجات لوازم آرایشی.
۳۰- زن ابزار تامین شهوت مرد در جهان امروز تحت عنوان آزادی و دفاع از حقوق زن شده است و با پیشرفت فن آوری، این بردگی واسارت مانع بزرگی محسوب می شود.
۳۱- ترویج فرهنگ غربی در جهان که ماهیت آزادی غرب قرار دادن زن به عنوان ابزار لذت جویی مردان است و لاغیر و بقیه ادعاها در حد فضاسازی برای این جریان است.
۳۲- آزادی از قید ازدواج و تشکیل خانواده.
۳۳- فردگرایی، شاخه اصلی فرهنگ جدید غربی که در خانواده سبب حفظ منافع شخصی جهت پیوند اعضای خانواده است.
۳۴- استفاده از لباس های مهیج، لباس شهرت و مصرف زدگی.
۳۵- بی حجابی به عنوان یک فقر فرهنگی دینی یادآوری می گردد. سرسخت ترین مخالفین حجاب، مردان مستکبر و شهوترانی هستند که حجاب را مانع لذت جویی چشم های هرزه خویش می بینند واین از موانع زیربنایی و اساسی رشد و تعالی و اثرگذاری زنان مسلمان است که بسیار قابل تامل است.
۳۶- اختلاط بی شرط و قید زنان و مردان که باعث شیوع بیمار های مقاربتی، متزلزل شدن خانواده ها و پریشانی نسل ها می گردد واساس هویت زن را زیر سئوال می برد.
۳۷- رفتارهای تحقیرآمیز و ظالمانه ای که در برخی خانواده های مسلمان با زنان می شود هیچ منشا و توجیه دینی نداشته و مطلقا قابل استناد به اسلام نیست ولی در عین حال این رفتارها مانعی برای اثرات همه جانبه و فراگیر زنان مسلمان در عرصه های ملی و بین المللی است.

خدایا چنان کن سرانجام کار توخشنود باشی وما رستگار

عشرت شایق

منبع: خاتون

/ 0 نظر / 99 بازدید