روش های موثر بانکداری در افغانستان

اکنون که افغانستان پس از سپری نمودن تحولات گوناگون، پا به عرصه بازسازی و نوسازی گذاشته است، رشد روند سرمایه گذاری در عرصه های دولتی و خصوصی از ضروریات مبرم مردم افغانستان و اقتصاد کشور دانسته میشود. افزون بر رشد زمینه های اقتصاد دولتی، تعالی و گسترش اقتصاد خصوصی از اولویت های اساسی برای افغانستان است؛ زیرا رشد و افزایش عرصه های اقتصاد خصوصی و در کلیت بلند رفتن میزان سرمایه گذاری خصوصی در کشور، مساوی بر رشد اقتصادو سرمایه شهروندان کشور است. 

با استناد بر این مسأله، یکی از روش های فعال برای گسترش اقتصاد خصوصی و بلند بودن ظرفیت سرمایه گذاری خصوصی، ایجاد و فعالیت بانکهای خصوصی داخلی، به خاطر خدمت موثر به اقتصاد شهروندان و گسترش زمینه های این فعالیت است.با توجه به کاستی ها و مشکلاتی که فرا راه سرمایه گذاری و در کلیت کار بانکداری در افغانستان وجود دارد، فعالیت بانک های خصوصی در افغانستان تا حدی با تجربه های مدرن در عرصه بانکداری همراه بوده است ؛ اما فراگیری موثر تجربه های خوب و مدرن در عرصه بانکداری در کشور، مستلزم عملی سازی روش های بهتر و مبتنی بر تجربه دقیق است که در ذیل نوشته – به طور فشرده – به این روش ها به صورت پیشنهادی، اشاره می شود: 

1- داشتن اعتماد، خدمات شفاف و صداقت در شیوه مدیریت از نخستین اصل های عمده در روش بانک داری است.

 

2-داشتن رابطه دو سویه میان بانک و مشتری از ضروریات عمده است.

 

3- فراهم سازی زمینه سهولت در عرضه خدمات و جلب توجه مردم، اصل دیگر است که بادد مدنظر باشد.

 

4- یکی از روش های جلب اعتماد، سهم دادن مردم در خود بانک است ؛ این سهم می تواند هم به صورت مادی باشد و هم به صورت معنوی. مهم این است که برای مردم، احساس و تشریک مساعی در بانک به وجود بیاید.

 

5- عرضه خدمات مدرن برابر با روش های امروزی، اصل دیگری در شیوه مدیریت بانکداری است و عملی سازی این روش ها می تواند هم سهولت را در عرضه خدمات به بار آورد و هم استندردهای کاری را به وجود آورد.

 

6- ابتکار و شیوه عمل جدید و مطابق به خواست ها و نیازهای مردم جامعه از اولویت های مهم در عرصه مدیریتی است. شکل گیری این ابتکار و شیوه عمل جدید، وابسته به ارزیابی ما از ضرورت ها و نیازمندی های اقتصادی مردم است.

 

از این که اقتصاد مردم افغانستان به شدت آسیب دیده است ؛ برای رشد متوازن و توسعه آن، می توان از طریق عملی ساختن روش های بانکداری سالم، عمل نمود ؛ اما این عمل سالم، مبتنی بر درک درست از شیوه های مدیریت سالم برای رشد اقتصاد مردم است. 

 

2-داشتن رابطه دو سویه میان بانک و مشتری از ضروریات عمده است.

 

3- فراهم سازی زمینه سهولت در عرضه خدمات و جلب توجه مردم، اصل دیگر است که بادد مدنظر باشد.

 

4- یکی از روش های جلب اعتماد، سهم دادن مردم در خود بانک است ؛ این سهم می تواند هم به صورت مادی باشد و هم به صورت معنوی. مهم این است که برای مردم، احساس و تشریک مساعی در بانک به وجود بیاید.

 

5- عرضه خدمات مدرن برابر با روش های امروزی، اصل دیگری در شیوه مدیریت بانکداری است و عملی سازی این روش ها می تواند هم سهولت را در عرضه خدمات به بار آورد و هم استندردهای کاری را به وجود آورد.

 

6- ابتکار و شیوه عمل جدید و مطابق به خواست ها و نیازهای مردم جامعه از اولویت های مهم در عرصه مدیریتی است. شکل گیری این ابتکار و شیوه عمل جدید، وابسته به ارزیابی ما از ضرورت ها و نیازمندی های اقتصادی مردم است.

 

از این که اقتصاد مردم افغانستان به شدت آسیب دیده است ؛ برای رشد متوازن و توسعه آن، می توان از طریق عملی ساختن روش های بانکداری سالم، عمل نمود ؛ اما این عمل سالم، مبتنی بر درک درست از شیوه های مدیریت سالم برای رشد اقتصاد مردم است.

/ 0 نظر / 2 بازدید