ارزشهای اخلاقی و اقتصاد توسعه


از دیدگاه‌ نقوی، اقتصاد توسعه‌ - که‌ نزدیک‌ به‌ نیم‌قرن‌ از پیدایش‌ آن‌ می‌گذرد. - یک‌ رشته‌ جدید با قلمرو خاص‌ خودش‌ است‌ که‌ در بستر علم‌ اقتصاد تولد یافته‌ ولی‌ در عین‌حال‌ از هویت‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است. اقتصاد توسعه‌ دیدگاهی‌ را در مباحث‌ مربوط‌ به‌ توسعه‌ دنبال‌ می‌کند که‌ با جریان‌ اصلی‌ علم‌ اقتصاد متفاوت‌ است، اقتصاد توسعه‌ بجای‌ اینکه‌ به‌ بررسی‌ راه‌حلهایی‌ بپردازد که‌ منجر به‌ ثابت‌ ماندن‌ نرخ‌ رشد درآمد ملی‌ است، می‌کوشد، راه‌حلهای‌ افزایش‌ درآمد سرانه‌ و توزیع‌ برابر آن‌ را کشف‌ نماید. تصویری‌ که‌ نقوی‌ از اقتصاد توسعه‌ بیان‌ می‌کند، دارای‌ سه‌ ویژگی‌ است‌ اول‌ - الگویی‌ جهانی‌ و جدید از توسعه‌ ارائه‌ می‌دهد. دوم‌ - دارای‌ محتوای‌ اخلاقی‌ است. سوم‌ - در شرایط‌ عادی، مناسب‌ترین‌ تاسیسات‌ برای‌ بهینه‌ کردن‌ محصول‌ و به‌ حداکثر رسانیدن‌ رفاه‌ مصرف کننده‌ را در بردارد، اما بر نقش‌ فعال‌ دولت‌ بعنوان‌ عاملی‌ که‌ به‌ منظور پیاده‌کردن‌ سیاستهای‌ مربوط‌ به‌ توسعه، چهارچوب‌ حقوقی‌ و قضایی‌ مناسبی‌ را جهت‌ استقرار سیستم‌ اقتصاد مختلط‌ به‌ اجرا درآورده، تأکید می‌کند. بواسطه‌ هدایت‌ و نظارت‌ دولت، بخش‌ خصوصی‌ در کنار بخش‌ عمومی‌ و به‌ کمک‌ هم، با دیدی‌ حمایت‌گرایانه‌ اهداف‌ سیستم‌ اقتصاد توسعه‌ را به‌ پیش‌ می‌برند. همچنین‌ در الگوی‌ ایشان‌ از توسعه، هنجارهای‌ اخلاقی‌ وعدالتِ‌ در توزیع‌ نیز از جایگاه‌ ویژه‌ای‌ برخوردار است، و عقیده‌ دارند توجه‌ به‌ این‌ امر، از جمله‌ مسائلی‌ است‌ که‌ جهان‌ و علم‌ اقتصاد پوزیتویستی‌ امروز بکلی‌ فاقد آن‌ است. آنچه‌ در این‌ مقاله‌ می‌آید در واقع‌ «ترجمه» فصل‌ پنجم‌ از کتاب‌ «اقتصاد توسعه، یک‌ الگوی‌ جدید» پروفسور نقوی‌ است‌ که‌ در آن‌ به‌ بیان‌ نسبت‌ ارزشهای‌ اخلاقی‌ و اقتصاد توسعه‌ پرداخته‌ است. [درخور ذکر است‌ که‌ کتاب‌ فوق‌ توسط‌ پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و اندیشه‌ اسلامی‌ ترجمه‌ شده‌ و در دست‌ چاپ‌ است] البته‌ لازم‌ به‌ توضیح‌ است‌ که‌ نویسنده‌ با استنادهای‌ کوتاه‌ و مکرر خود بر دیدگاهها و نظریه‌های‌ مختلف، گویی‌ از پیش‌ آگاهی‌ مبسوط‌ و کاملِ‌ خوانندة‌ خود را به‌ این‌ آرأِ‌ مفروض‌ دانسته‌ است. از این‌رو به‌ نظرمی‌رسد فهم‌ مقاله‌ حاضر برای‌ کسانی‌ که‌ به‌ تفصیل‌ از اصل‌ این‌ آرأ و نظرها آگاه‌ نباشند، بسیار دشوار و سخت‌ خواهد بود.
در فصلهای‌ پیشین‌ به‌ دقت‌ مباحث‌ مشخص‌ را در زمینة‌ اقتصاد و توسعه‌ به‌ بررسی‌ گرفتیم، اکنون‌ در نظر داریم‌ در خصوص‌ «اقتصاد توسعه‌ در دور بعدی‌ رشد» که‌ در صدد همزیستی‌ خلاق‌ میان‌ «اخلاق‌ و اقتصاد» است، بحث‌ کنیم. امیدواریم‌ این‌ بحث‌ اطلاعاتی‌ سودمند برای‌ طرفداران‌ مکتب‌ جدایی‌ اخلاق‌ از اقتصاد دربرداشته‌ باشد.
در چنین‌ وضعی‌ است‌ که‌ اقتصاد توسعه‌ برپایة‌ نتایج‌ فلسفة‌ اقتصادی‌ - اخلاقی‌ استوار می‌شود. در اقتصاد توسعه‌ این‌ دیدگاه‌ که: «درستیِ‌ نهادهایِ‌ اساسیِ‌ اجتماعی، اقتصادی‌ و سیاسی‌ - در رابطه‌ با افزایش‌ رفاه‌ محرومترین‌ قشرهای‌ جامعه‌ و کاهشِ‌ خالصِ‌ شمار آنان‌ به‌ قضاوت‌ نیاز دارد» بسیار مؤ‌ثر و هدایت‌کننده‌ خواهد بود. مسلماً‌ چنین‌ فلسفه‌ توسعه‌ای‌ دارای‌ بعد سیاسی‌ خواهد بود، که‌ به‌ بیان‌ راس‌ (1985 م) گسترش‌ اجماع‌ از لحاظ‌ هدف‌ و جهت‌ سبب‌ می‌شود تا فرآیند توسعه‌ تحقق‌ پیدا کند. به‌ منظور دستیابی‌ به‌ این‌ هدف، طبیعی‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ اقتصاد توسعه‌ باید صدف‌ ضدیت‌ با اخلاق‌ را بشکند و از آن‌ بیرون‌ آید و به‌ طور معمول، بدون‌ اینکه‌ روح‌ یا محتوای‌ علمی‌اش‌ را از دست‌ بدهد، در جهانی‌ که‌ «عقلانیت»(1) دیگر نمی‌تواند مترادف‌ و هم‌ معنای‌ «نفعِ‌ - شخصی»(2) قرار گیرد و همچنین‌ ملاحظه‌ دیگران‌ از لحاظ‌ اخلاقی‌ نمی‌تواند نشانه‌ بی‌عقلی‌ محسوب‌ شود، زندگی‌ کند. در حقیقت‌ اقتصاد توسعه‌ طبیعتاً‌ خود را با نوعی‌ حالت‌ اخلاقی‌ تطبیق‌ می‌دهد؛ یعنی‌ به‌ نتایج‌ حاصل‌ از بکارگیری‌ پاره‌ای‌ از حقوق‌ فردی‌ حساسیت‌ نشان‌ می‌دهد.

‌‌زمان‌ تعقل‌
اگرچه‌ جوهر پیام‌ اقتصاد توسعه‌ همچنان‌ دست‌ نخورده‌ باقی‌ مانده‌ است، ولی‌ کماکان‌ زمان‌ استحمام‌ اقتصاددان‌ توسعه‌ در تابشِ‌ گرمِ‌ انوارِ‌ شادمانی‌ خویش‌ فرا نرسیده‌ است. حقیقت‌ این‌ است‌ که‌ تا اندازه‌ای‌ به‌ علت‌ مبارزه‌ با «دخالت‌ - دولت»، بعضی‌ از قلمروهای‌ اساسیِ‌ اقتصاد توسعه‌ به‌ دست‌ فراموشی‌ سپرده‌ شده‌ است: «دست‌ نامریی» (بازار) اجازه‌ یافته‌ نقشی‌ بیش‌ از آنچه‌ پیشگامان‌ علم‌ اقتصاد برای‌ آن‌ قایل‌ بودند ایفا کند و اکنون‌ مفاهیم‌ کلیدی‌ آن‌ کمتر از گذشته‌ «مریی» می‌نماید. مثل: استراتژی‌ رشد متوازن‌ و غیرمتوازن‌ [نورکس، 1953 م، هیرشمن، (1958 م) ]، توسعه‌ نابرابر بین‌ مرکز و پیرامون‌ [امین، (1976 م)]، تز فشار شدید [روزنشتاین‌ - رودان، (1943 م)]، رونق‌ بزرگ‌ [گرسنکرون، (1962 م)]، حداقل‌ روش‌ حیاتی‌ [گالنسون‌ و لیبنشتاین، (1955 م)]، مراحل‌ رشد [روستو، (1971 م)]، پیوستگی‌ با جلو و عقب‌ [هیرشمن، (1958 م)]، و عرضه‌ نامحدود نیروی‌ کار [لوئیس، (1954 م)] در نتیجه‌ چنین‌ عقب‌نشینی‌ وسیعی، مکتب‌ اقتصاد توسعه‌ تا حدی‌ اعتبار خود را از دست‌ داد. ولی‌ آنچه‌ از دیدگاه‌ بعضی‌ عقب‌نشینی‌ از ارتفاعات‌ بلند استراتژیک‌ به‌ حساب‌ می‌آید از نظرگاه‌ اقتصاددانان‌ توسعه‌ جریان‌ فراگیری‌ و آموزش‌ گسترده‌ محسوب‌ می‌شود؛ یعنی‌ تشخیص‌ عمیقتر نارساییهای‌ دولت‌ در قالب‌ تنظیم‌کننده‌ نوسانات‌ اقتصادی‌ و مهاجرت‌ بین‌المللی‌ در فرآیند توسعه. حقیقت‌ مطلب‌ این‌ است‌ که‌ بسیاری‌ از مباحث‌ کلیدی‌ این‌ دانش‌ همچنان‌ موضوع‌ گفتگوهای‌ بی‌پایان‌ باقی‌ مانده‌ است. در فصل‌ «3 و 4» نیز یادآوری‌ شد که‌ ارتباط‌ بحث‌ بازار و دولت‌ با یکدیگر، نه‌ به‌ صورت‌ نظری‌ و نه‌ در عمل، آنطور که‌ بعضی‌ از طرفداران‌ معروف‌ مکتب‌ انتظارات‌ عقلانی‌ (لوکاس، 1972 م) تصور کرده‌اند، به‌ زیان‌ دولت‌ نبوده‌ است. در کشورهای‌ در حال‌ توسعه، کماکان‌ برنامه‌های‌ رشد و نوسازی‌ علی‌رغم‌ مخالفت‌ پاره‌ای‌ از اقتصاددانان‌ توسعه‌ (بوئر، 1972 م) رواج‌ دارد.
در این‌ کشورها دوره‌های‌ «بدون‌ برنامه» چه‌ از دیدگاه‌ نظریه‌پردازان‌ و چه‌ از نظرگاه‌ سیاستگذاران‌ همچنان‌ امری‌ غیرعادی، در زمینه‌ سیاستگذاری، حل‌ مسأله‌ فقر و نابرابری‌ و توزیع‌ مجدد درآمدها، تلقی‌ می‌شود. در حالی‌ که‌ در اغلب‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه، رشد اقتصادی، وضع‌ مناسبی‌ داشته‌ است‌ - در واقع‌ آمارهای‌ درآمد ملی‌ نرخ‌ مطلوبی‌ از رشد را نشان‌ می‌دهد (لیتل، 1981 م)، (بگواتی، 1984 م) - ولی‌ نباید کلیه‌ این‌ موفقیت‌ها را جزو معجزه‌های‌ «دست‌ نامریی» محسوب‌ کرد، زیرا «دست‌ مریی» دولت‌ نیز برای‌ جامعه‌ فواید بیشمار آفریده‌ است.
ماهیت‌ بحث‌ چنین‌ می‌نماید که‌ وظیفه‌ استحکام‌ بخشیدن‌ به‌ پایه‌های‌ علم‌ اقتصاد توسعه‌ در قالب‌ الگویی‌ جدید - یا، به‌ عبارتی‌ که‌ (لاکاتوش، 1970 م) آورده‌ است، برنامه‌ای‌ تحقیقی، علمی، پیشرفته‌ و بسیار خطیر و بحث‌انگیز است. (به‌ فصل‌ 1 و 2 مراجعه‌ شود) البته‌ باید پذیرفت‌ که‌ اقتصاد توسعه‌ از برخورد با ایدئولوژیهای‌ موجود در جهان‌ لطماتی‌ خورده‌ است‌ و با عرض‌ تأسف‌ سنتزهای‌ جدید در پاسخ‌ به‌ انتقادات‌ چپ‌ و راست‌ (هیرشمن، ط‌ 1981 م) مطرح‌ نشده‌ است. لذا، به‌ منظور پاسخگویی‌ به‌ بسیاری‌ از ایرادهای‌ علمی‌ - به‌ منظور اینکه‌ اقتصاد توسعه‌ در این‌ مسیر رشد کند - پایه‌های‌ فکری‌ اقتصاد توسعه‌ باید بیش‌ از پیش‌ و به‌ دقت‌ مورد شرح‌ و تجدیدنظر قرار گیرد. به‌ منظور نیل‌ به‌ هدف‌ مذکور، اقتصاد توسعه‌ باید به‌ نوعی‌ از بعضی‌ ناخالصیها پالایش‌ شود. دانش‌ مورد نظر ما به‌ آرأ و اندیشه‌های‌ اقتصاد نئوکلاسیکها نیازی‌ ندارد و باید به‌ سؤ‌الات‌ کهنه‌ پاسخهای‌ جدید دهد و فرضیه‌هایی‌ نو را مطرح‌ کند، خصوصاً‌ در زمینه‌هایی‌ که‌ مزیت‌ مقایسه‌ای‌ وجود دارد. از جمله؛ در زمینه‌ ایجاد توازن‌ بین‌ نقش‌ نسبی‌ بازار و دولت، بیان‌ بهتر فرآیندهای‌ رشد و تغییر ساختاری، درک‌ علل‌ نابرابریهای‌ درآمد و ثروت‌ بین‌ اغنیا و فقرا و همچنین‌ یافتن‌ راههای‌ گوناگون‌ بهبود وضع‌ قشرهای‌ آسیب‌پذیر جامعه؛ که‌ البته‌ وظیفه‌ای‌ سنگین‌ است.
به‌ منظور اجرای‌ چنین‌ برنامة‌ تحقیقاتی، باید موضوعات‌ دیگری‌ نیز بررسی‌ شود. از جمله: رابطة‌ پیچیده‌ بین‌ تولید و مبادله، خصوصاً‌ در زمینة‌ کالاهای‌ دستمزدی‌ و ارتباط‌ آن‌ با «استحقاق» محرومترین‌ قشرهای‌ جامعه؛ به‌ همین‌ سبب‌ دانستن‌ طرز پیدایش‌ و ساختار حق‌ مالکیت‌ خصوصی، بویژه‌ مالکیت‌ زمین‌ که‌ باید با توجه‌ به‌ ایده‌های‌ مورد قبول‌ عامه‌ از عدالت‌ و انصاف‌ مورد ارزیابی‌ قرار گیرد و همین‌ طور توجه‌ به‌ نتایج‌ سیاسی، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ که‌ در پی‌ دارد، بیش‌ از پیش‌ اهمیت‌ می‌یابد. دقیقاً‌ در جریان‌ چنین مباحثی‌ است‌ که‌ نارساییها، خود را نشان‌ می‌دهند - برای‌ مثال، بحث‌ در زمینه‌ اقتصادِ‌ آزاد از ارزشها که‌ اقتصاد توسعه‌ فعلی‌ عمیقاً‌ بر آن‌ تکیه‌ دارد و در زمینه‌ فلسفه‌ اخلاقی‌ طرفداران‌ مکتبِ‌ عدم‌ توجه‌ به‌ نتایج، که‌ هم‌ اقتصاد نئوکلاسیک‌ و هم‌ اقتصاد توسعه‌ تاکنون‌ از آن‌ غافل‌ بوده‌اند، این‌ نارساییها باید از طریق‌ تمرکز اقتصاد توسعه‌ بر دورنمای‌ تحلیلی‌ وسیعتر رفتار فردی، جبران‌ شود. در حقیقت‌ نیاز به‌ نظریه‌ای‌ درباره‌ انگیزه‌ انسان‌ که‌ منحصراً‌ بر اصل‌ به‌ حداکثر رسانیدن‌ نفعِ‌ شخصی‌ استوار نباشد، ولی‌ در عین‌ حال‌ بتواند بنگاههای‌ اقتصادی‌ را تا آنجا که‌ ممکن‌ است‌ به‌ ارزشهای‌ اخلاقی‌ - مثل‌ بی‌طرفی، اعتقاد به‌ رستگاری‌ عموم‌ افراد بشر، همدردی‌ و تعهد - حساس‌ و پای‌بند نماید، محسوس‌ است. از طرف‌ دیگر، اقتصاد توسعه‌ باید نظریه‌ای‌ درباره‌ حساسیت‌ و نتیجه‌ منطقی‌ حقوق‌ اخلاقی(3) عرضه‌ کند که‌ نه‌ صرفاً‌ دارای‌ ارزش‌ ظاهری‌ بلکه‌ متصف‌ به‌ ارزش‌ باطنی‌ نیز باشد. همانطور که‌ در فصل‌ 4 اشاره‌ شد، اقتصاد توسعه، باید به‌ گستردگی‌ نظریه‌ انتخابِ‌ عمومی‌ که‌ دربرگیرندة‌ بسیاری‌ از نهادها از جمله: دولت، سازمانهای‌ اجتماعی، اتحادیه‌های‌ کارگری، و بنگاههای‌ تجاری‌ است‌ که‌ فرد را به‌ جمع‌ مربوط‌ می‌سازد (ارو، 1977 م) و در عین‌ حال، به‌ مشکلات‌ این‌ نظریه‌ توجه‌ کند. مسئلة‌ دیگری‌ نیز که‌ در این‌ زمینه‌ وجود دارد اینکه‌ چرا اقتصاد توسعه‌ باید از این‌ دیدگاه‌ مورد بازسازی‌ قرار گیرد؟ نظریه‌ انتخابِ‌ عمومی‌ بر این‌ موضوع‌ تأکید دارد که‌ خودِ‌ ترجیحاتِ‌ فردی‌ و محتویات‌ آن‌ در واقع‌ به‌ وسیله‌ ماهیت‌ جامعه‌ شکل‌ می‌گیرد. اساسی‌ بودن‌ نسبیت، تعدد و جامعیت‌ قواعد و انتخاب‌ مشترک، دقیقاً‌ مشخصاتی‌ هستند که‌ علم‌ اقتصاد توسعه‌ باید به‌ آنها دست‌ یابد تا بتواند وجودش‌ را در قالب‌ الگویی‌ تضمین‌ کند و صلابتِ‌ نظری‌ و صحت‌ تجربی‌ خود را افزایش‌ دهد.
پس‌ از این‌ مبحث‌ ضروری‌ است‌ تا در دو بخش‌ بعدی‌ به‌ مطالعه‌ دلایل‌ ایجاد ارتباط‌ میان‌ اندیشه‌ اقتصادی‌ با هنجارهای‌ اخلاقی‌ مورد قبول‌ عامه‌ در یک‌ جامعه‌ و همچنین‌ قواعد انتخاب‌ مناسبی‌ که‌ هدف‌ آن‌ ایجاد آشتی‌ بین‌ اخلاق‌ و اقتصاد است، پرداخته‌ شود پاره‌ای‌ از این‌ مباحث‌ از تجزیه‌ و تحلیل‌ بحث‌ بازار - دولت‌ سخن‌ می‌گوید، ولی‌ در اینجا باید بحث‌ گسترده‌تری‌ در زمینه‌ پایه‌های‌ اخلاقی‌ اقتصاد توسعه‌ مطرح‌ شود. یک‌ وجه‌ منفی‌ این‌ بحث‌ مربوط‌ می‌شود به‌ بی‌اعتباری‌ نظریه‌ای‌ که‌ می‌گوید: «اقتصاد توسعه‌ باید غیر اخلاقی‌ بودن‌ حقوق‌ اخلاقی‌ را نادیده‌ بگیرد و یا حتی‌ توصیه‌ کند که‌ حقوق‌ اخلاقی‌ غیراخلاقی‌ شود. وجه‌ مهم‌ دیگر (غیراخلاقی‌ بودن)، حق‌ برخورداری‌ اقلیت‌ به‌ منظور تداوم‌ وضع‌ موجود در ارتباط‌ با وضع‌ اقتصادی‌ نادرست‌ (غیرعادلانه) است.

‌‌فراگیری‌ راه‌ رفتن‌ با کفش‌ دیگری‌
بطور گسترده‌ای‌ ادعا می‌شود که‌ نظریه‌ ضدیت‌ با اخلاق‌گرایی‌ را «آدام‌ اسمیت» در این‌ جمله: «از خیرخواهی‌ قصاب، آبجوساز تا نانوا نیست‌ که‌ ما به‌ غذای‌ شام‌ خود می‌رسیم‌ بلکه‌ هر کدام‌ از آنها به‌ فکر نفع‌ - شخصی‌ خویش‌ بوده‌اند»، عنوان‌ کرده‌ است. (اسمیت، 1975 صص‌ 26 - 27)، آنچه‌ بر ما پوشیده‌ است، اینکه‌ آدام‌اسمیت، که‌ کتاب‌ نظریه‌ (تئوری) احساسات‌ اخلاقی‌ را نوشته‌ است‌ چگونه‌ می‌تواند علیه‌ اثرِ‌ اصول‌ اخلاقی‌ در فرآیندهای‌ اقتصادی‌ داد سخن‌ دهد. در حقیقت‌ (رابینس، 1932 م) بود که‌ علم‌ اقتصاد را در صندوق‌ فلسفه‌ اثبات‌گرایی‌ به‌ دور از شعارهای‌ اخلاقی‌ محبوس‌ ساخت. براساس‌ این‌ خط‌ فکری، رفتار عقلایی‌ با به‌ حداکثر رسانیدن‌ نفع‌ - شخصی‌ مترادف‌ است‌ و در واقع، هر فعالیتی‌ که‌ بر ضد این‌ دیدگاه‌ باشد غیرعقلایی‌ محسوب‌ می‌شود.

‌‌خودخواهی‌ و اوضاع‌ موجود
قویترین‌ ادعانامه‌ به‌ لحاظ‌ حفظ‌ وضع‌ موجود را باید در قاعده‌ «بهینه‌ - پارتو» سراغ‌ گرفت. برای‌ مثال، حفظ‌ وضع‌ موجود، از دیدگاه‌ «پارتو بهینه» در صورتی‌ امکان‌پذیر است‌ که‌ شرایط‌ زندگی‌ فقرا بدون‌ تغییر در زندگی‌ ثروتمندان‌ بهبود یابد. علت‌ ضدیت‌ با تغییر این‌ قاعدة‌ «پارتو» از بی‌توجهی‌ آن‌ به‌ توزیع‌ درآمد و ثروت‌ ناشی‌ می‌شود. به‌ هر حال‌ ممکن‌ است‌ نابرابری‌ به‌ صورت‌ شکاف‌ بین‌ فقرا و اغنیا نمایان‌ شود.
این‌ نتیجه‌ در صورتی‌ حاصل‌ می‌شود (عملاً‌ چنین‌ است)، که‌ نقاط‌ «بهینه‌ - پارتو»، نقاط‌ بی‌تفاوت‌ فرض‌ شود. این‌ واقعیت‌ که‌ دربارة‌ قاعدة‌ مذکور اتفاق‌آرا (اجماع) وجود دارد، از محافظه‌کاری‌ آن‌ نمی‌کاهد. حقیقت‌ این‌ است‌ که‌ اگر فقرا وضع‌ موجود را از روی اکراه‌ و با ناخشنودی‌ بپذیرند دلیل‌ بر این‌ نیست‌ که‌ بر آن‌ صحه‌ می‌گذارند. زیرا نیروهای‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ که‌ بر تداوم‌ وضع‌ موجود اصرار می‌ورزند، مدافع‌ سرسخت‌ آنان‌ نیستند. بر همین‌ اساس‌ تحمل‌ وضع‌ نامطلوب‌ ا مور با تابش‌ اولین‌ پرتو امید به‌ زندگی عاری‌ از خشونت‌ و حادثه، از بین‌ خواهد رفت.
محافظه‌کاری‌ ذاتی‌ «بهینه‌ - پارتو» را می‌توان‌ در قضیه‌ اساسیِ‌ «اقتصاد رفاه» نیز ملاحظه‌ کرد. هر تعادل‌ رقابتی‌ «بهینه‌ - پارتو» است. و هر وضع‌ «بهینه‌ - پارتو» در شرایطی‌ از توزیع‌ مجدد که‌ به‌ ترکیب‌ بخشهای‌ اولیه‌ (نوع‌ توزیع‌ درآمد موجود) منجر نشود خود نوعی‌ تعادل‌ رقابتی‌ به‌ حساب‌ می‌آید. به‌ واقع‌ بخش‌ اول‌ قضیه‌ کارایی‌ تعادل‌ رقابتی‌ را اثبات‌ می‌کند. لذا، اگر تعادل‌ رقابتی‌ با فقر مفرط‌ همزیستی‌ نماید، هیچ‌کاری‌ برای‌ آن‌ نمی‌توان‌ کرد. با این‌ حال، همان‌طور که‌ سِن‌ (1987 م) گفته‌ است: قسمت‌ دوم‌ قضیه‌ بذر تغییر را در بردارد. وی‌ می‌گوید: «در مورد پاره‌ای‌ از بخشش‌های‌ اولیه‌ (نوع‌ توزیع‌ درآمد بین‌ افراد جامعه‌ که‌ از قبل‌ وجود داشته‌ است)، وضع‌ «بهینه‌ - پارتو» تقریباً‌ همان‌ تعادل‌ رقابتی‌ است، که‌ طرحهای‌ اولیه‌ توزیع‌ درآمد کمتر از سطح‌ «بهینه» را اصلاح‌ می‌کند. طرحهایی‌ که‌ احتمالاً‌ قبل‌ از عملکرد بازار به‌ برنامه‌هایی‌ بر ضد فقرا تبدیل‌ می‌شود ولی‌ این‌ گونه‌ همکاریها تنها در صورتی‌ تحقق‌ پیدامی‌کند که‌ افراد به‌ صورت‌ ارادی‌ اطلاعات‌ خود را در خصوص‌ درآمدهای‌ اولیه‌ در اختیار دیگران‌ قرار دهند - شرطی‌ که‌ به‌ ندرت‌ اتفاق‌ می‌افتد. - اقتصاددانان‌ نئوکلاسیک‌ قضیه‌ مورد نظر را در مقاطع‌ گوناگون‌ مانند فال‌ گرفتن‌ با فنجان‌ قهوه‌ تعبیر و تفسیر می‌کنند.

‌‌نوعدوستی‌ و تغییر اجتماعی
خوشبختانه، اخلاف‌ «آدام‌ اسمیت» این‌ مطلب‌ را که‌ «رفتار عقلایی‌ دلیلی‌ ندارد - و این‌ گونه‌ نیست‌ که‌ - خودبخود محور رفاه‌گرایی، باشد» به‌ خوبی‌ درک‌ می‌کنند. همان‌ مطلبی‌ که‌ اقتصاد مثبت‌ به‌ دنبال‌ آن‌ است‌ و اقتصاد توسعه‌ نیز بدون‌ شک‌ آن‌ را می‌پذیرد. اقتصاددانان‌ سخن‌ «ارسطو» را که‌ می‌گوید: «ما با دوستان‌ خود آن‌گونه‌ رفتار می‌کنیم‌ که‌ دوست‌ داریم‌ آنها با ما رفتار کنند» - کاملاً‌ نادیده‌ گرفته‌اند: قلب‌ واقعی‌ این‌ مباحث‌ و قواعدی‌ که‌ رفتار انسان‌ نیز از آن‌ نشأت‌ می‌گیرد. این‌ است‌ که‌ رفتار خودخواهانه، نسخه‌ی‌ حقیقی‌ و شایسته‌ی‌ زندگیِ‌ انسان‌ نیست. زیرا قاعده‌ی‌ حقوق، که‌ براساس‌ انصاف‌ و عدالت‌ وضع‌ شده‌ است‌ مانع‌ از آن‌ می‌شود که‌ بازار آزاد - که‌ همواره‌ از طریق‌ اطلاعات‌ نامناسبی‌ تغذیه‌ می‌شود - بتواند علیه‌ منافع‌ جامعه‌ای‌ متمدن‌ عمل‌ کند. توصیفی‌ مشابه‌ درباره‌ دیدگاه‌ خیالپردازانه‌ وجود دارد که‌ می‌گوید: تنها نوعدوستی‌ است‌ که‌ جهان‌ را به‌ حرکت‌ درمی‌آورد. در مجموع، همواره‌ ترکیبی‌ درست‌ از رفتارهای‌ مبتنی‌ بر خودخواهی‌ و عاری‌ از خودخواهی‌ است‌ که‌ سبب‌ موفقیت‌ در جهان‌ می‌شود.
اصل‌ سیدویک، (1874 م) می‌گوید: «انصاف» اقتضا می‌کند هر عملی‌ را که‌ هر یک‌ از ما فکر می‌کند برای‌ خودش‌ درست‌ است‌ و تلویحاً‌ فکر کرده‌ است‌ که‌ برای‌ کلیه‌ اشخاص‌ شبیه‌ وی‌ که‌ در شرایط‌ مشابه‌ قرار دارند، نیز درست‌ است‌ مراعات‌ کنیم. الگوی‌ هارسنی، (1977 م) درباره‌ احتمال‌ انصاف‌ در قضاوت‌ ارزشی‌ اخلاقی‌ که‌ مفصلاً‌ در فصلهای‌ قبل‌ توضیح‌ داده‌ شد می‌گوید: «افراد نه‌ تنها دارای‌ ترجیحات‌ فردی‌ بلکه‌ دارای‌ ترجیحات‌ اخلاقی‌ نیز هستند. این‌ ترجیحات‌ اخلاقی‌ به‌ ندرت‌ فرد را وادار می‌کند تا رفتاری‌ عامه‌پسند و بی‌طرفانه‌ از خود نشان‌ دهد. هیر، (1963 م) انصاف‌ را با ترجیحات‌ شخصی‌ که‌ همگان‌ دارای‌ آن‌ هستند برابر می‌داند و می‌گوید: رفتار عقلایی‌ فرد نباید وقتی‌ در شرایط‌ محیطی‌ مشابه‌ قرار می‌گیرد، تغییر کند. نکات‌ اصلی‌ این‌ مدل‌ آن‌ است‌ که‌ اولاً‌ انگیزه‌ افراد در کنشهای‌ خود تحت‌تأثیر دلایل‌ شخصی‌ و اخلاقی‌ قرار دارد. ثانیاً‌ برای‌ هر فرد داشتن‌ رفاه‌ مهم‌ است. در حالی‌ که‌ ترجیحات‌ شخصی‌ تحت‌ تأثیر قاعده‌ به‌ حداکثر رساندن‌ نفعِ‌ - شخصی‌ قرار دارد، ترجیحات‌ اخلاقی‌ منعکس‌ کننده‌ اصل‌ «هارسنی» در خصوص‌ ظرفیت‌ فردی‌ هر کس‌ در قضاوت، ارزش‌ اخلاقی‌ بی‌طرفانه‌ای‌ است‌ که‌ از طریق‌ قراردادن‌ خود به‌ جای‌ دیگری‌ انجام‌ می‌دهد. معیار ارزیابی‌ قضاوت‌ ارزشی‌ در قالب‌ یک‌ قضاوت‌ اخلاقی‌ این‌ است‌ که‌ فرض‌ کنیم‌ قضاوت‌ مذکور به‌ ناحق‌ تحت‌ تأثیر منافع‌ - شخصی‌ و ترجیحات‌ شخصی‌ یک‌ فرد قرار نمی‌گیرد. (هارسنی، 1977 م)
برخلاف‌ قاعده‌ «هارسنی»، قاعده‌ انتخاب‌ پیشنهادی‌ «رالس»، مطلوبیت‌ گرایی‌ را مردود می‌داند. همان‌طور که‌ در فصل‌ چهارم‌ نشان‌ داده‌ شد، این‌ قاعده‌ در چارچوب‌ مفهوم‌ «عدالت‌ یعنی‌ برابری» بیان‌ می‌شود. مفهوم‌ مذکور بر این‌ تصور است‌ که، همشهریان‌ آزاد و برابر یک‌ جامعه‌ «به‌ نظم‌ اجتماعی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ نظم‌ طبیعی‌ لایتغیر و یا در قالب‌ سلسله‌ مراتب‌ نهادینه‌ شده‌ توسط‌ ارزشهایی‌ مذهبی‌ یا اشرافیت‌ نگاه‌ نمی‌کنند (رالس، 1985 م). بنابراین‌ اگر، در یک‌ جامعه، نظم‌ اجتماعی‌ موجود با مفهوم‌ عدالت‌ که‌ همگان‌ آن را پذیرفته‌اند مطابقت‌ نکند مجبور به‌ تغییر ماهیت‌ است. این‌ تغییرات‌ به‌ عنوان‌ بخشی‌ از یک‌ نظام‌ تعاون‌ (اختیاری) بین‌ اشخاص‌ آزاد و برابر که‌ در جامعه‌ای‌ که‌ در آن‌ متولد شده‌اند زندگی‌ می‌کنند و از (لحاظ‌ فکری) نقاب‌ جهل‌ را کنار زده‌اند تا بتوانند تصمیمات‌ بی‌طرفانه‌ای‌ (از همان‌ سنگ‌ اول‌ بنا) درباره‌ «ساختار» جامعه‌ اخذ نمایند، تحقق‌ پیدا می‌کنند. قدرت‌ معیار «رالسی» خود را در یافتن‌ نهادهای‌ مناسب‌ که‌ بر اساس‌ انصاف‌ انتخاب‌ شوند، نشان‌ می‌دهد. به‌ علاوه‌ معیار مذکور، تلویحاً‌ از یک‌ سیاست‌ اجتماعی‌ فعال‌ سخن‌ می‌گوید که‌ هدف‌ آن‌ تصحیح‌ بی‌عدالتیهای‌ نهادهای‌ موجود است. بر این‌ اساس‌ و برخلاف‌ قاعده‌ «بهینگی‌ - پارتو»، قاعده‌ مورد نظر «رالس» طرفدار حفظ‌ وضع‌ موجود نیست.
وجه‌ دیگری‌ از نظریه‌ «رالسی» که‌ آن‌ را در اقتصاد توسعه‌ به‌ نمایش‌ گذارده‌ است‌ برداشتهای‌ غیرمتافیزیکی، ولی‌ اخلاقی‌ از نهادهای‌ سیاسی، اقتصادی‌ و اجتماعی‌ است‌ (رالس، 1985 م). از آنجا که‌ نظریه‌ مذکور اساساً‌ برپایه‌ مفهوم‌ سیاسی‌ بنا شده‌ است، لذا بر این‌ امر تأکید دارد که‌ باید «وفاق‌ عمومی» به‌ وجود آید که‌ کلیه‌ نظریه‌های‌ فلسفی‌ و مذهبی‌ مخالف‌ براساس‌ آن‌ بتوانند در جامعه‌ای‌ دموکراتیک‌ (مردمی) در کنار هم‌ به‌ حیات‌ خود ادامه‌ دهند.
چنین‌ وفاق‌ عمومی‌ و گسترده‌ تنها از طریق‌ اجرای‌ برنامه‌های‌ جدی‌ محو فقر که‌ هدف‌ آن‌ کاهش‌ فقر مطلق‌ در متن‌ یک‌ اقتصاد رو به‌ رشد است، تحقق‌پذیر خواهد بود. به‌ اعتقاد «رالس» حفظ‌ و صیانت‌ وحدت‌ اجتماعی‌ نشانه‌ وفاداری‌ همشهریان‌ به‌ نهادهای‌ مشترک‌ آنهاست‌ که‌ بر پذیرش‌ عمومی‌ آنها و درک‌ سیاسی‌ عدالت‌ قرار دارد و ساختار اساسی‌ جامعه‌ را تنظیم‌ می‌کند.
با توجه‌ به‌ مفهوم‌ عدالت‌ در مکتب‌ «رالس»، ما از کتب‌ «پارتو» در زمینه‌ به‌ حداکثر رسانیدن‌ مطلوبیت‌ و از خودخواهی‌ موجود در نظریه‌ رفتار عقلایی، بسیار فاصله‌ گرفته‌ایم. در این‌ مدل، ما افرادی‌ آزاد و برابریم، که‌ نگران‌ رفاه‌ دیگران، خصوصاً‌ محرومترین‌ قشرهای‌ جامعه، هستیم. تنها هدف‌ اصلی‌ در این‌ الگو بازسازی‌ مجدد نهادهای‌ اساسی‌ اجتماعی، سیاسی‌ و اقتصادی‌ است‌ که‌ مستقیماً‌ بر بهبود زندگی‌ افراد و رفاه‌ اجتماع‌ اثر می‌گذارد. این‌ مسؤ‌لیت‌ سنگین‌ هرگز در چارچوب‌ نظریه‌ به‌ حداکثر رساندن‌ مطلوبیت، تحقق‌ پیدا نمی‌کند. زیرا به‌ طور کلی، تغییر ساختاری‌ بر برخی‌ اثر معکوس‌ دارد و حالتی‌ نامطلوب‌ در آنان‌ ایجاد می‌کند.

‌‌نکاتی‌دربارة‌ غیراخلاقی‌بودنِ‌ «حقوق» اخلاقی
نکتة‌ دیگر در باب‌ امتزاج‌ اخلاق‌ با اقتصاد توسعه‌ اینکه‌ ما باید از لحاظ‌ فلسفی‌ تجزیه‌ و تحلیلی‌ انجام‌ دهیم‌ که‌ براساس‌ آن‌ «حقوق» اخلاقی‌ و آزادی‌ یعنی‌ مشخصاً‌ حقوقی‌ که‌ نتایج‌ مطلوبی‌ به‌ بارمی‌آورد، اولویت‌ پیدا کند. اما ممکن‌ است‌ این‌ اندیشه‌ در برخی‌ اذهان‌ رسوخ‌ کند که‌ اجرای‌ حقوق، خصوصاً‌ حق‌ مالکیت‌ خصوصی‌ اثر چشمگیری‌ بر ساختار اساسی‌ جامعه‌ خواهد داشت. بنابراین، این‌ سؤ‌ال‌ حیاتی‌ به‌ وجود می‌آید که‌ آیا نظریه‌ توسعه‌ باید بشدت‌ تحت‌ تأثیر نظریه‌ «بی‌توجهی‌ به‌ آثار اخلاقی» قرار گیرد؟ پاسخ این‌ سؤ‌ال‌ احتمالاً‌ منفی‌ است. حال‌ آنکه‌ حقوق‌ دارای‌ یک‌ ارزش‌ ذاتی‌ است‌ و نباید به‌ نتایج‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ آن‌ حساسیت‌ نشان‌ نداد.
بسیار آموزنده‌ خواهد بود اگر اولویت‌ «حقوق» را با توجه‌ به‌ نظریه‌ استحقاقِ‌ اخلاقی‌ «نوزیک» در نظر گیریم‌ تا محدودیتهای‌ نظریه‌ افراطی‌ و اخلاقی‌ طرفداران‌ (بی‌توجهی‌ به‌ آثار اخلاقی) نیز روشن‌ شود. به‌ آسانی‌ می‌توان‌ مشاهده‌ کرد که‌ نظریه‌ طرفداران‌ مکتب‌ «بی‌توجهی‌ به‌ آثار اخلاقی» حقوق‌ «اخلاقی» را به‌ شدت‌ از مقولات‌ اخلاقی‌ دور خواهد کرد.

‌‌نظریه‌ استحقاق‌ «نوزیک»
«نوزیک» (1974 م) نظریه‌ استحقاق‌ و «عدالت‌ تاریخی» را مطرح‌ ساخت. این‌ نظریه‌ شدیداً‌ از «نظریه‌ بی‌توجهی‌ به‌ آثار اخلاقی» دفاع‌ می‌کند و به‌ نوعی‌ روش‌ خاص‌ توجه‌ دارد. «نوزیک» اصولاً‌ مایملکی‌ را که‌ از طریق‌ نامشروع‌ و ناروا به‌ دست‌ آمده‌ است، مثل‌ دزدی، به‌ رسمیت‌ نمی‌شناسد، و در باب‌ عدالت، هر نوع‌ توزیع‌ دارایی، که‌ از طرق‌ مشروع‌ حاصل‌ شود تقدیس‌ کرده، می‌گوید:
محتوای‌ کلی‌ نظریه‌ عدالت‌ درباره‌ مایملک‌ این‌گونه‌ است‌ که‌ یک‌ شخص‌ تنها زمانی‌ مالک‌ واقعی‌ است‌ که‌ براساس‌ اصول‌ عدالت‌ حاکم‌ بر اکتساب‌ و انتقال‌ و پاک‌ کردن‌ مال، دارایی‌ را کسب‌ کرده‌ باشد. اگر مایملک‌ هر شخص‌ عادلانه‌ باشد، آنگاه‌ مجموع‌ مایملک‌ جامعه‌ (توزیع) عادلانه‌ خواهد بود.
«نوزیک» صراحتاً‌ می‌پذیرد که‌ ممکن‌ است‌ «بی‌عدالتی‌ در گذشته» مایملک‌ زمان‌ حال‌ را به‌ طرق‌ مختلف‌ شکل‌ داده‌ باشد و اینکه‌ اگر مسئله‌ پاک‌کردن‌ لطمات‌ وارده‌ بر این‌ دو اصل‌ یعنی‌ (اصل‌ عدالت‌ در مایملک‌ و عدالت‌ در انتقال) به‌ بیش‌ از یک‌ نسخه‌ برای‌ مایملک‌ منجر شود، آنگاه‌ مشخص‌ نیست‌ که‌ کدامیک‌ از دو سند، ولایت‌ دارد. شاید نوع‌ ملاحظات‌ مربوط‌ به‌ عدالت‌ در توزیع‌ و برابری‌ (انصاف) که‌ قبلاً‌ نیز به‌ آن‌ اشاره‌ شد، نقش‌ مشروع‌ در این‌ انتخاب‌ اضافی(4) ایفا نماید.
«نوزیک» با اشاره‌ به‌ این‌ قضایا اهمیت‌ پالایش‌ بی‌عدالتی‌ درگذشته‌ را، (شاید به‌ این‌ دلیل‌ که‌ آن‌ را انتخابی‌ اضافی‌ و نامناسب‌ می‌داند) نادیده‌ گرفته‌ است‌ و به‌ جای‌ آن، هر نوع‌ ساختار مالکیت‌ موجود را - مثل؛ حق‌ مالکیت‌ تنظیم‌ شده‌ توسط‌ دولت‌ - مردود می‌شمارد زیرا پذیرش‌ آن‌ سبب‌ خدشه‌دار شدن‌ حقوق‌ فردی‌ می‌شود. نظریة‌ استحقاق‌ بر آن‌ است‌ که‌ توزیع‌ مجدد، سبب&zwn

/ 0 نظر / 23 بازدید