عوامل تعیین‌کننده سلامتى

                  سلامتى داراى چند عامل است و عوامل موثر بر آن هم درون شخص و هم بیرون از او و در جامعه‌اى که او زندگى مى‌کند قرار دارند. گفتن اینکه انسان چیست و قربانى چه بیمارى‌هائى مى‌شود چیزى واضح، و وابسته به ترکیب این دو دسته عوامل یعنى عوامل ژنتیک و زیست‌محیطی، است. این عوامل بر هم اثر مى‌کنند و از این برهم‌کنش ممکن است سلامت ارتقاء یا کاهش یابد. و از این‌رو سلامت کل جامعه و افراد را مى‌توان نتیجهٔ بر‌همکنش‌هاى بسیار دانست و تنها اشارهٔ مختصرى به عوامل تعیین‌کننده یا متغیرهاى مهم‌تر در اینجا ذکر مى‌شود؛ از این قرار است وراثت ، محیط زیست ، شیوهٔ زندگى ، وضعیت اقتصادى اجتماعى ، خدمات بهداشت و رفاه خانواده و عوامل دیگر.         محیط زیست           شرایط اجتماعی فرهنگی رفتاری (شیوه ...           خدمات بهداشتی           جنسیت             تعیین‌کننده‌های بیولوژیک           وضعیت اقتصادی - اجتماعی           پیر شدن جمعیت           عوامل دیگر               محیط زیست   نخستین‌بار بقراط بیمارى را با محیط زیست مرتبط دانست: آب، وضعیت اقلیمى و ... قرن‌ها بعد آقاى Pettcnkofer آلمانى نظریهٔ ارتباط بیمارى با محیط زیست را از نو زنده کرد.       محیط زیست به دو گروه ”درونی“ و ”بیرونی“ طبقه‌بندى مى‌شود محیط زیست درونى انسان شامل ”هر جزء یا همهٔ اجزاء، بافت‌ها، اندام‌ها و دستگاه‌ها و عملکرد هماهنگى دستگاه‌ها“ است.       محیط زیست درونى در حیطهٔ کار پزشکى داخلى است که انسان پس از بارورى تخم با آن مواجه مى‌شود و تعریف آن (Macro - Environment) شامل چیزهائى است که انسان پس از بارورى تخم با ان مواجه مى‌شود و تعریف آن‌ چنین است: ”تمام آنچه که هر انسان (میزبان) را فرا گرفته است“ و مى‌توان آن‌را اجزاء فیزیکی، زیست‌شناختى و روانى اجتماعى بخش کرد و هر یک از این اجزاء یا همهٔ آنها مى‌توانند بر سلامت انسان آسیب رسانده و او را آمادهٔ ابتلاء به بیمارى کنند.       بعضى اپیدمیولوژیست‌ها واژهٔ ”محیط زیست کوچک“ (یا محیط زیست خانگی) را براى بیان محیط زیست فردى که شامل روش زندگى و شیوهٔ زندگى فردى (مانند عادات غذا خوردن، دیگر عادات شخصى (سیگار کشیدن یا نوشیدن مشروب) و استفاده از داروهاى (مخدر) و است، به‌کار مى‌برند. همچنین رسم است که دربارهٔ محیط زیست‌شغلی، اقتصادى اجتماعى و عاطفى هم‌صحبت شود. این واقعیت ثابت شده که محیط زیست بر رفاه جسمی، روانى و اجتماعى کسانى که در آن زندگى مى‌کنند تأثیر مستقیم دارد. دامنهٔ عوامل زیست‌محیطى از تأمین آب، مسکن، تنش‌هاى روانى - اجتماعى و ساختار خانوادگى تا نظام‌هاى کمک اجتماعى و اقتصادى - و تا سازمان‌دهى خدمات بهداشتى و بهزیستى اجتماعى در جامعه کشیده مى‌شود.       اجزاءِ زیست‌محیطى (فیزیکی، زیست‌شناختى و روانى - اجتماعی) کاملاً مجزا از هم نیستند. بلکه چنان در یکدیگر تنیده و درهم رفته‌اند که واقع‌بینانه‌تر و مثمرتر آن است که محیط زیست انسان هنگام توجه به اثر آن بر سلامت جامعه به‌صورت کلى و جامع (In toto) در نظر گرفته شود. اگر محیط زیست مساعد باشد شخص مى‌تواند از همهٔ توانائى‌هاى جسمى و روانى استفاده کامل بنماید. حافظت و ارتقاء بهداشت خانواده و محیط زیست یکى از مهم‌ترین موضوع‌هاى جهان امروز است.       تعیین‌کننده‌هاى بیولوژیک   صفات جسمى و روانى هر انسان تا اندازه‌اى به‌وسیلهٔ طبیعت ژن‌هاى او به‌هنگام لقاح اسپرماتوزوئید و اوول) تعیین مى‌شود. ساختمان ژنتیک ثابت است و پس از بارورى نمى‌توان آن‌را تغییر داد.       اینک تعدادى از بیمارى‌هاى با منشاء ژنتیک شناخته شده‌اند، مانند نابه‌هنجارى‌هایا کروموزمی، اختلالات متابولیسم، عقب‌افتادگى ذهنی، بعضى انواع بیمارى قند و ... بنابراین تعیین سلامتى تا اندازه‌اى به تشکیلات ژنتیک انسان بستگى دارد.       از دیدگاه ژنتیک سلامتى را مى‌توان چنین تعریف کرد:       ”حالتى که از نظر ژنتیک ژن‌هاى مربوط و مخصوص نقص‌ها و بى‌نظمى‌هاى جدى وجود نداشته و هیچ نوع انحراف هم از نظر مجموع مقدار مواد کروموزمى کاریوتیپ یا مقدار تعیین شده به‌عنوان مثبت در کار نباشد، و تشکیلات ژنتیک، ژن‌هاى مربوط به ویژ‌گى‌هاى هنجار و کاریوتیپ هنجار را داشته باشد“.       ”سلامت مثبت“ مورد نظر WHO حاى است که هر شخص باید به‌صورتى هر چه کامل‌تر توانائى‌هاى ژنتیک ارثى خود را بروز دهد و این تنها هنگامى مقدور است که شخص بتواند در دارتباط سالم با محیط زیست خود زندگى کند یعنى محیط توانائى‌هاى ژنتیک را به واقعیت‌هاى فنوتیپ تبدیل کند.       شرایط اجتماعى فرهنگى رفتارى (شیوه زندگى)   اصطلاح ”شیوه زندگی“ نظریهٔ نسبتاً شایعى است که بیشتر اوقات براى اشاره به ”روش زندگى مردم“ به‌کار مى‌رود و بازتاب دامنهٔ کامل ارزش‌هاى اجتماعی، طرز برخورد و فعالیت‌ها است. شیوهٔ زندگى ترکیبى از الگوهاى رفتارى و عادات فردى در سراسر زندگى (اعتیاد به الکل و دخانیات) است که در طى فرآیندهاى اجتماعى شدن به‌وجود آمده است. شیوهٔ زندگى از طریق روابط متقابل فرد با والدین، دوستان، خواهر و برادر، افراد هم‌سن و از طریق دبستان و رسانه‌هاى گروهى آموخته مى‌شود.       سلامتى مستلزم ارتقاء شیوۀ زندگى بهداشت است. در ۲۰ سال گذشته انبوهى از شواهد گردآوردى شده که نشان مى‌دهد بین سلامتى و شیوەد زندگى افراد همبستگى وجود دارد. بسیارى از مشکلات بهداشتى امروزى و به‌خصوص در کشورهاى پیشرفته (مانند چاقی، بیمارى سرخ‌رگ‌هاى تاجى قلب، سرطان ریه، اعتیاد) با دگرگونى‌هاى شیوهٔ زندگى رابطه دارند. در کشورهاى رو به پیشرفته که هنوز شیوهٔ زندگى سنتى ادامه دارد خطرهاى مربوط به بیمارى و مرگ در رابطه با فقدان بهسازى محیط، بدى تغذیه، بهداشت فردی، عادات اولیهٔ انسان و الگوهاى فرهنگى و سنتى هستند.       وضعیت اقتصادى - اجتماعى   از قدیم وضعیت اقتصادى - اجتماعى بر سلامت انسان مؤثر شناخته شده است. در اکثر مردم جهان، وضعیت سلامت در درجهٔ اول با درجهٔ پیشرفت اقتصادى - اجتماعی؛ یعنى درامد سرانه سطح آموزش، تغذیه، اشتغال، مسکن، نظام سیاسى کشور و ... تعیین مى‌شود مهم‌ترین این عوامل تعیین‌کننده عبارتند از:       الف. وضعیت اقتصادی: بیش از همه مقدار درآمد سرانه به‌عنوان عملکرد وضع کلى اقتصادى پذیرفته شده است. شکى نیست که در بسیارى از کشورهاى رو به پیشرفت. توسعهٔ اقتصادى عامل عمدهٔ کاهش ابتلاء و افزایش طول عمر و بهبود کیفیت زندگى بوده است. وضعیت اقتصادى تعیین‌کنندهٔ قدرت خرید، استاندارد زندگی، کیفیت زندگی، بعد خانواده و الگوهاى بیمارى و رفتار انحرافى در جامعه هستند. همچنین وضعیت اقتصادى عامل مهمى در جست‌وجو و رسیدن مردم به خدمات بهداشتى است. طنزآمیزتر آنکه ثروت مى‌تواند در بروز بیمارى‌ها هم سهمى داشته باشد و نمونهٔ آن افزایش میزان ابتلاء به بیمارى سرخ‌رگ‌هاى قلب، بیمارى قند و چاقى در گروه‌هاى از نظر اقتصادى - اجتماعى مرفه‌تر است.       ب. سطح آموزش: یک عامل عمدهٔ دیگر مؤثر بر وضعیت سلامتى سطح آموزش (و به‌خوص سطح آموزش زنان) است. نقشهٔ بى‌سوادى در جهان با نقشهٔ فقر، سوء تغذیه، بیمارى و بالا بودن میزان میرائى شیرخواران و کودکان در جهان انطباق بسیار دارد. مطالعات نشان مى‌دهند که سطح آموزش بدون توجه به شیرخواران و کودکان در جهان انطباق بسیار دارد. مطالعات نشان مى‌دهند که سطح آموزش بدون توجه به در دسترس بودن امکانات بهداشتى تا حدى اثر فقر را بر سلامتى جبران مى‌کند. مثلاً یک نمونهٔ چشمگیر این موضوع ایالت کوچک کرالا در هندوستان است. در سال ۱۹۸۴ در این ایالت میزان میزائى شیرخواران ۲۹ در هزار تولد زنده (در مقایسه با میزان سراسرى هند که ۱۰۴ بوده) بود. یک عامل عمدهٔ کم بودن این میزان در آن ایالت بالا بودن با سوادى زنان به میزان ۷/۶۵ درصد (در مقایسه با میزان سراسرى هند ۸/۲۴ درصد) است.       ج. سطح اشتغال: بالا بودن سطح اشتغال به کارهاى مفید موجب ارتقاء سلامتى است زیرا در افراد بیکار به‌طور معمول میزان بروز بیمارى و مرگ بیشتر است. از نظر بسیارى اشخاص از دست دادن کار به معناى از دست دادن درآمد و موقعیت اجتماعى است. بیکارى مى‌تواند موجب ضایعات روان‌شناختى و اجتماعى شود.       د. نظام سیاسى کشور: بهداشت با نظام سیاسى کشور هم مرتبط است. بیشتر اوقات مانع عمدهٔ اجراء فن‌آورى‌هاى بهداشتی، دلایل فنى نیست بلکه سیاسى است، تصمیمات مربوط به تخصیص منابع، سیاست نیروى انسانى انتخاب فن‌آورى و میزان استفاده از آنها در خدمات بهداشتى و دسترسى بخش‌هاى مختلف جامعه نمونه‌هائى از دخالت نظام سیاسى کشور در ادارات خدمات بهداشتى جامعه است. درصدى که از درآمد سرانه صرف بهداشت مى‌شود، نشانگر چندى (کمی) تعهد سیاسى دولت را نشان مى‌دهد. اطلاعات موجود نشان مى‌دهد که در هندوستان در حدود ۳ درصد درآمد سرانه صرف بهداشت و بهزیستى خانواده مى‌شود. سازمان بهداشت جهانى تخصیص ۵ درصد از درآمد سرانهٔ هر کشور براى بهداشت را شرط رسیدن به‌ هدف بهداشت براى همه تا سال ۲۰۰۰ تعیین کرده است. آنچه مورد نیاز است تعهد سیاسى و رهبرى معطوف به پیشرفت اجتماعى است و نه تنها توسعهٔ اقتصادی. اگر قرار باشد وضعیت بد بهداشتى دگرگون شود باید کل نظام سیاسى - اجتماعى هر جامعهٔ معین تغییر کند. اقدام اجتماعی، سیاسى و اقتصادى براى از بین بردن خطرات در محیط زیست و کار مردم ضرورى است.       خدمات بهداشتى   اصطلاح ”بهداشت و بهزیستى خانواده“ طیف گسترده‌اى خدمات فردى و اجتماعى دربارهٔ درمان بیمارى‌ها، پیشگیرى از ناخوشى و ارتقاء بهداشت را شامل مى‌شود. مقصود از خدمات بهداشتى بهبود وضعیت سلامت جامعه است. مثلاً ایمن‌سازى کودکان مى‌تواند ببر بروز یا وفور بعضى بیمارى‌ها اثر بگذارد و تدارک آب آشامیدنى سالم مى‌تواند ابتلاء و میرائى بیمارى‌هاى منقله به‌وسیلهٔ آب را کم کند و مراقبت زنان باردار و کودکان هم در مرگ و میر مادران به علل ناشى از باردارى و ابتلاء به میرائى کودکان سهمى دارد. براى آنکه خدمات بهداشتى موثر باشند باید به جوامع محیطى برسند، عادلانه توزیع شوند و به بهائى که کشور و جامعه بتواند از عهدهٔ آن برآید و براى مردم پذیرفتنى باشد به‌دست آنان برسد. همهٔ این معیارها در آنچه ”خدمات بهداشتى اولیه“ نامیده مى‌شود و به‌نظر مى‌رسد که راهى براى رسیدن به سلامت بیشتر است، گنجانده شده‌اند.       مى‌توان از خدمات بهداشتى را به‌عنوان عامل ضرورى براى رشد اقتصادى و اجتماعى در نظر گرفت. بهتر است یادآورى شود که ”مراقبت بهداشتى موجب سلامتى خوب نمى‌شود“، در حالى‌که بین درآمد سرانهٔ ناخالص و امید زندگى در بدو تولد رابطه‌اى قوى وجود دارد، هیچ ارتباط معنى‌دارى بین وفور خدمات پزشکى و امید زندگى در بدو تولد وجود ندارد. حداکثر چیزى که مى‌توان از خدمات بهداشتى خوب انتظار داشت مراقبت خوب است، دورنماى همه‌گیرى شناختى مؤید آن است که خدمات بهداشتی، صرف‌نظر از آنکه از نظر فنى چه‌قدر ظریف و دقیق بوده، یا تا چه اندازه کارآئى داشته باشند، تنها در صورتى‌که در نهایت موجب افزایش سلامتى شوند، مناسب خواهند بود.       پیر شدن جمعیت   در سال ۲۰۰۲ جهان بیش از یک میلیارد جمعیت ۶۰ ساله و بالاتر داشته است که دوسوم آنها در کشورهاى در حال توسعه زندگى مى‌کرده‌اند. اگرچه سالمندان در بسیارى کشورها بسیار بهتر از گذشته زندگى مى‌کنند نگرانى عمده رشد جمعیت سالمندان افزایش شیوع بیمارى‌هاى مزمن و ناتوانى‌ها است، شرایطى که با فرایند پیرى همراه بوده و نیازمند توجهى خاص مى‌باشد.       جنسیت   در سال ۱۹۹۰ شاهد افزایش تمرکز بر زنان بودیم. در سال ۱۹۹۳ کمیسیون جهانى سلامت زنان شکل گرفت. این کمیسیون برنامه عملى را براى بهداشت زنان ترسیم کرد که موضوعاتى را از قبیل تغذیه، بهداشت باروران عواقب بهداشتى خشونت به سالمندی، شرایط مربوط به سبک زندگى و محیط کارى در بر مى‌گرفت، و به این ترتیب منجر با افزایش آگاهى سیاست‌گذاران زنان شد وآنها را تشویق کرد تا این موضوعات را در اولویت قرار دهند.       عوامل دیگر   دیگر عواملى که در سلامتى جامعه سهمى دارند از نظام‌هائى به‌جز نظام رسمى مراقبت بهداشتى ناشى مى‌شوند. مانند نظام‌هاى وابسته به بهداشت (یعنى مواد غذائى و کشاورزی، آموزش، صنعت بهزیستى اجتماعی، عمران روستائی) و همچنین پیروى از سیاست‌هاى اقتصادى و زمینه‌هاى اجتماعى که در افزایش استانداردهاى زندگى کمک مى‌کند. این عوامل عبارتند از: فرصت اشتغال، افزایش دستمزدها، برنامه‌هاى بیمهٔ پزشکى و یا کمک به خانواده.       خلاصه آنکه تنها عامل سهیم در سلامتى و رفاه جامعه پزشکى نیست. سهم بالقوه‌ٔ بخش‌هاى دیگر براى سلامت جامعه روزبه‌روز بیشتر شناخته مى‌شود.

/ 0 نظر / 30 بازدید