اقتصاد محیط زیست

هدف اصلی آن ایجاد موازنه بین فعالیت های اقتصادی و اثرات زیست محیطی آنها با در نظر گرفتن همه هزینه فایده های مربوط به آنهاست. اصول نظری اقتصاد محیط زیست از این جهت طراحی شده است که  ارزش پولی و مبادله ای و هزینه های آلودگی و تخریب منابع محیط زیستی را محاسبه نماید ، کاری که مدل های رایج اقتصادی ، از انجام آن ناتوان هستند.
 
اهمیت موضوع:
 *اهمیت مسایل و مشکلات زیست محیطی از یک سو و ضرورت پیشبرد توسعه اقتصادی از سوی دیگر ، رویکرد نوینی را برای تلفیق همه جانبه توسعه اقتصادی و حفاظت محیط زیست، پیش روی محافل علمی و کارشناسی جهان قرار داده است.                                                                                                                                           
*یکی از مهمترین دلایل استفاده نامعقول از منابع زیست محیطی، مد نظر قرار ندادن منطق اقتصادی در مدیریت و بهره برداری از این منابع است.                                                                                            
*در حال حاضر این مسئله به عنوان یک اصل پذیرفته شده در جهان میباشد که منابع محیط زیستی در ردیف سایر منابع کمیاب قرار داشته و چون آینده توسعه اقتصادی به این منابع وابسته است در استفاده از آنها باید عقلانیت اقتصادی رعایت گردد.                                                                                                                
* منطق اقتصادی حکم میکند که اگر از یک عامل برای تولید استفاده میکنیم ، میبایست سهمی را که متناسب با ارزش تولید آن است را در نظر بگیریم.                                                                                       
*امروزه بهره گیری از دانش اقتصاد محیط زیست و استفاده موثر از ابزار های اقتصادی و ساز و کار های بازار و سایر محرک های تشویقی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ، در بسیاری از کشور های جهان به یک مسئله اساسی تبدیل شده است .          
 
 
وضع موجود:
*در کشور ما، موضوع اقتصاد محیط زیست بطور کلی در مراحل اولیه تکامل و تکوین خود قرار دارد.                                            
 * در بعضی از دانشگاه های کشور ، رشته اقتصاد محیط زیست در مقاطع کارشناسی ارشد و     دکترا تاسیس گردیده است .
*از ابتدای سال 1386، دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست ، تاسیس و کار خود را آغاز     نموده است . این دفتر به عنوان هماهنگ کننده ملی ، کار هدایت و اجرای طرح ملی        ارزش اقتصادی منابع را با همکاری سایر دستگاه های ذیربط در دست اجرا دارد
 
 وضع مطلوب:
- اطلاعات و داده های مورد نیاز در بخش اقتصاد محیط زیست کشور به منظور انجام مطالعات اقتصادی ، حسابداری و حسابرسی محیط زیست فراهم شده باشد.
               
-قیمت پایه و ارزش پولی و مبادله ای عناصر زیست محیطی مانند آب، هوا ،خاک ،پوشش گیاهی ، حیات وحش و ... مشخص گردد.                                                   
                                          
-ارزش اقتصادی منابع و سایت های مهم زیست محیطی کشور( مناطق 4 گانه و...) تعیین و در اتخاذ تصمیم های توسعه ای مورد توجه قرار گیرد.                                 
                                     
-دستور العمل ملی به منظور تعیین اثرات اقتصادی برنامه های توسعه بر محیط زیست تهیه و مصوب گردد.                                                                                
-دارایی های زیست محیطی کشور محاسبه و نسبت آنها با تولید ناخالص ملی تعیین شود.
- دستور العمل های قانونی لازم برای محاسبه ارزشها و هزینه های زیست محیطی در امکان سنجی طرح های تملک دارای های سرمایه ای مصوب و اجرایی گردد.
 

/ 0 نظر / 3 بازدید