‌ذخیرهٔ‌ قانونی‌ بر سپرده‌های‌ بانکی‌بانک‌ مرکزی‌ به‌ منظور کنترل‌ حجم‌ پول، از ابزارهای‌ گوناگونی‌ استفاده‌ می‌کند. برخی‌ از این‌ ابزارها چون‌ اوراق‌ قرضه‌ و تغییر در نرخ‌ تنزیل‌ مجدد، به‌جهت‌ داشتن‌ ماهیت‌ ربوی‌ قابل‌ استفاده‌ در بانکداری‌ اسلامی‌ نیستند. یکی‌ دیگر از ابزارهای‌ سیاست‌ پولی، تغییر در نرخ‌ ذخایر قانونی‌ بر سپرده‌های‌ بانکی‌ است‌ که‌ از طریق‌ ضریب‌ فزاینده، موجب‌ تغییر در حجم‌ پول‌ می‌شود. در این‌ مقاله، با طرح‌ دیدگاه‌های‌ گوناگون‌ دربارهٔ‌ استفاده‌ از این‌ ابزار، پرسش‌های‌ ذیل‌ را بررسی‌ می‌کنیم.
۱. آیا بانک‌ مرکزی‌ می‌تواند بخشی‌ از سپرده‌ها را تحت‌ عناوینی‌ چون‌ ذخیره‌ قانونی‌ خود نگه‌داری‌ کند؟
۲. آیا بانک‌ مرکزی‌ می‌تواند از این‌ ذخایر استفاده‌ کند (آن‌ها را به‌صورت‌ وام‌ یا شکل‌ دیگر در اختیار بانک‌ها قرار دهد) یا باید جهت‌ تأمین‌ امنیت‌ سپرده‌ها و کنترل‌ حجم‌ پول، در بانک‌ مرکزی‌ بماند؟
۳. آیا بانک‌ مرکزی‌ موظف‌ است‌ برای‌ این‌ اندوخته‌ها به‌ بانک‌ها سود بپردازد و در این‌ صورت، این‌ سود، متعلق‌ به‌ سپرده‌گذار است‌ یا بانک؟
پاسخ‌ پرسش‌های‌ پیشین‌ را در دو محور بررسی‌ کرده‌ایم: محور اول‌ به‌ سپرده‌های‌ دیداری‌ و پس‌انداز مربوط‌ است‌ و چون‌ ماهیت‌ آن‌ها را قرض‌ دانسته‌ایم، بانک‌ها مالک‌ هستند و بانک‌ مرکزی‌ براساس‌ اصل‌ قراردادها می‌تواند بخشی‌ از آن‌ها را از بانک‌ها مطالبه‌ کند و چگونگی‌ استفادهٔ‌ بانک‌ مرکزی‌ از این‌ ذخایر و پرداخت‌ سود در مقابل‌ آن‌ها نیز به‌ نوع‌ رابطه‌ بین‌ بانک‌ مرکزی‌ و دیگر بانک‌ها بستگی‌ دارد.
محور دوم، به‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ مربوط‌ است‌ و چون‌ رابطهٔ‌ صاحبان‌ این‌ سپرده‌ و بانک‌ها، رابطهٔ‌ وکالت‌ یا شرکت‌ است، بانک‌ها می‌توانند با گرفتن‌ اجازه‌ از صاحبان‌ سپرده، بخشی‌ از آن‌ها را به‌ بانک‌ مرکزی‌ قرض‌ دهند یا نزد آن‌ به‌ امانت‌ گذاشته‌ یا با آن‌ شریک‌ شوند که‌ با توجه‌ به‌ هر یک‌ از این‌ پاسخ‌ها، پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ و سوم‌ متفاوت‌ خواهد بود.
بخش‌ پایانی‌ مقاله‌ به‌صورت‌ گذرا عملکرد این‌ ابزار در نظام‌ پولی‌ ایران‌ و نقش‌ آن‌ در اعمال‌ سیاست‌های‌ پولی‌ را بررسی‌ می‌کند.
●●مقدمه‌
یکی‌ از وظایف‌ مهم‌ دولت‌ها در صحنهٔ‌ اقتصاد، سیاستگذاری‌ مناسب‌ جهت‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ مورد نظر نظام‌ اقتصادی‌ است. دولت‌ها با انجام‌ سیاست‌های‌ مالی‌ مناسب‌ در جهت‌ ایجاد تعادل‌ بین‌ درآمدها و مخارج‌ خود و اجرای‌ سیاست‌های‌ پولی‌ متناسب‌ با فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ کشور، زمینهٔ‌ رسیدن‌ به‌ رشد اقتصادی‌ را بدون‌ گرفتارشدن‌ در دام‌ تورم‌ و رکود، فراهم‌ می‌کنند.
سیاست‌ پولی، شاخه‌ای‌ از سیاست‌ اقتصادی‌ و به‌طور کلی، مجموعهٔ‌ تدابیری‌ است‌ که‌ دولت‌ به‌منظور نظارت‌ بر نظام‌ پولی‌ و حفظ‌ ثبات‌ نسبی‌ ارزش‌ داخلی‌ و خارجیِ‌ پول‌ در جامعه‌ پیش‌می‌گیرد.۳
بانک‌ مرکزی، برای‌ اجرای‌ سیاست‌های‌ پولی، ابزارهای‌ گوناگونی‌ در اختیار دارد. کاربرد این‌ ابزارها در زمان‌ها و در کشورهای‌ گوناگون‌ (باتوجه‌ به‌ تفاوت‌ ساختارهای‌ اقتصادی‌ و اجتماعی) یک‌سان‌ نیست‌ و انتخاب‌ ابزار مناسب‌ باید با در نظر گرفتن‌ این‌ وضعیت‌ باشد. نظارت‌ بر حجم‌ پول‌ و تعیین‌ میزان‌ مناسب‌ آن‌ به‌طور معمول‌ از طریق‌ ایجاد تغییراتی‌ در پایهٔ‌ پولی، ضریب‌ فزایندهٔ‌ پولی‌ یا هر دو انجام‌ می‌شود. ابزارهای‌ «عملیات‌ بازار باز» و «تغییر در نرخ‌ تنزیل» از طریق‌ تغییر در پایهٔ‌ پولی‌ بر حجم‌ پول‌ تأثیر می‌گذارند.
این‌ ابزارها به‌ جهت‌ ابتنا بر بهره، در بانکداری‌ اسلامی‌ قابلیت‌ کاربرد ندارند؛ البته‌ ابزارهای‌ جایگزینی‌ معرفی‌ شده‌ است‌ که‌ از طریق‌ تأثیر بر پایهٔ‌ پولی‌ می‌تواند حجم‌ پول‌ را در نظام‌ پولی‌ اسلام‌ کنترل‌ کند.۴
در بانکداری‌ سنتی، ابزاری‌ که‌ ضریب‌ فزایندهٔ‌ پولی‌ را تغییر داده، اِ‌عمال‌ سیاست‌ پولی‌ را از آن‌ طریق‌ ممکن‌ می‌سازد، تغییر در نرخ‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ است‌ که‌ در این‌ مقاله‌ از آن‌ بحث‌ می‌شود.۵
بانک‌ها برابر قانون‌ وظیفه‌ دارند درصدی‌ از سپرده‌های‌ مردم‌ را به‌صورت‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ در بانک‌ مرکزی‌ نگه‌ دارند و با بقیهٔ‌ سپرده‌ها به‌ فعالیت‌های‌ بانکی‌ و گسترش‌ حجم‌ پول‌ بپردازند. هر چه‌ نرخ‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ بیش‌تر باشد، گسترش‌ حجم‌ پول‌ کم‌تر خواهد بود و هر قدر این‌ نرخ‌ کم‌تر باشد، قدرت‌ پول‌ آفرینی‌ بانک‌ها بیش‌تر می‌شود؛ بنابراین، بانک‌ مرکزی‌ می‌تواند با تغییر نرخ‌ ذخیرهٔ‌ قانونی، ضریب‌ فزایندهٔ‌ پولی، و در نتیجه، حجم‌ پول‌ را تغییر دهد.
اثر استفاده‌ از این‌ ابزار، بی‌درنگ‌ در همهٔ‌ بانک‌های‌ کشور ظاهر می‌شود؛ البته‌ تأثیر آن‌ در صورتی‌ است‌ که‌ بانک‌ها دارای‌ ذخایر مازاد نباشند؛ زیرا در صورت‌ افزایش‌ نرخ، بانک‌ها از طریق‌ ذخایر مازاد خود، افزایش‌ ذخایر قانونی‌ را جبران‌ می‌کنند و در صورت‌ کاهش‌ نرخ‌ نیز با وجود ذخایر اضافی‌ بانک‌ها، اثری‌ در انبساط‌ حجم‌ پول‌ پیدا نمی‌شود.
یکی‌ از موضوعاتی‌ که‌ به‌طور معمول‌ دربارهٔ‌ نسبت‌ سپرده‌های‌ قانونی‌ از آن‌ بحث‌ می‌شود، مسألهٔ‌ پرداخت‌ بهره‌ به‌ سپردهٔ‌ قانونی‌ است. پیروان‌ نظریهٔ‌ پرداخت‌ بهره‌ به‌ سپرده‌های‌ قانونی، اعتقاد دارند که‌ این‌ سپرده‌ها همانند اوراق‌ قرضه، نوعی‌ بدهی‌ بخش‌ دولتی‌ به‌ شمار می‌روند و باید به‌ آن‌ها بهره‌ای‌ مناسب‌ تعلق‌ گیرد. در مقابل، گروهی‌ بر این‌ عقیده‌ پای‌ می‌فشارند که‌ عدم‌ پرداخت‌ بهره‌ به‌ سپرده‌های‌ قانونی، در حقیقت‌ دریافت‌ نوعی‌ مالیات‌ از سوی‌ بانک‌ مرکزی‌ از بانک‌ها است‌ که‌ این‌ خود باید در کنار سیاست‌ کلی‌ مالیاتی‌ کشور بدان‌ توجه‌ شود. به‌ عبارت‌ دیگر، این‌ عده‌ معتقدند که‌ چون‌ پس‌اندازکنندگان، از تسهیلات‌ بانکی‌ بهره‌مند می‌شوند و مالیاتی‌ بابت‌ آن‌ نمی‌پردازند، عدم‌ دریافت‌ بهره، نوعی‌ پرداخت‌ مالیات‌ غیر مستقیم‌ از سوی‌ صاحبان‌ سپرده‌ به‌ شمار می‌آید.
در این‌ مقاله، ابتدا به‌کارگیری‌ این‌ ابزار را در ادبیات‌ اقتصاد اسلامی‌ مطالعه‌ کرده، سپس‌ ماهیت‌ آن‌ را از دیدگاه‌ فقه‌ و حقوق‌ اسلام‌ می‌کاویم‌ و در این‌ کاوش، با طرح‌ دیدگاه‌های‌ گوناگون‌ دربارهٔ‌ سپرده‌های‌ بانکی، ماهیت‌ ذخایر را در دو محور «ذخایر قانونی‌ بر سپرده‌های‌ دیداری‌ و پس‌انداز» و «ذخایر قانونی‌ بر سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری» بررسی‌ کرده، به‌ پرسش‌های‌ ذیل‌ پاسخ‌ می‌دهیم.
۱. آیا بانک‌ مرکزی‌ می‌تواند بخشی‌ از سپرده‌ها را تحت‌ عناوینی‌ چون‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ نزد خود نگه‌ دارد؟
۲. آیا بانک‌ مرکزی‌ می‌تواند از این‌ ذخایر استفاده‌ کند (آن‌ها را به‌صورت‌ وام‌ یا شکل‌ دیگر در اختیار بانک‌ها قرار دهد) یا باید جهت‌ تأمین‌ امنیت‌ سپرده‌ها و کنترل‌ حجم‌ پول، در بانک‌ مرکزی‌ بماند؟
۳. آیا بانک‌ مرکزی‌ موظف‌ است‌ برای‌ این‌ اندوخته‌ها، به‌ بانک‌ها سود بپردازد و در این‌ صورت، این‌ سود متعلق‌ به‌ سپرده‌گذار است‌ یا بانک؟
●ادبیات‌ بحث‌
در میان‌ اقتصاددانان‌ مسلمان‌ دربارهٔ‌ استفاده‌ از این‌ ابزار، اختلاف‌ نظر بسیاری‌ وجود دارد. برخی‌ از اقتصاددانان، اعتقادی‌ به‌ استفاده‌ از این‌ ابزار در بانکداری‌ اسلامی‌ ندارند. توتونچیان‌ (۱۳۷۶) افزون‌ بر این‌که‌ معتقد است‌ در نظام‌ پولی‌ اسلام، سیاست‌ پولی‌ معنا ندارد، در مقام‌ انتقاد از به‌کارگیری‌ اندوختهٔ‌ قانونی‌ می‌گوید:
سپردهٔ‌ قانونی‌ در نظام‌ بانکداری‌ سنتی‌ برای‌ کنترل‌ حجم‌ پول‌ و جلوگیری‌ از افراط‌ در ایجاد آن‌ توسط‌ بانک‌ها است؛ در حالی‌ که‌ اگر بانک‌ اسلامی‌ واقعی‌ به‌ وجود آید، بانک‌ از یک‌ طرف‌ هم‌ به‌ صورت‌ وکیل‌ و هم‌ به‌ صورت‌ شریک‌ سپرده‌گذار، و از طرف‌ دیگر به‌ صورت‌ شریک‌ سرمایه‌گذار در می‌آید. دلیلی‌ برای‌ حفظ‌ سپرده‌های‌ قانونی‌ وجود ندارد؛ زیرا سپرده‌ها از طریق‌ عقود اسلامی‌ می‌توانند به‌ سرمایه‌ تبدیل‌ شوند و افزایش‌ سرمایه‌ نه‌ تنها عامل‌ منفی‌ نمی‌باشد، بلکه‌ سازنده‌ و مفید است.۶
وی‌ معتقد است‌ که‌ چون‌ اعطای‌ تسهیلات‌ در نظام‌ اسلامی، تورم‌زا نیست‌ - زیرا معاملات‌ صوری‌ در این‌ نظام‌ وجود ندارد و به‌ازای‌ این‌ تسهیلات، تولید در جامعه‌ افزایش‌ می‌یابد - چنین‌ ذخیره‌ای‌ نه‌ تنها ضرورت‌ ندارد، بلکه‌ مخالف‌ با رشد و توسعه‌ است؛ پس‌ نیازی‌ به‌ گرفتن‌ ذخایر قانونی‌ از هیچ‌یک‌ از سپرده‌های‌ جاری‌ و مدت‌دار نیست.
او او‌لاً‌ روشن‌ نکرده‌ است‌ که‌ آیا در سپرده‌های‌ جاری‌ هم‌ سپرده‌گذار با بانک‌ شریک‌ می‌شود یا بانک‌ به‌ وکالت‌ از او به‌ دادن‌ تسهیلات‌ اقدام‌ می‌کند. اگر چنین‌ است، چرا در قانون‌ که‌ خود وی‌ از واضعان‌ آن‌ بوده‌ است، به‌ قرض‌ بودن‌ آن‌ها تصریح‌ می‌کند ضمن‌ این‌ که‌ در همین‌ قانون، مسألهٔ‌ سیاست‌ پولی‌ را از وظایف‌ بانک‌ مرکزی‌ قلمداد، و ابزارهایی‌ را نیز برای‌ آن‌ معرفی‌ کرده‌ ست.
ثانیاً‌ افزایش‌ تولید در هر زمان‌ و با هر وضعیتی‌ برای‌ اقتصاد مفید نیست؛ بلکه‌ این‌ افزایش‌ باید با رشد دیگر بخش‌های‌ اقتصاد و متناسب‌ با افزایش‌ تقاضای‌ واقعی‌ مردم‌ هماهنگی‌ کند. در غیر این‌ صورت، به‌ ایجاد برخی‌ اختلالات‌ از جمله‌ رکود خواهد انجامید.
ثالثاً‌ چون‌ تغییر نرخ‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ موجب‌ تغییر سود حاصل‌ از سپرده‌ها و در نتیجه، سهم‌ سود سپرده‌گذاران‌ می‌شود، از این‌ ابزار برای‌ نظارت‌ بر حجم‌ سپرده‌ها نیز می‌توان‌ استفاده‌ کرد.
ترکمانی‌ (۱۹۸۸) نیز به‌ جهت‌ این‌ که‌ معتقد است‌ در اقتصاد اسلامی، بانک‌ها اعم‌ از بانک‌های‌ تجاری‌ یا صندوق‌ زکات‌ نمی‌توانند بیش‌ از اموالی‌ را که‌ در اختیار دارند، قرض‌ دهند، استفاده‌ از اندوختهٔ‌ قانونی‌ را به‌ صورت‌ ابزار سیاست‌ پولی‌ منتفی‌ می‌داند. وی‌ در مقام‌ استدلال‌ بر مد‌عای‌ خود می‌نویسد:
سپرده‌هایی‌ که‌ ممکن‌ است‌ برای‌ نقدینگی‌ اقتصاد مشکل‌ ایجاد کنند، سپرده‌های‌ دیداری‌اند و این‌ سپرده‌ها به‌ جهت‌ محدودیت‌هایی‌ که‌ در اسلام‌ برای‌ نگه‌داری‌ آن‌ها وضع‌ شده‌ (مانند تشریع‌ زکات‌ و حرمت‌ کنز) رقم‌ قابل‌ توجهی‌ را در میزان‌ سپرده‌ها نداشته‌اند و بخش‌ اعظم‌ آن‌ها به‌ صورت‌ سپردهٔ‌ سرمایه‌ گذاری‌ جلوه‌ خواهد کرد؛ اما سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ نیز به‌ منظور به‌کارگیری‌ در فعالیت‌ اقتصادی‌ و بهره‌مند شدن‌ از سود آن‌ها ایجاد شده‌اند و اغلب‌ پس‌ از اتمام‌ دورهٔ‌ مالی‌ می‌توانند سپرده‌های‌ خود را از بانک‌ دریافت‌ کنند؛ بنابراین‌ نیازی‌ به‌ اندوختهٔ‌ قانونی‌ نیست.۷
ترکمانی‌ به‌ استفاده‌ از این‌ ابزار اعتقادی‌ ندارد؛ اما انگیزهٔ‌ او به‌ویژه‌ در سپرده‌های‌ دیداری، با توتونچیان‌ متفاوت‌ است. او حجم‌ سپرده‌های‌ دیداری‌ را کم‌ می‌داند و خلق‌ پول‌ را نیز از اختیارات‌ صندوق‌ زکات‌ که‌ وجوه‌ فراوانی‌ ندارد، می‌شمرد؛ بنابراین، از نظر وی‌ به‌ استفاده‌ از این‌ ابزار نیازی‌ نیست.
بدیهی‌ است‌ که‌ واقعیت‌ دربارهٔ‌ سپرده‌های‌ دیداری، خلاف‌ نظر او را نشان‌ می‌دهد؛ به‌طوری‌ که‌ امروزه، حجم‌ فراوانی‌ از سپرده‌ها در حساب‌ جاری‌ بانک‌ها قرار دارد. افزون‌ بر این، در سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ نیز شرط‌ بهره‌مندی‌ از مزایای‌ این‌ حساب، ماندن‌ وجه‌ تا مدت‌ مشخصی‌ نزد بانک‌ است؛ اما صاحبان‌ سپردهٔ‌ در صورت‌ نیاز می‌توانند پول‌ خود را از بانک‌ مطالبه‌ کرده، از سودی‌ که‌ به‌ پولشان‌ تعلق‌ می‌گیرد چشم‌ بپوشند و گاهی‌ نیز بانک‌ها، در این‌ صورت‌ با آن‌ سپرده‌ها، معاملهٔ‌ سپرده‌ کوتاه‌ مدت‌ می‌کنند؛ بنابراین، امکان‌ این‌ که‌ افرادی‌ از این‌ گروه‌ برای‌ دریافت‌ وجوه‌ خود به‌ بانک‌ مراجعه‌ کنند، وجود دارد و به‌ همین‌ دلیل، نگه‌داری‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ برای‌ این‌ سپرده‌ها نیز ضرورت‌ می‌یابد.
در بین‌ موافقان‌ سپرده‌های‌ قانونی‌ نیز اختلاف‌ وجود دارد. گروهی‌ به‌ نگه‌داری‌ اندوختهٔ‌ همهٔ‌ سپرده‌ها اعتقاد دارند و جمع‌ بسیاری، این‌ ذخایر را فقط‌ برای‌ سپرده‌های‌ دیداری‌ سفارش‌ می‌کنند.گروه‌ دوم‌ نیز خود دو دسته‌ هستند: عده‌ای‌ با استدلال‌های‌ گوناگون‌ معتقدند: برای‌ این‌ سپرده‌ها، نگه‌داری‌ ۱۰۰ درصد ذخیرهٔ‌ قانونی‌ لازم‌ است‌ که‌ در این‌ صورت، دیگر تلقی‌ از آن‌ به‌ صورت‌ ابزار سیاست‌ پولی‌ بی‌معنا است‌ و جمع‌ دیگر نسبت‌ معینی‌ را برای‌ آن‌ تعیین‌ نکرده‌ و در واقع‌ تعیین‌ آن‌ را به‌ سیاست‌گذار ارجاع‌ داده‌اند.
از جمله‌ کسانی‌ که‌ به‌ نگه‌داری‌ ۱۰۰ درصد اندوخته‌ برای‌ سپرده‌های‌ دیداری‌ اعتقاد دارند می‌توان‌ محسن‌خان‌ (۱۹۸۹)، منذر قحف‌ (۱۹۸۷) و الجرحی‌ (۱۹۸۳) را نام‌ برد.۸
محسن‌خان‌ در طرحی‌ همانند طرح‌ سیمونز۹ می‌گوید: بانک‌ها برای‌ سپرده‌ها از طریق‌ دو باجه‌ فعالیت‌ می‌کنند یک‌ باجه‌ فقط‌ به‌ وجوه‌ سپرده‌های‌ معاملاتی‌ پوشش‌ داده، بابت‌ آن‌ها بهره‌ای‌ نمی‌پردازد. این‌ سپرده‌ها همانند سپرده‌های‌ دیداری‌اند با این‌ تفاوت‌ که‌ این‌ سپرده‌ها دارای‌ صددرصد اندوختهٔ‌ قانونی‌ هستند و امکان‌ هیچ‌ گونه‌ استفاده‌ از آن‌ها به‌ منظور ایجاد چند برابر وجود ندارد. دلیلی‌ که‌ برای‌ در نظر گرفتن‌ صد در صد ذخیرهٔ‌ قانونی‌ برای‌ این‌ سپرده‌ها وجود دارد، این‌ است‌ که‌ این‌ سپرده‌ها به‌ طور کامل‌ ایمن‌ باشند. به‌ این‌ ترتیب، هم‌ خواستهٔ‌ کسانی‌ را که‌ از قبول‌ خطر می‌پرهیزند، تأمین‌ می‌کنند و هم‌ جلو خطرهایی‌ را که‌ ممکن‌ است‌ بر اثر دخالت‌ در مکانیزم‌ پرداخت‌ها به‌ واسطهٔ‌ هجوم‌ برای‌ برداشت‌ سپرده‌ها بروز کند، می‌گیرند. باجهٔ‌ دیگر به‌ حساب‌ سود و زیان‌ یا دارایی‌ سهمی‌ مربوط‌ است‌ که‌ در آن، سپرده‌گذار مانند سهامدار بانک‌ تلقی‌ می‌شود. دولت‌ دلیلی‌ ندارد برای‌ این‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ لحاظ‌ این‌ که‌ منابع‌ سرمایه‌گذاری‌ تلقی‌ می‌شوند، تکلیف‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ وضع‌ کند؛ اگر چه‌ بانک‌ها احتمالاً‌ و به‌ ملاحظهٔ‌ دوراندیشی، مبلغی‌ را به‌ صورت‌ ذخیرهٔ‌ حد‌اقل‌ نگاه‌ می‌دارند.
او در پایان‌ می‌نویسد:
اگر چه‌ باجه‌های‌ دوگانهٔ‌ ذکر شده، عملاً‌ در حال‌ پیاده‌ شدن‌ درکشورهای‌ اسلامی‌ می‌باشد، لیکن‌ هیچ‌ گونه‌ تغییر اساسی‌ در خصوص‌ تکلیف‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ بر انواع‌ مختلف‌ سپرده‌ها ایجاد نشده‌ است.۱۰
میرآخور (۱۹۸۹) در نتیجه‌گیری‌ از الگوهای‌ مطرح‌ در بانکداری‌ اسلامی‌ با استدلال‌ دربارهٔ‌ نگه‌داری‌ ۱۰۰ درصد ذخیرهٔ‌ قانونی‌ برای‌ سپرده‌های‌ دیداری‌از جانب‌ طرفداران‌ این‌ دیدگاه‌ می‌گوید:
۱. چنین‌ عملی‌ باعث‌ افزایش‌ کارایی‌ نظام‌ می‌شود؛ زیرا:
‌أ. در حالی‌ که‌ هرگونه‌ تغییری‌ از پول‌ پرقدرت‌ به‌ سپرده‌ها و به‌ عکس‌ در یک‌ نظام‌ بانکداری‌ که‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ درصدی‌ از کل‌ سپرده‌ها است، باعث‌ بی‌ثباتی‌ می‌گردد؛ ولی‌ چنان‌چه‌ صددرصد ذخیره‌ نگه‌داری‌ شود، تنها ترکیب‌ پول‌ عوض‌ می‌شود و عرضهٔ‌ کل‌ پول‌ تغییری‌ نمی‌یابد.
‌ب. در یک‌ نظام‌ بانکداری‌ که‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ کم‌تر از صددرصد است، حفظ‌ یا افزایش‌ سپرده‌های‌ واقعی، در نتیجه‌ تغییر در عرضهٔ‌ پول‌ ناشی‌ از خلق‌ سپرده‌ یا جایگزینی‌ سپرده‌ و پول‌ نقد، پرهزینه‌تر است.
‌ج. نگه‌داری‌ صددرصد ذخیره، امکان‌ می‌دهد که‌ منافع‌ حاصل‌ از خلق‌ پول‌ به‌ همهٔ‌ جامعه‌ برگردد.۱۱
۲. این‌ سپرده‌ها امانت‌ در نزد بانک‌ بوده‌ و بنابراین‌ باید به‌ طور کامل‌ نگه‌داری‌ شود.
‌همچنین‌ با مقایسهٔ‌ مفهوم‌ سپرده‌ در نظام‌ اسلامی‌ با آن‌چه‌ در غرب‌ مرسوم‌ است، گفته‌ شده‌ در غرب‌ سپرده‌گیرنده‌ می‌تواند از آن‌ها برای‌ مقاصد تجاری‌ استفاده‌ کند. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ در نظام‌ اسلامی‌ به‌ جهت‌ تلقی‌ خاص‌ از حقوق‌ مالکیت، محدودیت‌هایی‌ برای‌ استفاده‌ از اموالی‌ که‌ نزد شخص‌ به‌ امانت‌ گذاشته‌ شده، اعمال‌ می‌گردد. در این‌ تلقی، هر عملی‌ که‌ سبب‌ شود برخی‌ از افراد جامعه‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ دیگران‌ صاحب‌ حق‌ مالکیت‌ شده‌ بدون‌ آن‌ که‌ در مقابل، چیزی‌ تفویض‌ شده‌ باشد، در اسلام‌ ممنوع‌ شده‌ است.۱۲ همین‌ طور به‌ لحاظ‌ این‌ که‌ در صورت‌ بی‌کشش‌ بودن‌ عرضهٔ‌ کل، ممکن‌ است‌ افزایش‌ اعتبار در یک‌ بخش‌ با کاهش‌ اعتبار در بخش‌ دیگر جبران‌ شود، تخصیص‌ مستقیم‌ به‌ بخش‌ها توسط‌ مقامات‌ پولی‌ را در صورت‌ نگه‌داری‌ ۱۰۰ درصد اندوخته، توصیه‌ می‌کند.۱۳
در این‌ استدلال‌ها، اشکالات‌ متعددی‌ وجود دارد:
۱. این‌ استدلال‌ بر این‌ مبتنی‌ است‌ که‌ ماهیت‌ سپره‌های‌ جاری‌ را ودیعه‌ بدانیم‌ و این‌ قول، در فقه‌ و حقوق‌ طرفداران‌ بسیار کمی‌ دارد و بیش‌تر به‌ قرض‌ بودن‌ آن‌ها اعتقاد دارند.
۲. گرچه‌ در اثر نگه‌داری‌ اندوخته، ۱۰۰ درصد حجم‌ پول‌ ثابت‌ خواهد ماند، باید توجه‌ داشت‌ که‌ چنین‌ نتیجه‌ای‌ همیشه‌ مطلوب‌ نیست‌ و اصولاً‌ تأمین‌ حجم‌ پول، متناسب‌ با رشد بخش‌ واقعی‌ اقتصاد، زمینه‌ساز رشد است‌ و گرچه‌ این‌ هدف‌ را از طریق‌ افزایش‌ پایهٔ‌ پول‌ نیز می‌توان‌ محقق‌ ساخت، پیامدهای‌ افزایش‌ حجم‌ پول‌ از این‌ طریق‌ کم‌تر است.
۳. نویسنده‌ اد‌عا می‌کند که‌ در اسلام، تملک‌ بدون‌ عوض‌ وجود ندارد؛ در حالی‌ که‌ امثال‌ قرض‌ و هبه‌ و برخی‌ عقود دیگر مصداق‌ روشن‌ تملک‌ بدون‌ عوض‌ هستند.
۴. بین‌ اد‌عای‌ نگه‌داری‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ ۱۰۰ درصد و اثر آن‌ مبنی‌ بر این‌ که‌ منافع‌ خلق‌ پول، به‌ عموم‌ مردم‌ برمی‌گردد، تنافی‌ وجود دارد؛ زیرا در صورت‌ اعمال‌ چنین‌ سیاستی، قدرت‌ خلق‌ پول‌ از بانک‌ها به‌طور کلی‌ سلب‌ می‌شود.
۵. نویسنده‌ به‌طور ضمنی‌ می‌پذیرد که‌ در صورت‌ گزینش‌ این‌ روش‌ نمی‌توان‌ از این‌ ابزار در اجرای‌ سیاست‌ پولی‌ استفاده‌ کرد با این‌ که‌ وظیفهٔ‌ بانک‌ مرکزی‌ را در جهت‌ نظارت‌ و کنترل‌ نظام‌ بانکی، همانند بانکداری‌ ربوی‌ بلکه‌ قوی‌تر از آن‌ می‌داند.
الجرحی‌ و قحف‌ نیز مانند خان‌ ۱۰۰ درصد ذخیرهٔ‌ قانونی‌ را پیشنهاد داده‌اند؛۱۴ اما الجرحی‌ برای‌ اد‌عای‌ خود، استدلال‌ دیگری‌ کرده‌ است. او در الگویی‌ که‌ برای‌ نظام‌ پولی‌ اسلام‌ ارائه‌ می‌دهد، پیشنهاد می‌کند که‌ وسائل‌ مبادلهٔ‌ بدون‌ پشتوانه، از طرف‌ دولت‌ به‌ صورت‌ رایگان‌ و به‌ میزان‌ مورد نیاز عرضه‌ شود و نسبت‌ اندوختهٔ‌ قانونی‌ صددرصد نیز برای‌ بانک‌ها وضع‌ شود. وی‌ اد‌عا می‌کند: اقتصادهایی‌ که‌ در آن‌ها بابت‌ استقراض، بهره‌ پرداخت‌ نمی‌شود و نیز بانک‌ها روش‌ چند برابر کردن‌ پول‌ را اعمال‌ نمی‌کنند، در بیان‌ ترتیبات‌ نهادی‌ گوناگون‌ بررسی‌ شده، بهینه‌ترین‌ هستند. این‌ بدان‌ معنا است‌ که‌ اگر دولت، پول‌ خود را به‌ صورت‌ رایگان‌ تهیه‌ و آن‌ را به‌ طور رایگان‌ وام‌ دهد و نسبت‌ اندوختهٔ‌ صددرصد برای‌ آن‌ها وضع‌ کند، حد‌اکثر کارایی‌ تأمین‌ خواهد شد.
صدیقی‌ (۱۹۸۰-۱۹۸۲)، چاپرا (۱۹۸۵) و عزیر (۱۹۸۰)۱۵ ضمن‌ اعتقاد به‌ نگه‌داری‌ اندوختهٔ‌ قانونی‌ نسبت‌ به‌ سپرده‌های‌ دیداری، درصد خاصی‌ برای‌ آن‌ قائل‌ نیستند.۱۶
چاپرا ضمن‌ بحث‌ گسترده‌ای‌ دربارهٔ‌ سپرده‌های‌ دیداری، از دو نوع‌ اندوخته‌ نام‌ می‌برد:
۱. بخشی‌ تحت‌ عنوان‌ نصیب‌ عامهٔ‌ مردم‌ در حدود ۲۵ درصد از سپرده‌های‌ دیداری‌ که‌ در اختیار دولت‌ قرار می‌گیرد تا در پروژه‌های‌ عمومی‌ که‌ بخش‌ خصوصی، انگیزهٔ‌ فعالیت‌ در آن‌ها را ندارد، به‌کار گرفته‌ شود.
۲. بانک‌های‌ تجاری‌ موظفند افزون‌ بر مقدار پیشین، بین‌ ۱۰ تا ۲۰ درصد از سپرده‌های‌ دیداری‌ را تحت‌ عنوان‌ ذخیرهٔ‌ احتیاطی‌ نزد بانک‌ مرکزی‌ نگه‌ دارند. این‌ نسبت‌ به‌ وسیلهٔ‌ بانک‌ مرکزی‌ به‌ منظور اجرای‌ سیاست‌ پولی‌ تغییر می‌کند.
چاپرا دربارهٔ‌ تحویل‌ بخشی‌ از سپرده‌ها به‌ دولت‌ چنین‌ استدلال‌ می‌کند:
اموالی‌ که‌ از این‌ طریق‌ در اختیار بانک‌ها قرار دارد، به‌ عموم‌ مردم‌ منسوب‌ است‌ و بانک‌ها برای‌ آن‌ هیچ‌گونه‌ سودی‌ نمی‌پردازند. صاحبان‌ سپرده‌ نیز ریسکی‌ را متحمل‌ نمی‌شوند و سپرده‌های‌ آن‌ها در امنیت‌ کامل‌ قرار دارد؛ بنابراین، جزئی‌ از منافع‌ آن‌ باید نصیب‌ همگان‌ شود.‌ ‌ [او دربارهٔ‌ ذخیره‌های‌ احتیاطی‌ در اختیار بانک‌ مرکزی‌ نیز می‌نویسد:] بخشی‌ [از این‌ اندوخته‌ها] نیز در اختیار بانک‌ مرکزی‌ می‌ماند تا به‌ صورت‌ قرض‌ دهندهٔ‌ نهایی‌ از آن‌ استفاده‌ کند و برای‌ این‌ منظور می‌تواند صندوق‌ مشترکی‌ ایجاد کند که‌ این‌ وجوه‌ در آن‌ باشد و هنگام‌ لزوم، در اختیار بانک‌های‌ تجاری‌ قرار گیرد. بانک‌ مرکزی‌ همچنین‌ می‌تواند این‌ وجوه‌ را در فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ سرمایه‌گذاری‌ کند. بخشی‌ از منافع‌ حاصل‌ برای‌ بانک‌ مرکزی‌ از این‌ سپرده‌ها، به‌ منظور تأمین‌ هزینه‌های‌ بانک‌های‌ تجاری‌ در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. دولت‌ نیز در برابر گردآوری‌ سپرده‌ها به‌ وسیلهٔ‌ بانک‌های‌ تجاری، مبلغی‌ را به‌ صورت‌ هزینه‌ به‌ آن‌ها می‌پردازد.۱۷
چاپرا همچنین‌ دربارهٔ‌ عدم‌ نگه‌داری‌ اندوخته‌ برای‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ می‌گوید:
این‌ وجوه، دارای‌ ماهیت‌ سرمایه‌ است‌ و تمام‌ انواع‌ سرمایه، از نگه‌داری‌ این‌ ذخیره‌ معاف‌ هستند. از طرفی، این‌ کار در اِ‌عمال‌ سیاست‌ پولی‌ تأثیر منفی‌ نداشته‌ است؛ زیرا این‌ کار از طریق‌ کنترل‌ پول‌ پایه‌ در بانک‌ مرکزی‌ انجام‌ می‌گیرد. [آن‌گاه‌ در پاسخ‌ اعتراض‌ برخی‌ مبنی‌ بر این‌ که‌ نگه‌داری‌ این‌ اندوخته‌ در جهت‌ ایجاد امنیت‌ و نقدینگی‌ مناسب‌ جهت‌ پاسخگویی‌ به‌ مراجعات‌ صاحبان‌ سپرده‌ لازم‌ است، می‌گوید:] بهتر است‌ این‌ هدف‌ از راه‌های‌ دیگر تأمین‌ شود؛ زیرا در این‌ روش، افزون‌ بر بلوکه‌ شدن‌ بخشی‌ از سرمایه‌ها، ممکن‌ است‌ به‌ انتقال‌ سپرده‌ها از بانک‌های‌ تجاری‌ به‌ مؤ‌سسات‌ مالی‌ دیگر بینجامد که‌ وضعیت‌ بانک‌ها را در وضعیت‌ نسبی‌ بدتری‌ قرار دهد.۱۸
صدیقی‌ نیز افزون‌ بر نگه‌داری‌ ذخیرهٔ‌ قانونی، از ابزار دیگری‌ به‌ نام‌ نسبت‌ ذخیرهٔ‌ نقدی‌ نام‌ برده، می‌گوید:
همهٔ‌ بانک‌ها باید اجباراً‌ قسمتی‌ ثابت‌ از سرمایه‌های‌ ذخیره‌ شده‌ در حساب‌های‌ وام‌ و مضاربه‌ را به‌ طور نقدی‌ اندوخته‌ و بر طبق‌ مقررات، نیمی‌ از آن‌ را در بانک‌ ذخیره‌ نمایند.۱۹
چاپرا نیز افزون‌ بر اندوختهٔ‌ قانونی‌ بر سپرده‌ها که‌ پیش‌تر به‌ آن‌ اشاره‌ شد، به‌ نگه‌داری‌ این‌ اندوخته‌ اشاره‌ کرده، می‌گوید:
این‌ درصد، شامل‌ پول‌ نقد، سپردهٔ‌ دیداری‌ بانک‌ تجاری‌ نزد بانک‌های‌ دیگر و دارایی‌های‌ با درجهٔ‌ نقدینگی‌ بالا است.۲۰
آن‌ گروه‌ از اقتصاددانان‌ ایرانی‌ که‌ در چارچوب‌ بانکداری‌ بدون‌ ربا مقالاتی‌ نوشته‌اند، به‌ طور کلی‌ نگه‌داری‌ اندوختهٔ‌ قانونی‌ را در همهٔ‌ سپرده‌ها مطرح‌ کرده‌اند. تا آن‌جا که‌ مهدوی‌ (۱۳۶۹)، تغییر در اندوختهٔ‌ قانونی‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ را از ابزارهای‌ سیاست‌ پولی‌ قلمداد کرده‌ و گفته‌ است:
میزان‌ سپرده‌های‌ قانونی، مستقیماً‌ بر سود سپرده‌ گذار از دو طریق‌ تأثیر می‌گذارد: یکی‌ از طریق‌ افزایش‌ سهم‌ سود این‌ سپرده‌ها در تسهیم‌ به‌ نسبت‌ سود بانک‌ و مشتری. دوم‌ از نسبت‌ بیش‌تر سپرده‌های‌ مذکور که‌ وارد عملیات‌ بانکی‌ می‌شود؛ بنابراین، هر قدر ذخایر قانونی‌ این‌ سپرده‌ها بیش‌تر باشد، سود قابل‌ پرداخت‌ به‌ سپرده‌گذار کم‌تر و در نتیجه، حجم‌ کم‌تری‌ از سپرده‌ ممکن‌ است‌ جذب‌ بانک‌ شود.۲۱
موسویان‌ (۱۳۷۸) نیز معتقد است:
بانک‌ مرکزی، ذخایر قانونی‌ سپرده‌های‌ بانکی‌ را به‌ عنوان‌ مشارکت‌ قبول‌ کرده‌ و متناسب‌ با سیاست‌های‌ اقتصادی، در خرید و فروش‌ سپرده‌های‌ انتقال‌پذیر بانک‌های‌ تخصصی، سرمایه‌گذاری‌ کرده‌ و به‌ بانک‌های‌ عمومی‌ از این‌ بابت‌ سود بپردازد.۲۲نتایج‌ بررسی‌ دیدگاه‌های‌ گوناگون‌ دربارهٔ‌ نگه‌داری‌ ذخیرهٔ‌ قانونی‌ بر سپرده‌های‌ بانکی‌ را می‌توان‌ چنین‌ خلاصه‌ کرد:
اندوختهٔ‌ قانونی‌ در ابتدابه‌ دو منظور وضع‌ شد:
۱. تأمین‌ امنیت‌ سپرده‌ها و حمایت‌ از بانک‌ها به‌ وسیلهٔ‌ بانک‌ مرکزی‌ هنگام‌ مواجه‌ با خطر ورشکستگی‌ و مراجعه‌ همزمان‌ سپرده‌گذاران؛
۲. اِ‌عمال‌ سیاست‌ پولی‌ و کنترل‌ حجم‌ پول‌ از این‌ طریق.
امروزه، تأمین‌ امنیت‌ سپرده‌ها از راه‌های‌ دیگری‌ چون‌ بیمه‌ کردن‌ آن‌ها نیز امکان‌پذیر است. در مقام‌ سیاستگذاری‌ و کنترل‌ حجم‌ پول‌ نیز هنگامی‌ که‌ بانک‌ مرکزی‌ در صدد اعمال‌ سیاست‌ انبساطی‌ باشد می‌تواند با کاهش‌ نرخ‌ این‌ اندوخته، هدف‌ خود را محقق‌ سازد؛ اما اِ‌عمال‌ سیاست‌ انقباضی‌ در صورتی‌ ممکن‌ است‌ که‌ بانک‌ها دارای‌ ذخایر مازاد نباشند؛ بنابراین‌ دربارهٔ‌ سپرده‌های‌ دیداری‌ با توجه‌ به‌ نامشخص‌ بودن‌ میزان‌ مراجعهٔ‌ صاحبان‌ سپرده‌ برای‌ دریافت‌ وجوه‌ خود و نیز به‌ منظور اِ‌عمال‌ سیاست‌ پولی، بدون‌ تردید نگه‌داری‌ اندوختهٔ‌ قانونی‌ ضرورت‌ دارد. بدیهی‌ است&zwnj
/ 0 نظر / 41 بازدید